Jätelain mukaan kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvat jätteet

Kunnan vastuulle kuuluviin jätteisiin lasketaan asumisessa syntyvät jätteet sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvät yhdyskuntajätteet. Lisäksi LSJH voi huolehtia sidosryhmäyksikkönä omistajakunnan muustakin kuin yhdyskuntajätteen jätehuoltopalvelusta.

Kunnan vastuulle kuuluvia jätteitä ovat

  • vakinaisessa asunnossa,
  • vapaa-ajanasunnossa (esim. kesämökki, vuokramökki tai lomaosake),
  • ei-hotellinomaisia palveluja tarjoavissa lomakylissä,
  • asuntolassa (esim. oppilaskoti, sisäoppilaitoksen asuntola, opiskelijoiden, työntekijöiden tai varusmiesten asuntola) ja
  • muussa asumisessa, kuten vanhusten palvelutaloissa tai laitoksissa, joissa asutaan tilapäisesti tai vakituisesti, syntyvät jätteet, sekä
  • kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa (esim. virastossa, peruskoulussa, kunnan kiinteistössä, kulttuuripalvelussa, sosiaali- ja terveyspalvelussa) syntyvät yhdyskuntajätteet. Kunnan hallinto- ja palvelutoiminnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin toimintaa, kuntien yhteistoimintaa (muun muassa kuntayhtymät) sekä kuntien yhdessä omistamia yhteisöjä, joissa kunta käyttää määräysvaltaa yhdessä muiden kuntien kanssa.

Kunnan vastuulle eivät kuulu

  • elinkeinotoiminnan muut kuin asumisessa syntyvät jätteet,
  • yhdistystoiminnan muut kuin asumisessa syntyvät jätteet,
  • seurakuntien muut kuin asumisessa syntyvät jätteet sekä
  • valtion muut kuin asumisessa syntyvät jätteet.

Kysymyksiä?

Jos kaipaat apua määrittämään sen, onko jäte peräisin asumisesta, ota yhteyttä meihin: materiaalitori@lsjh.fi.