Jätteen vastaanoton lomakkeet

Jätteen siirtoasiakirja

Jätteiden siirtoasiakirja tarvitaan seuraavista jätekeskuksiin tuotavista autovaa’alla punnittavista jätekuormista:

  • vaaralliset jätteet, asbesti
  • erityisjätteet
  • lietteet, ml. hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteet
  • pilaantuneet maat
  • kaikki rakennus- ja purkutoiminnan jätteet, ml. maa, tiili, betoni ja puujätteet

Siirtoasiakirjaa ei vaadita yhdyskuntajätteistä eikä lajitteluasemille tuotavista pienistä jäte-eristä. Siirtoasiakirja toimitetaan jätekeskukseen viimeistään kuorman mukana.

Siirtoasiakirjan voi toimittaa sähköisesti MaterialPortin avulla.

Kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittelylomake

Perusmäärittelylomakkeella jätteen tuottaja/haltija antaa tiedot jätekeskuksiin tuotavan jätteen syntyprosessista, ominaisuuksista sekä sen kaatopaikkakelpoisuudesta kaatopaikan pitäjälle. Kaatopaikkakelpoisuusmenettely koskee kaikkia jätteitä lukuun ottamatta yhdyskuntajätettä ja siihen rinnastettavaa jätettä sekä pilaantumatonta maa-, kivi-, tai ruoppausjätettä.