Siirtoasiakirjan laatiminen

Jätelain mukaan jätteen haltijan tai kuljettajan on laadittava siirtoasiakirja seuraavista jätteistä ennen jätteen siirron aloittamista: 

  • Vaaralliset jätteet 
  • Saostus- ja umpisäiliölietteet 
  • Hiekan- ja rasvanerotuskaivolietteet 
  • Pilaantuneet maa-ainekset 
  • Muut rakennus- ja purkujätteet (mm. puujätteet, sekalainen rakennus- ja purkujäte) 

Siirtoasiakirja koskee jätteen ammattimaista kuljettamista. Jos jäte noudetaan kotitaloudesta, siirtoasiakirjan laatimisesta, toimittamisesta vastaanottajalle ja säilyttämisestä huolehtii kuljettaja.

Sähköinen siirtoasiakirja ja SIIRTO-rekisteri 

Jätelain mukaan siirtoasiakirja tulee tehdä pääsääntöisesti sähköisenä 1.1.2022 alkaen. Mikäli sähköisen siirtoasiakirjan tekemiselle ei ole edellytyksiä, voi siirtoasiakirjan laatia paperisena.  

Siirtoasiakirjan tiedot tulee toimittaa 1.9.2022 alkaen SYKE:n ylläpitämään SIIRTO-rekisteriin joko koneluettavassa muodossa automaattisesti tai käsin kirjaamalla SIIRTO-rekisterin käyttöliittymän (www.siirtorekisteri.fi ) kautta.  

LSJH:n järjestämissä kuljetuksissa LSJH huolehtii siirtoasiakirjojen siirtämisestä SIIRTO-rekisteriin ja ohjeistaa urakoitsijoita sähköisten siirtoasiakirjojen laatimisesta TCS-ajonohjausjärjestelmässä tai MaterialPort-järjestelmässä. 

Lisätietoa sähköisistä siirtoasiakirjoista ja SIIRTO-rekisteristä:  

Sähköinen siirtoasiakirja LSJH:n jätekeskuksiin vastaanotettavien jätteiden kuljetuksissa 

LSJH:n jätekeskuksiin vastaanotettavien jätteiden sähköiset siirtoasiakirjat voi laatia veloituksetta MaterialPortissa. 

MaterialPortista sähköiset siirtoasiakirjat voidaan siirtää automaattisesti 1.9.2022 alkaen SYKE:n ylläpitämään sähköiseen siirtoasiakirjarekisteriin. Sovi siirtoasiakirjojen siirtämisestä ympäristösuunnittelija Kaisa Pesosen kanssa (kaisa.pesonen@lsjh.fi ) 

LSJH:n järjestämissä kuljetuksissa LSJH huolehtii siirtoasiakirjojen siirtämisestä SIIRTO-rekisteriin ja ohjeistaa urakoitsijoita sähköisten siirtoasiakirjojen laatimisesta TCS-ajonohjausjärjestelmässä tai MaterialPort-järjestelmässä. 

Muiden sähköisten siirtoasiakirjaohjelmien siirtoasiakirjan voi toimittaa jätekeskuksen vastaanottoon sähköpostitse:  

Sähköinen siirtoasiakirja asumisen lietteiden kuljetuksissa 

LSJH:n toiminta-alueella kuljetettavien asumisessa syntyvien saostus- ja umpisäiliölietteiden siirtoasiakirjoista huolehtii joko lietteen kuljettaja tai LSJH. 

Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella lietteiden kuljettaja huolehtii sähköisen siirtoasiakirjan laatimisesta, toimittamisesta vastaanottajalle, säilyttämisestä sekä tietojen toimittamisesta SIIRTO-rekisteriin. Kuljettajan vastaanottopaikkaan toimittamista tiedoista tulee jatkossakin käydä ilmi lietteen laatu- ja määrätiedot, sekä tieto siitä, onko kyseessä kunnan vastuulle kuuluva liete vai yritystoiminnan liete. Kuljetusliikkeiden käytössä on edelleen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan siirtoasiakirjajärjestelmä, mutta sieltä siirtoasiakirjojen tiedot eivät siirry SIIRTO-rekisteriin.  

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella LSJH huolehtii urakoitsijoiden puolesta sähköisten siirtoasiakirjojen laatimisesta, toimittamisesta vastaanottajalle, säilyttämisestä sekä tietojen toimittamisesta SIIRTO-rekisteriin. LSJH:n urakoitsijat käyttävät kuljetuksissa TCS-ajonohjausjärjestelmää. Lisätietoa tarvittaessa ajonohjaus@lsjh.fi  

Paperinen siirtoasiakirja 

Siirtoasiakirjan voi laatia paperisena, jos sähköisen asiakirjan laatimiselle ei ole edellytyksiä. Tällöin jätteen haltijan tai kuljettajan tulee toimittaa paperisen siirtoasiakirjan tiedot käsin kirjaamalla SYKEn ylläpitämän SIIRTO-rekisterin käyttöliittymän (www.siirtorekisteri.fi ) kautta kolmen kuukauden kuluessa jätteen siirron päättymisestä. LSJH ei vastaa paperisten siirtoasiakirjojen tietojen toimittamisesta SIIRTO-rekisteriin.