Korvenmäen ekovoimalaitokselle ympäristölupa

Mediatiedote 7.5.2018
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
Lounavoima Oy

Aluehallintovirasto on antanut 7.5.2018 myönteisen ympäristölupapäätöksen Korvenmäen ekovoimalaitokselle. Laitoksessa voidaan hyödyntää energiaksi vuodessa enintään 120 000 tonnia syntypaikkalajiteltua jätettä.

Salon Korvenmäkeen rakennettava ekovoimalaitos on saanut ympäristöluvan, ja laitoksen rakentaminen aloitetaan lupapäätöksen ehtojen mukaisesti.
– Ympäristölupapäätös on hakemuksen mukainen, ja olemme lopputulokseen tyytyväisiä. Ekovoimalaitoksen toteutus voidaan nyt aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, toteaa LSJH:n toimitusjohtaja Jukka Heikkilä.

Ekovoimalaitoksessa hyödynnetään energiaksi syntypaikkalajiteltua sekalaista yhdyskuntajätettä sekä muuta siihen rinnastettavaa kierrätyskelvotonta jätettä.

Ekovoimalaitoksessa käytetään monissa kohteissa testattua nykyaikaista jätteidenpolttotekniikkaa. Poltto ja palaminen ovat tehokasta. Laitokselle tuleva jäte käsitellään sisätiloissa, ja ilmastoinnin poistoilma ohjataan polttoilmaksi, jolloin hajut pystytään hallitsemaan tehokkaasti.

Ekovoimalaitos varustetaan tehokkaalla savukaasujen puhdistuslaitteistolla, jolloin ulkoilmaan johdettavien savukaasujen epäpuhtaudet tulevat vuositasolla alittamaan selvästi lupaehtojen raja-arvot.

Ekovoimalaitoksen rakentamiskilpailutukset alkavat

Ekovoimalaitoksen esisuunnittelu on edennyt kevään aikana, ja ensimmäiset hankinnat aloitetaan kuluvalla viikolla. Hanke kilpailutetaan julkisena hankintana.

Ensimmäisenä kilpailutetaan laitoksen kattila ja höyryturbiini, savukaasujen puhdistuslaitteistot sekä kahmarit. Rakennusten, kaukolämmön siirtoputkien ja sähköyhteyden suunnittelu on aloitettu.
– Ympäristöluvan valmistuminen on hankkeen etenemisen kannalta merkittävä askel, sillä lupa määrittää monia lähtökohtia myös tekniseen suunnitteluun. Ympäristölupa saatiin hyvissä ajoin ennen kesää, ja suunnittelua sekä hankintaa voidaan siis jatkaa ilman taukoja, Lounavoima Oy:n toimitusjohtaja Petri Onikki kertoo.

 

Ympäristölupa kokonaisuudessaan löytyy Aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelusta https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1422345

 

Lounavoima Oy on paikallinen jätteestä energiaa tuottava yhtiö. Yhtiö rakennuttaa Salon Korvenmäkeen ekovoimalaitoksen, jossa tuotetaan kierrätyskelvottomasta polttokelpoisesta jätteestä lähienergiaa. Yhtiön omistavat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja Salon Kaukolämpö Oy.