LSJH ja Salon Vesi sopimukseen lietteen vastaanotosta

Salon alueen asuinkiinteistöjen saostus- ja umpisäiliölietteet käsitellään jatkossakin Salon Veden keskusjätevedenpuhdistamolla. Asia varmistui Salon kaupunginhallituksen hyväksyttyä Salon Veden ja Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) välisen lietteiden vastaanottosopimuksen. Sopimuksen ansiosta salolaisten asuinkiinteistöjen lietteet voidaan käsitellä vastaisuudessakin lähellä niiden syntypaikkaa. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päättämä saostus- ja umpisäiliölietteiden vastaanottoa ja käsittelyä koskeva taksa otetaan Salossa käyttöön maaliskuun alussa. Asukkaat tilaavat lietesäiliön tyhjennyksen entiseen tapaan valitsemaltaan kuljetusyritykseltä.

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja Salon Vesi allekirjoittivat keskiviikkona 27. tammikuuta Salon kaupunginhallituksen hyväksymän sopimuksen saostus- ja umpisäiliölietteen vastaanotosta ja käsittelystä Salon keskusjätevedenpuhdistamolla. Sopimuksen myötä LSJH voi osoittaa alueella toimiville kuljetusyrityksille lietteiden vastaanottopaikaksi Salon Veden.

– On tärkeää, että Salon alueen lietteet voidaan jatkossakin käsitellä lähellä niiden syntypaikkaa. Kuljetusmatkat säilyvät nyt kohtuullisina, jolloin asukkaan maksama hinta kuljetuksesta pysyy ennallaan, eivätkä liikenteen päästöt kasva. Jos sopimusta ei olisi syntynyt, olisi vaihtoehdoksi jäänyt lietteiden kuljettaminen käsiteltäväksi Turkuun, LSJH:n palvelujohtaja Jaana Turpeinen toteaa.

Alueellisten jätehuoltomääräysten ja osakaskuntiensa kanssa tekemän osakassopimuksen mukaan LSJH on velvollinen osoittamaan vastaanottopaikat asumisessa syntyville jätteille ja huolehtimaan niiden käsittelystä. Lainsäädännön mukaan saostus- ja umpisäiliöliete kuuluu kunnan järjestämisvastuulla oleviin jätteisiin.

Asukkaat tilaavat lietetyhjennyksen entiseen tapaan

Jätehuoltolautakunnan päättämän taksan mukainen lietteen vastaanotto alkaa Salon keskusjätevedenpuhdistamolla 1. maaliskuuta. Asukkaat toimivat lietehuollossa maaliskuun alussa entiseen tapaan eli tilaavat tyhjennyksen suoraan valitsemaltaan kuljetusyritykseltä. Kuljetusyritys laskuttaa asiakkaalta kuljetuksen osuuden oman hinnastonsa mukaan, mutta lietteen käsittelyn hinta määräytyy jatkossa jätehuoltolautakunnan taksan mukaisella maksulla.

Alueellisen jätehuoltolautakunnan päättämä tasataksa on voimassa koko Lounais-Suomen Jätehuollon alueella. Kaikki kiinteistöt maksavat lietteen käsittelystä saman verran riippumatta siitä, minne lietteet kuljetetaan käsittelyyn. Tasataksan mukaisilla tuloilla katetaan lietteiden vastaanotosta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset koko toimialueella kokonaisuutena. Saloa lukuun ottamatta osakaskuntien lietteet on vastaanotettu taksan mukaan jo vuoden päivät.

Ennen maaliskuun alkua LSJH ja Salon Vesi sopivat lietteen vastaanoton yksityiskohdista keskenään. Lisäksi LSJH tekee kuljetusyrittäjien kanssa sopimukset asumisessa syntyvän lietteen kuljettamisesta Salon keskusjätevedenpuhdistamolle.