Lietteiden keräys Paraisilla

Kanta-Paraisilla, Nauvon, Korppoon ja Houtskarin pääsaarilla sekä Norrskatassa saostussäiliö- ja umpisäiliölietteiden kuljetus hoidetaan kunnan järjestämänä. Lietesäiliöiden tyhjennyksistä huolehtivat Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) kilpailuttamat yritykset: Kanta-Paraisilla L&T, Nauvossa Kaivuu & Kuljetus Saarinen Oy, Korppoossa ja Norrskatassa Eerola-yhtiöt Oy ja Houtskarissa Lindqvist Trans. 

Keräysalue

Lietesäiliöt tyhjennetään kunnan järjestämänä kanta-Paraisilla, Nauvon, Korppoon ja Houtskarin pääsaarilla sekä Norrskatassa. Muilla alueilla tyhjennykset tilataan asukkaan itse valitsemalta yrittäjältä. 

Lietekeräykseen liittyminen

Lietteenkeräykseen liittymiseksi tarvitsemme tiedot kiinteistösi jätevesijärjestelmästä. Voit ilmoittaa tiedot sähköisessä asiointipalvelussamme tai tulostamalla ja postittamalla paperisen lomakkeen asiakaspalveluumme. Voit myös skannata täytetyn lomakkeen ja lähettää sen asiakaspalvelumme sähköpostiin liete@lsjh.fi.

Ilmoita asuntosi jätevesijärjestelmän tiedot

Lietesäiliöiden tyhjennykset säännöllisesti tai tilauksesta

Vakituisten asuntojen ja vesivessallisten vapaa-ajanasuntojen saostussäiliöt ja pienpuhdistamot tyhjennetään vähintään kerran vuodessa. Jos vapaa-ajan asunnolla on käytössä vain kuivakäymälä, tyhjennetään saostussäiliöt vähintään kerran kahdessa vuodessa.

Umpisäiliöt tyhjennetään säännöllisesti sovitun rytmin mukaisesti tai tarvittaessa tilauksesta. Seuraathan umpisäiliön täyttymistä esimerkiksi hälyttimen avulla ja tilaat tyhjennyksen ajoissa asiakaspalvelustamme.

Tyhjennykset toteutetaan arkipäivisin. Kovilla pakkasilla (lämpötila alle -15 °C) lietesöiliöitä ei pystytä tyhjentämään ja silloin tyhjennykset siirtyvät eteenpäin.

Erillisen tyhjennyksen tilaaminen

Voit tilata lietetyhjennyksen asiakaspalvelumme tai sähköisen asiointimme kautta. Tilaus kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen toivottua tyhjennysajankohtaa. Suoritamme erikseen tilatun tyhjennyksen viimeistään 5 arkipäivän sisällä.  

Jos tilaat tyhjennyksen erikseen siten, että lietesäiliö on tyhjennettävä saman päivän aikana, veloitamme tyhjennyksestä pikatyhjennyksen kuljetusmaksun.  

Huom! Norrskatan saarella tyhjennykset suoritetaan parittomilla viikoilla. Tyhjennystilauksen tulee olla LSJH:n asiakaspalvelussa viimeistään parillisen viikon torstaina. 

Säännöllisen tyhjennyksen peruutus

Jos sakokaivoon ei ole vuoden aikana kertynyt lainkaan lietettä tyhjennettäväksi, voi kuluvan vuoden tyhjennyksen peruuttaa täyttämällä peruutuslomakkeen ja toimittamalla sen jätehuoltolautakunnalle. 

Tyhjennys tulee peruuttaa viimeistään 4 viikkoa ennen suunniteltua tyhjennystä. Jos peruutuksen syy ei ole riittävä, jätehuoltolautakunta ilmoittaa siitä sinulle. Tyhjennyksen peruutus koskee vain kuluvaa vuotta. 

Tyhjennys tulee peruuttaa viimeistään 4 viikkoa ennen suunniteltua tyhjennystä. Jos peruutuksen syy ei ole riittävä, jätehuoltolautakunta ilmoittaa siitä sinulle. Tyhjennyksen peruutus koskee vain kuluvaa vuotta.

Peruuta sakokaivon tyhjennys

Lietekeräyksen hinnat 1.5.2022 alkaen

Lietesäiliön tyhjennyshinta muodostuu kuljetus- ja käsittelymaksusta. Tämän lisäksi tehdystä ylimääräisestä työstä laskutetaan lisämaksuja.
Lietetyhjennyksistä lähetetään erillinen lasku tyhjennyksen jälkeen.

Lietekeräyksen maksut 
KuljetusmaksuMaksu (€/tyhjennys)
Kuljetusmaksu171,70
KäsittelymaksuMaksu (€/m³)
Saostussäiliöliete, pienpuhdistamoliete22,32
Umpisäiliö18,09

Kuljetusmaksu

Kuljetusmaksulla katetaan yhden jätevesijärjestelmän lietteen keräyksen ja kuljetuksen kustannukset yhdellä käyntikerralla. Yhdellä jätevesijärjestelmällä tarkoitetaan yhden asuin- tai vapaa-ajan asuinrakennuksen ja näihin olennaisesti liittyvien samassa paikassa sijaitsevien muiden rakennusten, kuten pihasaunojen jätevesijärjestelmien lietesäiliöitä.

Yhdellä käyntikerralla Kanta-Paraisilla, Nauvossa ja Korppoossa voidaan tyhjentää enintään 10 m3 lietettä ja Houtskarissa sekä Norrskatassa enintään 6 m3. 

Käsittelymaksu

Lietteen käsittelymaksu veloitetaan sen mukaan, kuinka monta kuutioita lietettä on tyhjennetty lietekaivosta. Käsittelymaksulla katetaan kunnan jätevedenpuhdistamon maksut sekä hallintokulut.

Lisämaksut 
Kuljetuskaluston siirtomaksu37,20 €/tyhjennys
Erityistoimenpidemaksu (minimiveloitus 0,5 h)93,62 €/h
Hukkanouto85,85 €/tyhjennys

Kuljetuskaluston siirtomaksu

Jos lieteautoa joudutaan siirtämään saman jätevesijärjestelmän lietesäiliöiden välillä ja siirtomatka on enintään 300 m, lisätään tyhjennyshintaan kuljetuskaluston siirtomaksu.

Jos lieteautoa joudutaan siirtämään toisen lietesäiliön tyhjennyksen vuoksi yli 300 m, peritään siirtomaksun sijaan toinen kuljetusmaksu.

Erityistoimenpidemaksu

Jos lietesäiliön sijainti tai kunto vaatii tyhjennyksen yhteydessä erityisiä toimenpiteitä, lisätään hintaan erityistoimenpidemaksu työtuntien perusteella.

Erityistoimenpiteitä ovat esimerkiksi maa-aineksen tai jään poistaminen, yli 45 m pitkän imuletkun käyttö tai lietesäiliön ja lieteauton välinen korkeusero, joka hidastaa tyhjennystä.

Hukkanoutomaksu

Hukkanoutomaksu peritään jos

  • lietesäiliötä ei löydy annettujen ohjeiden perusteella tai sen sijaintia ei ole merkitty,
  • lietesäiliössä on sinne kuulumatonta materiaalia, jonka vuoksi tyhjennystä ei voida suorittaa,
  • lietesäiliön kunto tai kansi estää tyhjennyksen tai aiheuttaa työturvallisuusriskin,
  • lukitus estää lietesäiliön tyhjennyksen, kulkureitti lietesäiliön luo on kulkukelvoton tai
  • lietesäiliö on tyhjä.

Hukkanoutomaksun lisäksi ei peritä muita maksuja.

Muut kuljetusmaksut *Maksu €/tyhjennys
Kuljetusmaksu, täsmätyhjennys257,55
Kuljetusmaksu, täsmätyhjennys lauantaisin **578,65
Kuljetusmaksu, täsmätyhjennys sunnuntaisin **828,75
Kuljetusmaksu, pikatyhjennys343,41

* Ei voimassa Norrskatan saarella.
** Täsmätyhjennyksiä lauantaisin ja sunnuntaisin saatavilla vain Nauvon, Korppoon ja Houtskarin pääsaarilla.

Kuljetusmaksu täsmätyhjennyksestä (ei saatavilla Norrskatan saarella)

Kuljetusmaksu täsmätyhjennyksestä peritään, kun lietesäiliön tyhjennys tilataan erikseen sovitulle päivämäärälle. Jos täsmätyhjennys tilataan erikseen sovitulle arkipäivälle, tulee tilaus tehdä viimeistään kaksi arkipäivää ennen tyhjennystä. Täsmätyhjennyksen voi Nauvon, Korppoon ja Houtskarin pääsaarilla tilata erikseen sovitulle lauantaille, sunnuntaille tai arkipyhäpäivälle. Silloin tilaus tulee tehdä neljä arkipäivää ennen tyhjennystä. 

Kuljetusmaksu pikatyhjennyksestä (ei saatavilla Norrskatan saarella)

Jos lietesäiliön tyhjennys tarvitaan samana päivänä, kun tilaus tehdään, veloitetaan siitä pikatyhjennyksen kuljetusmaksu.

Pikatyhjennyksen tilaaminen

Arkisin klo 9–15 voit asioida asiakaspalvelumme kanssa lieteasioissasi puhelimitse. Erittäin kiireellisessä tilanteessa voi tyhjennyksen tilata asiakaspalvelun aukioloajan ulkopuolella päivystysnumerosta 020 728 2004.

Päivystysnumero palvelee arkisin klo 15–22. Jos haluat saada tyhjennyksen tilauspäivälle, tulee tilaus tehdä ennen klo 18.00. Pikatyhjennyksiä tehdään ainoastaan arkisin.

Päivystysnumeron kautta tilatusta kiireellisestä tyhjennyksestä veloitetaan taksanmukainen pikatyhjennyksen kuljetusmaksu.

Lietteiden omatoiminen käsittely

Jätevesilietteiden omatoiminen käsittely on sallittua tietyin ehdoin. Omatoimisesta käsittelystä, esimerkiksi kompostoinnista tai hyödyntämisestä maataloudessa, on aina tehtävä etukäteen kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Lietteen hyödyntäminen maataloudessa edellyttää, että liete kalkkistabiloidaan tai käsitellään muulla Ruokaviraston (ent. Evira) ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Lietteitä tai jätevesiä ei saa levittää metsään tai muualle maastoon eikä käsittelemättömänä peltoon.

Lisätietoa omatoimisesta käsittelystä saat Paraisten ympäristönsuojelutoimistolta ja Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalta.

Tee ilmoitus lietteen omatoimisesta käsittelystä

Kysymyksiä?

Lue vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin lietteiden keräyksestä.

Usein kysyttyä lietteiden keräyksestä

Asiakaspalvelumme auttaa myös mielellään kaikissa Paraisten lietehuoltoa koskevissa kysymyksissä puh. 0200 47470 (arkisin ma–pe klo 9–15) ja liete@lsjh.fi.