Lietehuoltoon valmisteilla kokonaissuunnitelma kuntayhteistyönä

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) 17 osakaskunnan alueelle suunnitellaan laajassa yhteistyössä kattavaa saostus- ja umpisäiliölietteiden vastaanotto- ja käsittelyverkostoa. Kapasiteetin tulee riittää tulevaisuudessakin, kun asuinkiinteistöjen lietteet kerätään nykyistä suunnitelmallisemmin asianmukaiseen käsittelyyn kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Työryhmän työ on valmis tulevaan kesään mennessä, jonka jälkeen suunnitelma esitellään osakaskunnille. Tavoitteena on, että mahdolliset investoinnit toteutetaan vaiheittain vuoden 2026 loppuun mennessä. Viimeistään silloin myös lietteiden kuljetusten tulee olla kunnan kilpailuttamia kaikissa kunnissa.

Asumisessa syntyvien saostus- ja umpisäiliölietteiden vastaanottoa ja käsittelyä mietitään nyt ensimmäistä kertaa Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) 17 osakaskunnan laajuisena kokonaisuutena. Lietteiden vastaanotto- ja käsittelyverkostotyöryhmässä on edustajat Aurasta, Kemiönsaaresta, Paraisilta, Pöytyältä, Salosta ja Turusta sekä Ely-keskuksesta, Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnasta ja Lounais-Suomen Jätehuollosta. Konsulttina toimii Sweco. Työryhmässä on edustajat niistä kunnista, joissa tällä hetkellä on lietteiden vastaanottoa ja käsittelyä sekä Aurasta, jossa saattaa tulevaisuudessa sijaita lietteiden vastaanottopiste. Myös muut osakaskunnat pidetään ajan tasalla työn eri vaiheissa.

– Päätimme koota laajan työryhmän, koska lietehuollon järjestäminen on kuntien yhteinen asia. Asukkaiden ja ympäristön kannalta paras lopputulos saadaan, kun lietehuoltoa tarkastellaan kokonaisuutena yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa, kertoo LSJH:n palvelujohtaja Jaana Turpeinen.

Saostus- ja umpisäiliölietteiden riittävän vastaanotto- ja käsittelykapasiteetin varmistamiselle tuli tarve, kun LSJH alkoi valmistella Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan kuljetusjärjestelmäpäätöksen mukaista siirtymistä kunnan kilpailuttamiin lietekuljetuksiin. Kokemuksesta tiedetään, että käsittelyyn toimitetun lietteen määrä kasvaa, kun alueella sijaitsevat lietesäiliöt tyhjennetään entistä kattavammin kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirryttäessä. Näin kävi aikanaan muun muassa Kemiönsaaressa.

Työryhmän valmis vastaanotto- ja käsittelyverkoston suunnitelma sisältää ehdotuksen tarvittavien investointien kiireellisyysjärjestyksestä ja toteutusaikataulusta. Päätökset yksittäisistä investoinneista tehdään hankekohtaisten tarkennettujen suunnitelmien jälkeen. Tavoitteena on, että investoinnit toteutetaan vaiheittain niin, että vuoden 2026 loppuun mennessä uusi lietteiden vastaanotto- ja käsittelyverkosto on rakennettu ja käytössä koko LSJH:n toimialueella. Silloin myös lietteiden kuljetusten tulee olla kilpailutettu kaikissa kunnissa.

Haasteet ratkotaan yhdessä

Suunnittelutyössä lähdetään siitä, että koko LSJH:n toimialueen saostus- ja umpisäiliölietteet vastaanotetaan ja käsitellään jatkossa keskitetysti muutamassa paikassa. Työn edetessä selviää, onko ajatus kaikilta osin toteutuskelpoinen. Keräyksessä käytettäisiin soveltuvin osin kuivaavaa kuljetuskalustoa. Lietteiden vastaanottopaikat, joihin jäteautot kuljettaisivat lietteet, sijaitsisivat Turun Topinojalla, Aurassa (ent. jätevedenpuhdistamo), Salossa (nyk. jätevedenpuhdistamo tai Korvenmäki), Paraisilla (Korppoo ja Rauhala) ja Kemiönsaaressa (nyk. vastaanottopaikat Kemiössä ja Taalintehtaalla). Osa vastaanottopaikoista olisi jo nykyisin käytössä olevia, osa uusia. Vaihtoehdot lietteen käsittelyyn kartoitetaan työn myöhemmässä vaiheessa.

Vastaanottopisteeseen tuodusta saostus- ja umpisäiliölietteestä erotetaan esikäsittelyssä rejektivesi ja liete. Liete kuljetetaan jatkokäsittelyyn. Rejektivesi johdetaan jätevedenpuhdistamolle joko sellaisenaan tai esikäsittelyn jälkeen.

Työryhmän suunnittelutyöstä tekee haastavaa se, ettei kenelläkään ole tarkkaa tietoa, kuinka paljon saostus- ja umpisäiliölietteitä alueella syntyy. Nykyisin käsittelyyn vastaanotetaan vuosittain reilu 70 000 m3, mutta todellisen määrän on arvioitu olevan 100 000–150 000 m3 vuodessa.

Useimmissa nykyisissä lietteiden vastaanotto- ja käsittelypaikoissa ei pystytä käsittelemään juurikaan nykyistä enempää viemäriverkoston ulkopuolisia lietteitä. Puhdistamot on mitoitettu viemäriverkostoa pitkin tuleville jätevesille. Puhdistamoissa on myös saneeraus- ja mahdollisia lisäinvestointitarpeita.

Paikoitellen ongelmana on, että viemärilinjoihin ei voida johtaa saostus- ja umpisäiliöjätevesien käsittelystä syntyvää jätevettä, koska ne ovat jo ennestään täydessä kuormituksessa viemäriverkkoon liittyneiden jätevesistä ja hulevesistä.

 

LIETEFAKTAA:

  • Kuntien tulee järjestää jätevesihuolto sekä viemäriverkostoon liittyneille että niille kiinteistöille, joilla on omat lietesäiliöt.
  • Viemäriverkkoon liitettyjen kiinteistöjen jätevedet johdetaan putkistoa pitkin jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Jätevedenpuhdistamot ovat joko kuntien suoraan omistamia tai yhtiöittämiä.
  • Saostus- ja umpisäiliöiden sekä pienpuhdistamojen lietteet kerätään kiinteistöiltä lieteautoilla. Kunnat ovat siirtäneet käsittelyn järjestämisvastuun Lounais-Suomen Jätehuollolle (LSJH) osakassopimuksella. LSJH ostaa lietteiden käsittelyn palveluntarjoajilta. Tällä hetkellä lietteet käsitellään kuntien jätevedenpuhdistamoilla ja LSJH:n kilpailuttamassa Gasumin Turun biokaasulaitoksessa.
  • Voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaan vakituiseen asumiseen käytetyn asunnon jätevesijärjestelmän saostussäiliöt tai pienpuhdistamon lietesäiliöt on tyhjennettävä lietteestä vähintään kerran vuodessa. Vapaa-ajan asunnon, jossa on vesivessa, jätevesijärjestelmän saostussäiliöt tai pienpuhdistamon lietesäiliöt on tyhjennettävä lietteestä vähintään kerran vuodessa. Jos vapaa-ajan asunnon jätevesijärjestelmän saostussäiliöön tai pienpuhdistamoon ohjataan ainoastaan pesuvedet, saostussäiliö tai pienpuhdistamon lietetila on tyhjennettävä vähintään joka toinen vuosi. Lietteen omatoiminen käsittely on tietyin edellytyksin sallittua.
  • Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on päättänyt, että saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetuksessa siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen vaiheittain vuoden 2026 loppuun mennessä. Kuljetusjärjestelmäpäätös ei ole vielä valitusten takia lainvoimainen. Voidaan olettaa, että käsittelyyn kerättävien lietteiden määrä nousee merkittävästi tulevina vuosina. Riittävä vastaanotto- ja käsittelykapasiteetti tulee varmistaa.
  • Kunnan (LSJH:n) kilpailuttama lietteenkuljetus on ollut Kemiönsaaressa vuodesta 2012 lähtien. Ensimmäinen kilpailutuksessa oleva uusi alue on Paraisten saariston pääsaaret Nauvo, Korppoo ja Houtskari. Siellä kuljetukset on tarkoitus aloittaa kunnan (LSJH:n) järjestämänä keväällä 2021.
  • Saostus- ja umpisäiliölietteille on ollut keväästä 2020 käytössä yhtenäinen vastaanotto- ja käsittelytaksa koko Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan alueella Saloa lukuun ottamatta.