Jätehuollon päästöt ovat vähentyneet Lounais-Suomessa

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) on selvittänyt omasta toiminnastaan, asumisesta ja kuntien palvelutuotannosta syntyvien jätteiden keräyksestä ja käsittelystä muodostuvien kasvihuonekaasupäästöjen määrää vuosina 2019 ja 2021. Vertailu osoittaa, että yhtiön toiminta-alueella syntyneiden päästöjen määrä on kahdessa vuodessa pienentynyt viidellä prosentilla. Yhtiö on nyt asettanut tavoitteeksi päästöjen pienentämisen yhteensä 22 prosentilla vuoteen 2025 mennessä.

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) vastaa jätehuollosta 18 lounaissuomalaisessa kunnassa. Yhtiö on selvittänyt omasta toiminnastaan sekä asumisesta ja toiminta-alueensa kuntien palvelutuotannosta syntyvien jätteiden keräyksestä ja käsittelystä kertyvät kasvihuonepäästöt vuosilta 2019 ja 2021. Viime vuonna päästöjä muodostui 92 357 t CO2 ekv. (lue: tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. CO2 ekv. sisältää hiilidioksidin ohella myös muita kasvihuonekaasuja), mikä vastaa noin 9000 keskivertosuomalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä. Eniten päästöjä kertyi kaatopaikoilta (43 %) ja polttokelpoisen jätteen käsittelystä (35 %).

Päästöhyvityksiä LSJH ja toiminta-alueen asukkaat saavuttivat jätehuollossa 68 666 t CO2 ekv., joten nettohiilijalanjäljeksi muodostui 23 692 t CO2 ekv. Luku vastaa noin 2300 suomalaisen keskimääräistä hiilijalanjälkeä. Tärkein päästöhyvityksen lähde olivat polttokelpoisesta jätteestä tuotetut sähkö ja lämpö.

Tuore selvitys kertoo, että kahden vuoden aikana kaikkia asumisen ja kuntien palvelutuotannon jätehuollosta syntyviä päästöjä on onnistuttu vähentämään toimialueella viidellä prosentilla.

– Hiilijalanjäljen kevenemistä ovat edistäneet eniten polttokelpoiselle jätteelle toteutettu paikallinen käsittelyratkaisu, Lounavoima Oy:n Korvenmäen ekovoimalaitos, sekä siten saavutettu päästöjen väheneminen siirtokuljetuksissa. Myös pienentyneellä jätemäärällä on ollut myönteinen vaikutus. Lisäksi LSJH:n järjestämässä polttokelpoisen jätteen keräyksessä on siirrytty fossiilisen dieselin lisäksi uusiutuvan dieselin ja biokaasun käyttöön. Positiivista kehitystä edistänyt tekijä on ollut myös siirtyminen omassa toiminnassamme 100-prosenttisesti uusiutuvaan ostosähköön, kertoo erityisasiantuntija Elina Wikström LSJH:sta.

Kaikkiaan jätteiden keräyksen ja kuljetuksen päästöissä on kahdessa vuodessa saavutettu 17 prosentin lasku. Suuri merkitys ilmastotavoitteen saavuttamiselle on käytöstä poistettujen kaatopaikka-alueiden sulkemisella.

– Niihin menneinä vuosikymmeninä sijoitetut jätteet muodostavat kaatopaikkakaasua, joka on suurelta osin ilmaston lämpenemistä kiihdyttävää metaania. Tiiviillä pintarakenteilla ja kaasunkeräysjärjestelmillä voidaan hillitä kaatopaikkakaasun kulkeutumista ilmakehään ja tehostaa sen talteenottoa. Toimenpiteet näiden osalta ovat jo alkaneet ja jatkuvat tulevina vuosina, Wikström sanoo.

Tavoitteena päästöjen pudotus viidenneksellä vuoteen 2025

Jotta LSJH:n toimialueella jätehuollon hiilijalanjälki pienenisi, tarvitaan sekä yhtiön että alueen asukkaiden yhteisiä toimia. Selvityksen perusteella yhtiö on asettanut tavoitteekseen jätehuollon kasvihuonekaasupäästöjen laskemisen 22 prosentilla vuoden 2019 tasosta. Yhtiö voi omia toimintojaan kehittämällä ja vähähiilisyyttä edistämällä vaikuttaa tavoitteen saavuttamiseen. LSJH:n neuvontatyössä on tärkeää opastaa alueen asukkaita, jotta myös he voivat mahdollisimman helposti tukea tavoitetta omilla toimillaan.

– Omat toimenpiteemme painottuvat kaatopaikkojen pintarakenteisiin ja kaasunkeräysjärjestelmiin, joihin myös lähivuosien investointisuunnitelmissa varaudutaan. Jatkamme myös LSJH:n järjestämissä jätteen keräyksissä vähäpäästöisten ajoneuvojen käytön lisäämistä. Mutta meidän tehtävänämme on myös tehdä jätehuollosta ja kierrättämisestä asukkaille mahdollisimman helppoa ja vaivatonta, jotta voimme sitten huolehtia seuraavista askelista mahdollisimman pienellä hiilijalanjäljellä.

– Kiinteistökohtaiseen biojätteen erilliskeräykseen tai kompostointiin siirtyminen on yksi osa jätehuollon pienemmän hiilijalanjäljen tavoittelua. Biojätteestä saadaan kierrättämällä talteen sen sisältämät ravinteet ja sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi polttoaineiden ja lannoitteiden valmistukseen. Tämän lisäksi polttokelpoisen jätteen sekaan päätynyt biojäte heikentää polttokelpoisesta jätteestä valmistettavan lämmön määrää. Siksi uuteen jätelakiin on sisällytetty viime kuukausina puhuttaneita säädöksiä biojätteen keräyksestä ja kompostoinnista.

Elina Wikström haluaa kannustaa myös kiinteistöjä huomioimaan jätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta syntyvät päästöt.

– Taloyhtiön tai omakotiasukkaan itse järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvat voivat huomioida käytettävät polttoaineet kilpailuttaessaan jätteenkuljetusta. Niiden merkitystä ei kannata aliarvioida, sillä niissä piilee suurin absoluuttinen päästövähennyspotentiaali jätteiden keräyksen ja kuljetuksen osalta.

 

Hiilijalanjäljen laskemisesta on vastannut LSJH:n toimeksiannosta LCA Consulting Oy noudattaen soveltuvin osin organisaatioiden hiilijalanjälkilaskentaa ohjaavia standardeja.