LSJH mukana kartoittamassa uusia kierrätysratkaisuja tarvitsevia materiaaleja

Yhdyskunnissa ja yritystoiminnassa syntyvien materiaalivirtojen kierrätyksen edistämiseksi tehdään konkreettista työtä Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa, Tampereella ja Oulussa eli niin kutsuttujen kuutoskaupunkien kiertotalouskeskuksissa. Kuutoskaupungit ovat tunnistaneet tärkeimmät kierrätysratkaisuja tarvitsevat materiaalit tekemässään selvityksessä. Lounais-Suomessa pureudutaan erityisesti maa- ja kiviainesten sekä poistotekstiilien kierrätysratkaisujen kehittämiseen Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) ja kumppaneiden Topinpuiston kiertotalousverkostossa.

Lounais-Suomen Jätehuolto on ollut mukana tekemässä selvitystä, jossa kartoitettiin uusia kierrätysratkaisuja tarvitsevia materiaaleja. Uusia innovaatioita kaipaaviksi materiaaleiksi tunnistettiin muun muassa rakennusosien uudelleenkäytettävät osat, maa- ja kiviainekset, puhdistamolietteet, jätteenpolton kuonat ja tuhkat, puinen rakennusjäte, yhdyskuntajätteen muovit sekä tekstiilijäte.  Kuutoskaupunkien yhteisen Circhubs (6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset) -hankkeen tekemän materiaalivirtaselvityksen tarkoituksena on tarjota yrityksille tietoa materiaalien kierrätykseen liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista.  Selvitykseen on koottu materiaaleista esimerkiksi seutukohtaiset vuotuiset määräarviot, jotta yritykset pystyvät hahmottamaan markkina-alueita ja -volyymeja.

Lue lisää selvityksessä Helsingin seudun ympäristöpalvelujen tiedotteesta.

Tutustu selvityksen pohjalta laadittuun Tietopankkiin.

Lue lisää Topinpuiston kiertotalousverkostosta.