Lajitteluaktiivisuus kasvaa, mutta biojätteen lajitteluun tarvitaan lisää kannustusta

LSJH:n alueen asukkaat lajittelevat jätteitä entistä ahkerammin. Biojätteen lajitteluaktiivisuus ei kuitenkaan ole kasvanut toivottua vauhtia, vaikka biojätteen lajittelu olisi merkittävä ympäristöteko. Asia selviää Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) toteuttamasta seurantakyselystä, joka teetettiin asukashaastatteluina touko–kesäkuussa. Tutkimuksen mukaan entistä useampi lounaissuomalainen tuntee kunnallisen jätehuoltoyhtiönsä LSJH:n sekä sen palvelut ja kokee saavansa riittävästi tietoa kiinteistön jätekeräyksestä ja jätteiden lajittelusta.

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH)tunnetaan omistajakuntiensa asukkaiden keskuudessa entistä paremmin. Kun vielä vuonna 2017 LSJH oli nimenä melko uusi, tuntee nyt valtaosa asukkaista kunnallisen jätehuoltoyhtiönsä nimeltä. Myös yhä useampi tuntee LSJH:n toimintaa paremmin ja jätehuoltopalveluihin ollaan entistä tyytyväisempiä. Erityisen hyviä arvioita vastaajat antoivat palvelulle lajitteluasemilla. 84 % vastaajista oli sitä mieltä, että jätehuolto on peruspalvelu, joka pitää suunnitella ja järjestää kokonaisuutena.

Lajitteluhalukkuus kasvaa ja ympäristöarvot vahvistuvat

Vuodesta toiseen asukkaat ilmoittavat tärkeäksi sen, että oman jäteastian tyhjennys toimii hyvin. Parin vuoden takaiseen vastaavaan tutkimukseen verrattuna entistä useampi vastanneista nimesi kierrätyksen ja ympäristöasiat yhdeksi tärkeimmistä asioista jätehuollossa.
– Asukkaat ovat kiinnostuneita jätehuoltoon ja kestävään kuluttamiseen liittyvästä tiedosta ja kertoivat saavansa sitä erityisesti LSJH:n viestintäkanavista, muun muassa Huomiselle-asukaslehdestä. Lisää tietoa toivottiin erityisesti vaarallisista jätteistä ja niiden vastaanottopaikoista, kertoo tutkimuksen toteutuksesta vastannut LSJH:n tutkimus- ja kehitysvastaava Miia Jylhä.

Lajitteluhalukkuus yleisesti on kasvanut selvästi, ja erityisen innokkaita ollaan lajittelemaan muovipakkauksia ja poistotekstiilejä. Moni vastaajista toivoikin niille lisää keräyspaikkoja. Vastaajat arvioivat kautta linjan lajittelevansa eri jätejakeita ahkerammin nyt, kuin edellisessä tutkimuksessa. Keskimäärin ahkerimpia lajittelijoita ovat vastausten perusteella nuoret ja iäkkäämmät. Työikäisten joukossa lajitteluaktiivisuus on matalampaa.

Vaikka jätehuollon palveluihin yleisesti ollaan tyytyväisiä, selvän kuprun arvioihin toivat Rinki-ekopisteet ja kierrätyspisteet, joiden saavutettavuuteen ja siisteyteen ollaan jonkin verran tyytymättömiä.

Biojätteen lajittelu on ilmastoteko

Vaikka biojätettä on kerätty Lounais-Suomen alueella kattavasti jo useita vuosia, on biojätteen lajitteluaktiivisuus vielä kaukana jäljessä muista jätejakeista. Jopa muovipakkauksia lajitellaan ahkerammin, vaikka niiden keräys on käynnistynyt vasta myöhemmin. Samaan aikaan kun 87 % vastaajista ilmoittaa aina lajittelevansa lasipakkaukset ja 86 % paperin, lajittelee biojätteensä aina vain 53 % kyselyyn vastaajista.

Ympäristövaikutusten ja ilmaston näkökulmasta biojätteen lajittelu olisi erittäin tarpeellista.
–Lajitellun biojätteen käsittely biokaasulaitoksessa mahdollistaa ravinteiden kierrätyksen ja tarjoaa paremman hyötysuhteen energiantuotannolle verrattuna käsittelyyn polttokelpoisen jätteen seassa, Jylhä toteaa.

Tuloksia hyödynnetään LSJH:n toiminnan kehittämisessä                 

LSJH teetti omistajakuntiensa asukkaille touko–kesäkuussa 2019 kyselyn, jolla kartoitettiin asukkaiden tiedonsaantia jätehuoltoasioista, tyytyväisyyttä kunnalliseen jätehuoltoon ja palveluihin sekä lajittelutottumuksia. Kysely on seurantatutkimus, joka tehtiin viimeksi vuonna 2017.

Tutkimus toteutettiin internetpaneelina sekä täydentävinä puhelinhaastatteluina. Tutkimus perustuu 1 323 vastaukseen. Vastaajia oli kaikista LSJH:n toimialueen kunnista sekä eri ikäryhmistä ja asumismuodoista. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi InnoLink Oy. Seurantatutkimuksen tuloksia käytetään hyödyksi LSJH:n palveluja suunniteltaessa. Tulevana toimintavuotena panostetaan erityisesti biojätteen lajitteluun kannustamiseen.