Lausunto sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmästä

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on antanut Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle lausunnon sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmää koskevassa asiassa.

LSJH:n lausunnossa todetaan, että omistajakuntien lietteenkuljetukselle ja lietteiden hyödyntämiselle asetettuja tavoitteita ei pystytä saavuttamaan, ellei rakenteellisia muutoksia palvelujen toteuttamiseen tehdä.

Myöskään jätelain edellytykset kiinteistönhaltijan järjestämään jätteenkuljetukseen eivät LSJH:n näkemyksen mukaan täyty nykyisellä menettelyllä.

Jätehuoltolautakunta päättänee lietteiden kuljetusjärjestelmästä syksyllä.