Jätehuolto ansaitsee rehellisiä keskustelunavauksia

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) kannanotto Salon Yrittäjät ry:n ja muutaman salolaisyrittäjän julkisuudessa esittämiin väitteisiin. 

Salon ja 16 muun kunnan omistama jätehuoltoyhtiö Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on viime viikolla joutunut julkisen ryöpytyksen kohteeksi. Yhtiötä on arvosteltu ja mustamaalattu median kautta erittäin voimakkaasti Salon Yrittäjät ry:n ja muutaman salolaisyrittäjän toimesta. Juttuja salolaisyrittäjien näkökulmasta on julkaistu ainakin Kauppalehdessä (28.5.2020), Yle Lounais-Suomen alueuutisissa (28.5.2020) sekä Salon Seudun Sanomissa (28.5.2020) ja Turun Sanomissa (29.5.2020). Lisäksi Salon Yrittäjät on julkaissut kirjoitettuja juttuja tukevan lehti-ilmoituksen Salon Seudun Sanomissa. 

Järjestelmälliseltä vaikuttavan ulostulon pääviestinä on esitetty, että Salon kaupungin tulisi irtautua kuntien omistamasta jätehuoltoyhtiöstä. Mielipiteiden esiin tuominen on osa jokaisen sananvapautta, mutta se ei tarkoita oikeutta perättömien tietojen levittämiseen. LSJH haluaa oikaista Salon Yrittäjien yhtiötä kohtaan esittämiä virheellisiä syytöksiä. Muun muassa väitteet LSJH:n asiakashintojen viime vuosien merkittävästä noususta, yksityisten jätehuoltoyritysten liiketoiminnan varastamisesta ja kierrätyksen jarruttamisesta eivät pidä paikkaansa.  

Keskustelunavauksia on hyvä tehdä, mutta LSJH toivoo yrittäjiltä asiallista toimintaa: edunvalvonnan pitäisi perustua tosiasioihin, ei valheellisiin ja perustelemattomiin väittämiin. Väärän tiedon levittämisen päätarkoituksena lienee luottamuksen horjuttaminen kuntien jätelaitosten järjestämään jätehuoltoon aikana, jolloin jätelaista ja alueen kuljetusjärjestelmästä ollaan tekemässä päätöksiä.  

Jätelakiesitys kannattaa siirtymistä kunnan kilpailuttamaan malliin

Tällä hetkellä Lounais-Suomen Jätehuollon toimialueella on kaksi erilaista kuljetusjärjestelmää: kunnan asukkaidensa puolesta kilpailuttama ja kiinteistön haltijan itsensä kilpailuttama. Tämän kaksoisjärjestelmän aiheuttama jätehuoltokentän pirstaleisuus on huomioitu EU tasolla. Sen todettiin haittaavan kierrätystä, ja Suomi sai asiasta huomautuksen. Jätelakiuudistuksessa on kattavan perustellusti esitetty siirtymistä kunnan kilpailuttamaan kuljetusjärjestelmään koko Suomessa.   

Kunnan tekemästä kilpailutuksesta hyötyvät niin asukkaat, yritykset kuin ympäristö. Avoin kilpailutus luo aitoa kilpailua ja säästää asukkaiden kukkaroa. Urakka-alueet on mahdollista rakentaa siten, että kaikenkokoiset yritykset, myös pienet perheyritykset, voivat osallistua kilpailutuksiin. Keräysverkosto ja ajomatkat optimoidaan mahdollisimman järkeviksi, mikä säästää rahaa ja vähentää jätehuollon ympäristövaikutuksia.  

Jätteen käsittelyhinnat ovat laskeneet LSJH:n myötä

Vuonna 2015 Salon, Paimion, Kemiönsaaren ja Sauvon jätehuoltoyhtiö Rouskis Oy ja Turun sekä lähikuntien Turun Seudun Jätehuolto Oy fuusioituivat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:ksi. Salon Yrittäjien mediassa esittämät väitteet kotitalouksista kerättävien jätteiden käsittelyhintojen merkittävästä noususta viime aikoina ovat perättömiä. Kotitalouksissa syntyvän polttokelpoisen jätteen käsittelyhinta on laskenut entisen Rouskiksen kunnissa ajalta ennen fuusiota 9 % ja biojätteen käsittely jopa 27 %.   

Salon Korvenmäkeen rakenteilla oleva ekovoimalaitos on valmistumassa tämän vuoden lopussa. LSJH on maksanut vuosien ajan asukkaiden polttokelpoisen jätteen käsittelystä kotimaisille ja ulkomaisille polttolaitoksille. Korvenmäen ekovoimalaitoksen käyttöönoton myötä polttokelpoisen jätteen käsittelyhintaan on tulossa merkittävä lasku, mikä näkyy säästöinä jätehuollon järjestämisen kokonaiskuluissa. Osa saatavasta säästöstä ohjataan suoraan asiakashintoihin, osa kierrätyksen kehittämiseen. Jo rakennusvaiheessa ekovoimalaitos on tuonut Varsinais-Suomeen työpaikkoja sekä kehityshankkeiden kautta liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille.  

Fuusion myötä jätehuoltoyhtiössä on useina peräkkäisinä vuosina saatu merkittäviä kustannussäästöjä muun muassa purkamalla päällekkäisiä toimintoja, onnistumalla kilpailutuksissa ja yhtenäistämällä lakisääteisiä investointeja. Saaduilla säästöillä on kehitetty jätehuoltopalveluita esimerkiksi jätekeskuksissa ja asemilla. Jätehuollon neuvontapalveluita on voitu tarjota aiempaa laajemmin ja monipuolisemmin. Asukkaille on avattu mahdollisuus sähköiseen asiointiin ja lisäksi on lanseerattu aivan uusiakin palveluita, kuten jätteen synnyn ehkäisyyn tähtäävän ympäristöneuvonnan oppimisympäristönä sekä näyttelytilana toimiva vierailukeskus Kahmari. Samaan aikaan on osallistuttu moniin kiertotalouden kannalta merkittäviin kehityshankkeisiin, joiden yhtenä tärkeänä tavoitteena on luoda uusia toimintamahdollisuuksia paikallisille yrittäjille.   

Kiertotaloutta kuntien ja yritysten yhteistyönä

LSJH etsii jatkuvasti uusia kierrätysratkaisuja eri jätemateriaaleille, joita kerätään lajitteluasemilla jo yli 30 erilaista. Viimeisimpänä esimerkkinä on poistotekstiili, jonka keräämisen ja hyödyntämisen kehittäminen on yksi LSJH:n kärkihankkeista. LSJH on Suomen ensimmäisenä jätelaitoksena alkanut kerätä asukkaiden poistotekstiiliä vuonna 2016 ja ollut vetämässä hankkeita, joiden avulla hyödyntämiskelpoinen tekstiili saadaan pois poltettavan jätteen joukosta. Vuonna 2021 Paimioon rakentuu LSJH:n pilottivaiheen käsittelylinjasto, jossa asukkailta kerätystä poistotekstiilistä jalostetaan kierrätyskuitua yritysten käyttöön. 

LSJH:n kaikista kustannuksista noin 60 % eli noin 16 miljoonaa euroa on yrityksiltä ostettuja hankintoja. Yhteistyötahoja on yhteensä noin 700. Jätehuollon laajan tehtäväkokonaisuuden toteutus onnistuu vain tiiviillä yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa. Toisin kuin yrittäjät median kautta viestivät, LSJH:lla ei ole intressejä varastaa yksityisten jätehuoltoyritysten liiketoimintaa. Yhtiöllä ei esimerkiksi ole omaa kuljetuskalustoa, minkä vuoksi paikallisten yritysten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Julkisena hankintayksikkönä LSJH kilpailuttaa joka vuosi lukuisia kuljetus- ja käsittelyurakoita. Urakat suunnitellaan siten, että myös pienillä yrityksillä on mahdollisuus osallistua kilpailutuksiin ja myös menestyä niissä.  

Yhtiön jätekeskusalueilla toimii useita yrityksiä, osa yrityksistä LSJH:n ja osa Lounavoiman ympäristöluvan alla. Jo toteutuneena uutena liiketoimintana Salon Hyötykäyttö huolehtii Lounavoiman ekovoimalaitoksen työmaajätteistä ja Salon Imuautot tuottavat pumppaus- ja huuhtelupalveluita. Toisin kuin he lehtijutuissa epäilevät, ympäristöluvan hakeminen uudelle toiminnalle ei tarkoita sitä, että LSJH toteuttaisi toiminnan itse, vaan se ainoastaan mahdollistaisi uusien toimintojen toteutumisen.  

LSJH:n tavoitteena jätehuollon turvaaminen ja sen kehittäminen

Kunnat ovat perustaneet LSJH:n huolehtimaan lakisääteisestä jätehuollon järjestämistehtävästä. LSJH:n tehtävänä on turvata alueen jätehuolto, järjestää palvelevat jätteen vastaanottopaikat ja jäteneuvonta asukkaille sekä kehittää koko toimialueen jätehuoltoa. Näitä tehtäviä LSJH hoitaa ylpeänä ja ammattitaidolla.   

Kuntaomisteisen yhtiön tavoitteena ei ole taloudellisen hyödyn maksimointi, vaan jätelain mukaisen palvelun järjestäminen taloudellisesti järkevimmällä tavalla ilman, että siitä aiheutuu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Osoituksena tästä yhtiön ensisijaisesta tavoitteesta yhteiskunnallisen hyvän tuottajana on Suomalaisen Työn Liitto myöntänyt LSJH:lle Yhteiskunnallinen Yritys -merkin.  

Ymmärrettävästi jätehuoltoon ja sen vastuisiin liittyvää kirjoittelua nähdään mediassa aina syksyyn saakka: siihen asti, että uudesta jätelaista on tehty lopulliset päätökset. Keskustelua jätehuollosta ja sen tulevaisuudesta pitää voida käydä, mutta tehdään se reilusti ja rehellisesti! Jätehuolto on yhteiskunnan peruspalvelu, jonka tulee toimia kaikkina aikoina ja kaikissa tilanteissa. Parhaiten tämä toteutuu, kun se tehdään yhteistyössä kuntatoimijoiden ja yritysten kesken.