Usein kysyttyä

Tälle sivulle olemme koonneet vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Lisää vastauksia saat asiakaspalvelustamme asiakaspalvelu@lsjh.fi ja puh. 0200 47470.

Ohjeet jätteiden lajitteluun löydät Jätteiden ABC:stamme.

Lietteiden keräys

Milloin lietekaivojen tyhjennykset LSJH:n toimesta alkavat koko alueella?

LSJH:n tyhjennyksiin siirrytään vaiheittain vuosien 2021–2026 aikana. Kuluu siis useita vuosia ennen kuin kaikki toimialueen kunnat ovat siirtyneet kunnan järjestämään lietteenkeräykseen. Jokaista asukasta, jota muutos koskee, lähestytään ensin kyselykirjeellä. Kun LSJH:n tyhjennysten alkaminen on ajankohtaista, tiedotamme asukkaita asiasta vielä uudestaan.

Miksi minun pitäisi vastata lietekaivokyselyyn?

On todella tärkeää, että kaikki kyselykirjeen saaneet kiinteistöt vastaavat kyselyyn. Mitä tarkemmin pystymme tässä vaiheessa määrittämään tyhjennettävien lietekaivojen ja lietteen määrän, sitä paremmin kilpailutus onnistuu ja voimme varmistaa, että asukkaat saavat kustannustehokkaan ja laadukkaan palvelun jatkossakin. Kerätty tieto palvelee myös jätehuolto- ja ympäristöviranomaisia rekisterin pohjatietojen muodostamisessa.

Pitääkö minun vastata kyselyyn, vaikka minulla ei ole tyhjennettävää lietekaivoa?

Kyllä, tarvitsemme tiedon kaikilta, jotka ovat saaneet lietteisiin liittyvän kyselykirjeen, jotta saamme oikean tiedon rekisteriimme. Jos kiinteistö on tyhjillään, tai sinne ei ole tieyhteyttä, ilmoitathan kuitenkin mahdollisten olemassa olevien jätevesijärjestelmien tiedot meille.

Miten voin ilmoittaa kiinteistöni jätevesijärjestelmän tiedot sähköisesti?

Voit ilmoittaa kiinteistösi jätevesijärjestelmän tiedot sähköisessä asioinnissamme. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla käyttäjätunnuksena toimii asiakasnumerosi ja salasanana edellisen LSJH:lta saamasi jätelaskun numero. Voit ilmoittaa tiedot myös ilman kirjautumista klikkaamalla sivun alareunasta löytyvää Tee kaivoilmoitus -painiketta.

Katso ohjevideo ilmoituksen täyttämisestä:

Mistä tiedän mikä jätevesijärjestelmä minulla on?

Jätevesijärjestelmiä on erilaisia, tavallisimmat lietesäiliölliset järjestelmät ovat sakokaivo (saostussäiliö, saostuskaivo), umpisäiliö (umpikaivo) ja erilaiset pienpuhdistamot (laitepuhdistamot).

Umpisäiliö koostuu yhdestä umpinaisesta säiliöstä, johon kertyy kaikki viemäristä tuleva vesi ja kiintoaines. Umpisäiliöt tyhjennetään aina tarvittaessa.

Saostussäiliö koostuu kahdesta tai kolmesta betonisesta tai muovisesta säiliöstä. Veden virratessa säiliöiden läpi, kiintoaines laskeutuu kaivon pohjalle ja vettä kevyempi aines erottuu jäteveden pinnalle. Saostussäiliö tyhjennetään kiintoaineesta, eli lietteestä, vähintään kerran vuodessa tai joka toinen vuosi. Esikäsitelty jätevesi johdetaan viimeisestä säiliöstä purkuputken kautta maaperäkäsittelyyn. Saostussäiliön tunnistaa maan päältä yleensä 2–3 peräkkäin olevasta betoni-, metalli- tai muovikannesta.

Pienpuhdistamon toiminta perustuu biologiseen ja/tai kemialliseen puhdistusprosessiin. Lähes kaikkien pienpuhdistamoiden huoltotoimenpiteisiin kuuluu lietesäiliön tyhjennys ja saostuskemikaalin lisäys.

Mikäli sinulla on kysyttävää jätevesijärjestelmistä ja näiden puhdistusvaatimuksista, suosittelemme yhteydenottoa Valoniaan.

Mistä tiedän lietesäiliöni tilavuuden?

Voit tarkistaa edellisen tyhjennyksen laskulta minkälainen ja minkä kokoinen säiliö on tyhjennetty. Tilavuuden voi myös laskea seuraavan kaavan mukaan:

π x (kaivon halkaisija / 2)² x vesisyvyys

Pyöristä tilavuus lähimpään kokonaislukuun. Vesisyvyyden voi mitata esimerkiksi pitkällä kepillä. Jos et tiedä säiliön tilavuutta, voit ilmoittaa meille arvion tilavuudesta.

Esimerkkilasku:
Lietesäiliön halkaisija on 1,2 metriä, ja kepillä mitattu vesisyvyys 2,3 metriä.
Tilavuus: π x (1,2 m/2)² x 2,3 m ≈ 2,59 m³. Pyöristetty tilavuus: 3 m³.

Kuinka usein lietesäiliö tulee tyhjentää?

Viemäriverkoston ulkopuolella olevien vesivessallisten asuntojen saostussäiliöt ja pienpuhdistamot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Jos vapaa-ajan asunnolla on käytössä vain kuivakäymälä, on saostussäiliöt tyhjennettävä joka toinen vuosi. Umpisäiliöt tyhjennetään aina tarvittaessa. 

Kunnan jätehuoltomääräykset määrittelevät lietekaivojen tyhjennysvälit ja ne ovat kaikille samat riippumatta siitä, onko lietteenkuljetus kiinteistön haltijan tai kunnan järjestämänä. 

Kiinteistölläni syntyy hyvin vähän lietettä. Pitääkö saostussäiliö kuitenkin tyhjentää säännöllisesti?

Jos saostussäiliöihin ei ole kertynyt lietettä tyhjennettäväksi edellisen
tyhjennyksen jälkeen, voi tyhjennykseen hakea peruutusta jätehuoltoviranomaiselta. Muista tehdä kirjallinen hakemus viimeistään kuukautta ennen suunniteltua tyhjennystä.

Jätehuoltolautakunta ilmoittaa sinulle, jos syy tyhjennyksen peruuttamiselle ei ole riittävä.

Kemiönsaaren alueella voit peruuttaa kuluvan vuoden tyhjennyksen täyttämällä sähköisen lomakkeen.

Mistä voin tilata lietekaivon tyhjennyksen?

Kemiönsaaressa, Maskussa, Mynämäellä, Nousiaisissa, Paraisilla, Raisiossa ja Ruskolla lietekaivojen tyhjennyksestä sovitaan Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) kanssa. Auran, Kaarinan, Liedon, Marttilan, Naantalin, Paimion, Pöytyän, Salon, Sauvon, Turun ja Uudenkaupungin asukkaat sopivat vielä toistaiseksi tyhjennyksistä valitsemansa yrittäjän kanssa.

Katso listaus alueella toimivista kuljetusyrittäjistä

Lue lisää lietteiden keräyksestä täältä

Voinko tilata lietetyhjennyksen valitsemaltani urakoitsijalta, vaikka alueella on kunnan järjestämä lietteenkuljetus?

Jos alueella on kunnan järjestämä lietteenkuljetus ja kyseessä on asumisesta syntyvä liete, tulee tyhjennys tilata Lounais-Suomen Jätehuollolta (Jätelaki 36§).

Tyhjennän itse tai naapurini tyhjentää lietekaivoni. Voinko jatkaa samalla tavalla?

Maanviljelijät ja kiinteistön omistajat saavat tietyin ehdoin tyhjentää lietekaivoja ja käsitellä lietettä omatoimisesti:

 •  Omassa asumisessa syntyvän lietteen saa levittää hygieeniseksi käsiteltynä ja lannoitustarkoituksessa peltoon. Liete on aina käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla Ruokaviraston (ent. Evira) ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla.
 • Lietteen haltija saa omien lietteidensä ohella käsitellä enintään 10 lähellä sijaitsevan asuinkiinteistön lietteet.
 • Oman asuinkiinteistön käymäläjätevesien pienpuhdistamon lietesäiliön voi tyhjentää ja lietteen kompostoida omalla kiinteistöllä vain, jos liete on laitevalmistajan ohjeen mukaisesti suunniteltu poistettavaksi ja käsiteltäväksi omatoimisesti.
 • Oman asuinkiinteistön harmaiden jätevesien lietteen voi poistaa ja kompostoida, mikäli syntyvän lietteen määrä on enintään 50 litraa vuodessa.

Kaikesta omatoimisesta käsittelystä tulee aina tehdä ilmoitus etukäteen jätehuoltoviranomaiselle, eli jätehuoltolautakunnalle. Jos pienpuhdistamon ylläpitosopimukseen kuuluu lietteen poistaminen, muistathan ilmoittaa myös tästä jätehuoltoviranomaiselle.

Ilmoituksen omatoimisesta käsittelystä voi tehdä sähköisellä lomakkeella.

Lisätietoa omatoimisesta käsittelystä löytyy jätehuoltomääräyksistä.

Kuinka paljon lietekaivon tyhjennys tulee maksamaan?

Tyhjennyksen hinta koostuu, kuten polttokelpoisen jätteen astian tyhjennyksen kohdallakin, kuljetus- ja käsittelymaksusta. Kuljetusmaksu määräytyy LSJH:n tekemän kilpailutuksen perusteella ja jätehuoltolautakunta vahvistaa sen taksassa. Käsittelymaksun pohjana ovat vastaanottopaikkojen käsittelymaksut ja nämäkin maksut vahvistetaan jätehuoltolautakunnan taksakäsittelyssä.

Otatteko kilpailutuksissa huomioon paikalliset yritykset?

Kilpailutuksen perusteena olevat urakka-alueet suunnitellaan niin, että ne ovat optimikokoisia myös pienemmille yrityksille. Yleisesti ottaen lietteenkuljetusten kilpailutuksissa ovat parhaiten pärjänneet paikalliset yritykset (esim. LSJH:n alueella Kemiönsaaressa ja koko Lakeuden Etapin alueella Pohjanmaalla). Ennen kilpailuttamista olemme tiiviisti yhteydessä alueen lietekuljetusyrittäjiin ja pyrimme ottamaan huomioon heidän näkemyksensä urakkaan liittyen. Kilpailutukset tehdään hankintalain mukaisesti.

Tuleeko lietetyhjennyksiin perusmaksu?

Ei, samalla perusmaksulla katetaan kaikki jätehuollon asiointihetkellä maksuttomat palvelut. Näihin kuuluu mm. lieteneuvonta ja rekisterin ylläpito.

Lue lisää jätehuollon perusmaksusta.

Miksi lietteiden käsittelylle on asetettu sama hinta koko alueelle?

Jätehuoltolautakunta lisäsi jätetaksaan hinnan lietteenkäsittelylle maaliskuusta 2020 alkaen. Tämä tarkoittaa, että jokainen asukas LSJH:n alueella maksaa yhtä paljon lietteen käsittelystä, riippumatta siitä missä kunnassa asuu. Aiemmin käsittelymaksu oli jokaisella jätevedenpuhdistamolla eri suuruinen.

Jätemaksujen tulee olla syrjimättömiä eli kiinteistön sijainti ei voi vaikuttaa jätteen vastaanoton ja käsittelyn maksuihin saman jätehuoltoyhtiön alueella. Taksan mukaisilla tuloilla katetaan lietteiden vastaanotosta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset koko toimialueella. Koska vastaanottopaikkojen käsittelyhinnat ovat aikaisemmin olleet hyvin eri suuruisia, ovat käsittelyhinnat taksan myötä joillain alueilla laskeneet ja toisilla nousseet.

Mistä tiedän pohjavesialueet tai vesistöt?

Saat tiedot pohjavesialueista ja vesistöistä omasta kunnastasi. Myös osoitteesta www.ymparisto.fi on palvelu, josta voi hakea oman osoitteensa perusteella karttapalvelusta tiedot lähistön vesistöistä ja pohjavesialuista.

Pitääkö minun liittyä viemäriverkostoon? Mihin viemäriverkosto ulottuu?

Kunnat ovat määritelleen omien alueidensa viemärilaitosten toiminta-alueet. Usein toiminta-alueelle on myös määrätty liittymispakko, mutta on myös vapaaehtoiseen liittymiseen perustuvia alueita. Tästäkin asiasta saat lisätietoa omasta kunnastasi.

Jätehuollon perusmaksu

Mitä perusmaksulla saa?

Perusmaksulla katetaan sellaisia kustannuksia, joita ei voida kohdistaa palvelun käyttöhetkellä suoraan yksittäisille jätteen tuottajille. Tällaisia kustannuksia syntyy esimerkiksi jäteneuvonnasta, johon kuuluu muun muassa kaikille seudun kouluille tarjottu ympäristökasvatustyö ja koteihin postitettava asukaslehti Huomiselle.

Perusmaksulla järjestetään kotitalouksien vaarallisten jätteiden vastaanotto ja käsittely siten, ettei jätteistä tuontihetkellä mene maksua ja myrkyt saadaan mahdollisimman tarkasti pois muun jätteen joukosta ja luonnosta.

Lisäksi perusmaksulla hoidetaan lajitteluasemia, kiertäviä jätteen vastaanottopalveluja ja Ringin ekopisteverkostoa täydentäviä LSJH:n kierrätyspisteitä sekä rahoitetaan jätehuoltolautakunnan viranomaistoimintaa, kuten jätteiden kuljetusrekisterin ylläpitoa.

Onhan palvelut tarjottu ennenkin, miksi maksutapaa muutetaan?

Perusmaksu tuo läpinäkyvyyttä jätehuollon rahoitukseen. Sen myötä asukkaat tietävät paremmin, mihin heidän maksamansa raha käytetään ja mitä palveluita heillä on oikeus käyttää.

Perusmaksulla saadaan turvattua lain vaatimia jätehuoltopalveluita riippumatta tuotetun polttokelpoisen jätteen määrästä. Aiemmin kaikki palvelut rahoitettiin pelkästään polttokelpoisen jätteen käsittelymaksuilla, mikä saattoi mahdollistaa myös maksujen välttelyn kokonaan, jos kiinteistön jätehuoltoa ei oltu järjestetty asianmukaisesti. Mikäli osa maksuvelvollisista ei osallistu jätemaksujen maksamiseen, se tarkoittaa käytännössä korkeampia jätemaksuja niille, jotka jätemaksuja maksavat.

Palvelujen kattaminen perusmaksulla on asukkaille tasapuolisempaa, kun jokainen maksaa yhteisesti käytössä olevista palveluista.

Minulla on sopimus jätteenkuljettajan kanssa. Miksi saan laskun myös LSJH:lta?

Jätteenkuljettajalle maksetaan kodin jäteastian tyhjentämisestä ja jätteen kuljettamisesta LSJH:n jätekeskukseen. LSJH sen sijaan huolehtii asumisen jätehuollon kokonaisuudesta eli kaikista niistä lain vaatimista palveluista, joita perusmaksulla rahoitetaan.

Kannustaako perusmaksu lajittelemaan?

Lajittelu kannattaa – ympäristösyiden lisäksi myös taloudellisesti: kierrätettävien jätteiden käsittely on edelleen polttokelpoista jätettä edullisempaa. Perusmaksu varmistaa kattavan jäteneuvonnan, jolla opastetaan ja kannustetaan jätteiden lajitteluun ja kestäviin kulutusvalintoihin. Lisäksi perusmaksun avulla voidaan täydentää pakkausalan tuottajien ylläpitämää keräyspisteverkostoa niin, että lajittelumahdollisuuksia voidaan tarjota myös pienemmissä taajamissa ja haja-asutusalueella.

Jos minulla on sekä kesämökki että vakituinen asunto LSJH:n alueella, tuleeko perusmaksu maksaa molemmista?

Perusmaksu on asuntokohtainen, joten maksu menee molemmista asunnoista. Vapaa-ajan asuntojen perusmaksu on kuitenkin pienempi kuin omakotitalojen.

Talossa/mökissä ei asuta. Pitääkö siitä kuitenkin maksaa perusmaksu?

Pitää. Perusmaksulla rahoitettavat palvelut on järjestettävä myös asumattomien asuntojen omistajille, jotta ne ovat käytettävissä heti, kun asunnon käyttötilanne muuttuu.

Jos kiinteistö tai huoneisto ei ole asuinkelpoinen, ilmoita siitä kuntasi rakennusvalvontaan, jotta tiedot voidaan muuttaa rekisteriin. Jos sait perusmaksulaskun asuinkelvottomasta asunnosta, tee tämän lisäksi maksumuistutus jätehuoltolautakunnalle. Ohjeet muistutuksen tekemiseen löydät laskustasi.

Miten voin säästää jätekuluissa?

Käytä jätehuollon palveluja! Kun viet kaikki kierrätettävät jätteet omiin vastaanottopaikkoihinsa, jää jäteastiaan vähemmän täytettä. Tiesitkö, että nykyään myös muovipakkauksia voidaan kierrättää? Taloyhtiössä jätetilaan tuodut vääränlaiset jätteet tulevat kaikille kalliiksi.

Mitoita oikein! Pienen jäteastian tyhjennyskerta on edullisempi. Jos kompostoit ja kierrätät, polttokelpoisen jätteen astian tyhjennysväli voi olla jopa 12 viikkoa.

Kilpailuta kuljetus! Pyydä tarjouksia eri kuljetusurakoitsijoilta, näin varmistat parhaan hinnan. Kemiönsaaressa, Maskussa, Mynämäellä, Naantalissa,
Nousiaisissa, Paraisten saaristossa, Raisiossa ja Ruskon Vahdolla LSJH kilpailuttaa kuljetukset asukkaiden puolesta.

Harkitseva kuluttaja säästää! Myös jätehuollossa. Aineettomat ilot sekä kestävät, korjattavat ja lainatut tavarat eivät paisuta roskista.

Hoidan kimppavastaavana yhteistä jäteastiaamme ja sen lasku tulee kokonaisuudessaan minulle. Saanko kaikkien kimppalaisten perusmaksulaskutkin?

Et. Perusmaksulaskut lähetetään erikseen jokaiselle kimpan osakkaalle.

Laskutus

Miksi minun pitää maksaa lasku, vaikka teen siitä maksumuistutuksen?

Päätöksen saaminen jätehuoltolautakunnasta ja siitä aiheutuvat mahdolliset korjaukset voi kestää useita viikkoja. Maksamaton lasku kerryttää korkoa eräpäivän jälkeen ja koska kyse on Lounais-Suomen Jätehuoltolautakunnan, eli viranomaisen päättämästä maksusta, se on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä tai määräystä.

Jos maksumuistutus hyväksytään ja maksu perutaan, saa maksetut rahat takaisin.

Miten teen laskusta maksumuistutuksen?

Maksumuistutus tulee aina tehdä kirjallisena. Muistutuksen voi lähettää joko sähköpostilla osoitteeseen jatehuoltolautakunta@turku.fi tai postitse osoitteeseen ” Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta, Turun kaupunki, PL 355, 20101 TURKU”. Maksumuistutuksen voi tehdä myös sähköisellä muistutuslomakkeella.

Muistutukseen on hyvä kirjoittaa tarkasti mitä asia koskee, omat yhteystiedot sekä oma tilinumero mahdollista rahan palautusta varten. Muistutus tulee tehdä 14 päivän sisällä laskun saamisesta.

Miksi maksua ei voida muuttaa puhelimessa?

Kirjallinen muistutus on osa asiakkaan oikeusturvaa, kun faktat säilyvät paperilla. Maksujen muutoksista päättää jätehuoltolautakunta, joten LSJH:lla ei ole valtuuksia maksun muuttamiseen.

Huomasin laskussa virheen. Saanko tehdä summaan itse muutoksia ja maksaa vain osan?

Et. Jos laskussa on virhe, ota yhteyttä asiakaspalveluumme ja selvitämme asian. Jos laskusta maksaa vain osan, jää jäljelle jäävä summa avoimeksi järjestelmäämme emmekä tiedä miksi laskusta on maksettu vain osa. Avoimista laskuista lähetetään maksumuistutukset ja, jos niidenkään jälkeen laskua ei makseta kokonaan, lähtee se perintään.

Onko minun mahdollista saada jätelaskuni e-laskuna tai suoramaksuna?

Kyllä. Yksityisasiakas voi tilata jätelaskut e-laskuina omaan verkkopankkiin. E-laskun voi tilata omassa verkkopankissa tai ottamalla yhteyttä omaan pankkiin. LSJH:lla ei ole valtuuksia tilata e-laskuja asiakkaiden verkkopankkiin, vaan e-laskusopimus täytyy tehdä itse.

Jätelaskun voit saada myös suoramaksuna. Suoramaksun saat käyttöösi tekemällä suoramaksusopimuksen omassa pankissasi. Sen jälkeen jätelaskusi menevät maksuun automaattisesti eräpäivinä. LSJH lähettää tulevista suoramaksuista tiedon kotiisi.

En halua jatkossa jätelaskuani e-laskuna tai suoramaksuna. Miten toimin?

Kaikki muutokset on tehtävä omassa verkkopankissa tai pankin konttorissa kyseisen pankin ohjeistuksen mukaisesti. Yrityksellämme ei ole valtuuksia tehdä muutoksia/lopetuksia asiakkaan puolesta.

Mitä tarkoittaa laskulla näkyvä a-hinta?

A-hinta tarkoittaa kyseisen laskutustapahtuman yksittäishintaa, kuten kappalehintaa tai vuosimaksun vuosihintaa. Jätteenkuljetushinnoissa tapahtuman hinta on jaettu kuljetuksen ja jätteenkäsittelyn kesken. Tällöin kuljetuksen osuus näkyy a-hinnan kohdalla ja jätteenkäsittelyn osuus käsittelymaksun kohdalla.

Biojätteen lajittelu ja keräys

Miksi multaa ei saa lajitella biojätteeseen?

Multa sisältää usein paljon hiekkaa ja karkeaa ainesta, joka haittaa biojätteen käsittelylaitoksen toimintaa. Kotikompostoriin mullan voi laittaa tai sen voi sirotella puutarhaan pensaiden juurelle. Jos tämä ei ole mahdollista, lajittele multa polttokelpoiseen jätteeseen.

Saako koirankakat laittaa biojäteastiaan?

Koirankakat eivät sovellu biojäteastiaan niiden sisältämien ulosteperäisten bakteerien vuoksi. Oikea paikka niille onkin polttokelpoinen jäte. Kotikompostoriin kakat voi laittaa kompostoitumaan.

Voinko laittaa biojätteet jäteastiaan muovipussissa?

Et. Paras tapa pakata biojätteet on tehdä sanomalehdestä pussi tai käyttää paperista pussia, kuten jauho- ja sokeripusseja. Katso video sanomalehtipussin taittelusta.

Toinen vaihtoehto on käyttää kaupasta ostettavia biohajoavia pusseja.

Miksi biojätteet pitää pakata?

Biojätteen pakkaaminen suojelee keräysastiaa likaantumiselta ja tätä kautta estää hajuhaittoja varsinkin kesällä. Talvisin pakkaus estää biojätteitä jäätymästä kiinni astiaan ja helpottaa astian tyhjennystä.

Mihin kissanhiekat laitetaan?

Kissanhiekka lajitellaan polttokelpoiseen jätteeseen. Pellettipohjaiset kissankuivikkeet voi myös kompostoida kotikompostorissa. Ulosteperäisten bakteerien vuoksi ne eivät kuitenkaan sovellu biojäteastiaan.

Oma jäteastia ja tyhjennykset

Mikä on hyvä paikka jäteastialle?

Asunnon pihaliittymä on usein sopiva paikka jäteastialle. Jäteastian voi sijoittaa muuallekin, mutta paikan tulee olla sellainen, että jäteautolla on esteetön kulku vähintään 10 metrin etäisyydelle astiasta. Muista aina kysyä maanomistajan lupa jäteastian sijoittamiselle, jos et pysty sijoittamaan astiaa omalle tontillesi.

Kuinka usein jäteastia on tyhjennettävä?

Polttokelpoisen jätteen astiat on tyhjennettävä vähintään neljän viikon välein. Jos ruokajätteet kompostoidaan pieneläimiltä suojatussa kompostorissa, voidaan jäteastia tyhjentää kahdeksan tai jopa kahdentoista viikon välein.

Jos biojäte kompostoidaan tai kerätään erikseen, jäteastian voi tyhjennyttää jopa kahdentoista viikon välein. Sovi tyhjennysväli sellaiseksi, että kaikki jätteet mahtuvat jäteastiaan.

Vapaa-ajan kiinteistöjen tulee kuulua jätteenkuljetukseen vähintään toukokuun ja lokakuun alun välisen ajan. Ympäri vuoden käytössä olevilla vapaa-ajan asunnoilla tulee olla säännölliset tyhjennykset vuoden ympäri.

Miten voin muuttaa jäteastian tyhjennysväliä?

LSJH:n järjestämän jätekuljetuksen piirissä olevien kuntien asukkaat voivat tehdä tyhjennysvälimuutoksen sähköisessä asiointipalvelussamme, lähettämällä sähköpostia asiakaspalvelu@lsjh.fi tai soittamalla asiakaspalveluumme puh. 0200 47470. Nämä kunnat ovat Kemiönsaari, Masku, Mynämäki, Naantali, Raisio, Nousiainen, Paraisten saaristo ja Ruskon Vahto. Muissa kunnissa voi muutoksen tehdä ottamalla yhteyttä omaan jätteenkuljettajaan.

Milloin on seuraava tyhjennyspäivä?

Voit tarkistaa seuraavan tyhjennyspäivän helposti sähköisessä asiointipalvelussamme. Voit tiedustella seuraavaa tyhjennyspäivää tai pyytää vaikkapa koko vuoden tyhjennyspäivät listattuna asiakaspalvelustamme.

Halutessasi voit laskea seuraavan tyhjennyspäivän helposti itsekin, kun tiedät, milloin jäteauto viimeksi kävi ja mikä on jäteastiasi tyhjennysväli. Huomioithan kuitenkin, että tyhjennyspäivä voi vaihdella joskus päivällä tai kahdella, varsinkin arkipyhäviikolla.

Esimerkiksi: Jäteauto kävi edellisen kerran keskiviikkona 11.1. Tiedät, että tyhjennysvälisi on neljä viikkoa. Laske kalenterista viimeisimmästä käyntipäivästä tasan neljä viikkoa eteenpäin (1 vko = 18.1., 2 vkoa = 25.1., 3 vkoa = 1.2., 4 vkoa = 8.2.). Seuraava tyhjennyskerta on siis ke 8.2.

Miksi jäteastiaani ei ole tyhjennetty?

Todennäköisimmin se ei ole vielä tyhjennysvuorossa. Syynä voi olla myös jokin jäteastiaan tai kulkureitteihin liittyvä este.

Jäteastia voidaan jättää tyhjentämättä esimerkiksi seuraavista syistä:

 • jäteastiaa ei löydy
 • jäteastia on rikki
 • jäteastia ei sovellu koneelliseen kuormaukseen
 • jäteastiassa on sopimatonta jätettä (esim. vaarallisia jätteitä tai sähkölaitteita)
 • jäteastia on liian painava
 • reitti on kulkukelvoton (esim. tie ei kestä jäteauton painoa, kelirikko, lumityöt tekemättä)
 • keräyspaikka (esim. jätekatos) on lukittu

Jos jäteastiaa ei voida tyhjentää, peritään käynnistä hukkanoutomaksu.

Loka-auto/tukkirekka pystyy kääntymään pihassamme, miksi ei jäteauto?

Jäteautossa akseliväli on lyhyt, mikä aiheuttaa suurta pistemäistä kuormitusta toisin kuin tukkirekalla, jolla akseliväli on pitkä ja paino jakautuu isommalle alueelle. Koska jäteauto voi painaa jopa 27 000 kg ja jäteautossa paino keskittyy auton takaosaan, ei jäteauto pysty ajamaan pehmeällä alustalla (esim. nurmikko tai puutteellisen kantavuuden omaava tie) ilman riskiä pihan tai auton rikkoutumisesta.

Kuljettajan mukaan tie on ollut liukas, eikä astiaa ole tyhjennetty. Henkilöautollakin on pihaan päästy, niin miksi ei jäteautolla?

Jäteauto voi painaa jopa 27 000 kg, ja erityisesti talviaikaan liukkailla teillä voi syntyä isoja vahinkoja, jos kuljettaja menettää auton hallinnan. Kuljettajat tekevät kaikki ajolistalla olevat tyhjennykset myös talvisin eikä jäteastioita jätetä tyhjentämättä ilman syytä. Jos piha on talvella usein liukas, kannattaa jäteastian paikka muuttaa talven ajaksi isomman tien varteen.

Muovipakkausten keräys

Mihin voin viedä muovipakkauksia?

Muovipakkauksia kerätään maksutta osassa Rinki-ekopisteitä. Kaikki Rinki-ekopisteet löytyvät osoitteesta www.kierratys.info. Niitä voi kysyä myös Ringin asiakaspalvelusta puh. 0800 133 888 ja asiakaspalvelu@rinkiin.fi.

Muovipakkauksia otetaan vastaan myös LSJH:n jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla.

Mitä kaikkia jätteitä muovinkeräykseen saa viedä?

Muovinkeräykseen voi viedä kodin tyhjät, puhtaat ja kuivat muovipakkaukset, kuten

 • elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, kuten jogurttipurkit, voirasiat sekä leikkele-, juusto- ja valmisruokapakkaukset
 • pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset
 • muovipullot, -kanisterit ja -purkit – mieluiten litistettyinä
 • muovikassit, -pussit ja -kääreet

Kuinka puhtaaksi muovipakkaukset pitää huuhdella?

Muovipakkaus on riittävän puhdas kierrätykseen, kun sitä voi haalealla vedellä huuhtaisun jälkeen säilyttää kotona ilman hajuhaittoja. Vaihtoehtoisesti voit pyyhkäistä pakkauksen puhtaaksi esimerkiksi talouspaperilla. Erikseen tiskaaminen ei ole ympäristönkään etu. Rasvaiset ja hankalasti puhdistettavat pakkaukset ovat polttokelpoista jätettä,

Poistotekstiilien keräys

Minne voin viedä vanhoja kodintekstiilejä ja rikkinäisiä vaatteita?

Kodin poistotekstiiliä voi tuoda maksutta Topinojan, Korvenmäen, Isosuon ja Rauhalan jätekeskuksiin sekä Auranmaan, Kemiönsaaren, Korppoon, Paimion, Perniön ja Yläneen lajitteluasemille. Poistotekstiiliä vastaanotetaan myös poistotekstiilihallillamme Turun Kärsämäessä, Akseli Kiinteistöpalvelujen keräyspisteellä Turun Varissuolla sekä kiertävissä keräyksissämme.

Katso kaikki vastaanottopaikat

Keräykseen kelpaavat käyttökelvottomat, kuivat vaatteet ja kodintekstiilit, kuten

 • takit, housut, hameet ja paidat
 • lakanat, pyyhkeet ja pöytäliinat

Keräykseen eivät sovellu matot, kengät, laukut, vyöt, alusvaatteet, tyynyt, peitot, pehmusteet tai pehmoeläimet eivätkä kosteat, homeiset, tekstiilituholaisia sisältävät tai vahvasti haisevat tekstiilit.. Pakkaa tekstiilit muovipussiin tai jätesäkkiin ja sulje tiiviisti. Tämä estää tekstiilejä pilaantumasta keräysastiassa olon aikana.

Suoraan uudelleenkäyttöön kelpaavat, hyväkuntoiset vaatteet kannattaa entiseen tapaan joko myydä tarvitseville tai lahjoittaa hyväntekeväisyysjärjestöjen keräyksiin.

Katso tarkemmat lajitteluohjeet

Biojätteen lajittelukampanja 2021 

Mikä on biojätteen lajittelukampanja 2021? 

Biojätteen lajittelukampanja on LSJH:n järjestämä kokeilu, jossa kampanjaan ilmoittautuneille taloyhtiöiden asukkaille jaetaan vuoden biojätepussit sekä niitä varten tarkoitettu keräysteline. Kampanja järjestetään Kemiönsaaren, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Raision ja Ruskon Vahdon alueilla. Kampanja on suunnattu vähintään 10 huoneiston taloyhtiöille, jotka kuuluvat biojätteen erilliskeräysvelvoitteen piiriin. Kampanjan tavoitteena on nostaa biojätteen kierrätysastetta. 

Miksi biojätteen lajittelukampanja toteutetaan? 

Kampanjan tavoitteena on tehdä biojätteen lajittelusta helpompaa ja motivoida asukkaita entistä aktiivisempaan lajitteluun. Biojäte on jätteiden kierrätysasteen nostamisessa tärkeässä roolissa. LSJH:n asukastutkimuksen mukaan vain 50 % asukkaista lajittelee aina biojätteensä. LSJH:n alueella polttokelpoisen jätteen roskapussien sisällöstä jopa kolmasosa on edelleen biojätettä. Biojätettä ei kannata polttaa ekovoimalaitoksessa, vaan siitä kannattaa jalostaa biokaasua ja lannoitteita, jolloin myös ravinteet saadaan takaisin kiertoon. Vain lajitellusta biojätteestä voidaan valmistaa biokaasua ja lannoitteita.  

Miksi biojätteen lajittelukampanja 2021 ei koske kaikkia asukkaita?

LSJH järjestää kampanjan kokeiluna osassa LSJH:n toimialueen kunnista. Kampanjaan ovat voineet ilmoittautua LSJH:n kuljetusasiakkaina olevat, vähintään 10 asunnon taloyhtiöt Kemiönsaaren, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Raision ja Ruskon Vahdon alueella. Kampanjan vaikutusta biojätteen keräysmääriin ja asukkaiden lajitteluaktiivisuuteen seurataan biojätemäärien mittausten ja asukaskyselyiden avulla. Tulokset kootaan kevään 2022 aikana ja niiden perusteella arvioidaan maksuttomien biojätepussien jakelun mahdollista jatkoa ja laajentamista myös muihin LSJH:n alueen kuntiin. 

Taloyhtiöni on mukana kampanjassa, mistä ja milloin voin noutaa biojätepussit ja telineen? 

Biojätepussit ja telineet jaetaan kampanjaan ilmoittautuneihin taloyhtiöihin kunnittain 16.8.2021- 29.10.2021 välisenä aikana. Biojätepussit ja telineet toimitetaan joko taloyhtiön omaan tilaan, tai isännöitsijä jakaa ne asukkaille. Tarkemmasta jakeluajankohdasta sovitaan taloyhtiön yhteyshenkilön kanssa ja asukkaita tiedotetaan aikataulusta ennen biojätepussien ja telineiden toimitusta. 

Kuinka paljon biojätepusseja jaetaan asukkaille?

Biojätepusseja jaetaan kampanjassa mukana olevien taloyhtiöiden asukkaille vuoden tarpeeseen (150 kpl/asunto). Telineitä jaetaan jokaiseen asuntoon yksi.  

Mitä biojätepussiin saa laittaa? 

 • hedelmien ja vihannesten kuoret 
 • ruuantähteet ja pilaantuneet elintarvikkeet
 • kahvin- ja teenporot suodatinpapereineen
 • munankuoret, kalanruodot ja pienet luut 
 • talouspaperit ja lautasliinat 
 • kasvinosat ja kuihtuneet kukat (ei multaa) 

Valuta nesteet ja liemet viemäriin (ruokaöljy kuuluu pakattuna polttokelpoisen jätteen joukkoon).  

Lisää tietoa biojätteen lajittelusta löydät sivulta: www.lsjh.fi/biokerays. 

Miksi biojätepussi kannattaa laittaa ilmavaan telineeseen? 

Biojätteen kosteutta voidaan vähentää ilmavan keräystelineen avulla, jossa kosteus pääsee haihtumaan. Ilmava teline kuivattaa biojätettä ja minimoi myös mahdollisia hajuhaittoja. Paperipussit eivät vuoda eivätkä mene rikki, kunhan niitä käytetään niihin kuuluvan biojäteastian kanssa. Vettähylkivästä märkälujapaperista valmistettu pussi sopii hengittävään järjestelmään, sillä se päästää lävitseen vesihöyryä muttei vesipisaroita. Kun biojätteen kosteus vähenee, se on myös kevyempää kuljettaa, eikä se jäädy talvella niin helposti ulkona olevaan jäteastiaan.  

Miksi kampanjassa jaetut biojätepussit ovat paperisia? 

LSJH:n alueelta erilliskerätty biojäte toimitetaan Uuteenkaupunkiin, Biolinja Oy:n biokaasulaitokseen, jossa siitä tuotetaan biokaasua ja lannoitteita. Biokaasulaitoksessa tapahtuvan käsittelyn kannalta paras vaihtoehto on pakata biojätteet paperipussiin tai sanomalehdestä taiteltuun pussiin. Biojätteen esikäsittelyssä pakkaamiseen käytetyt pussit pyritään poistamaan. Jos paperisilppua kuitenkin jää biojätteen joukkoon, se yleensä hajoaa kaasutusprosessissa. Jos paperia päätyykin mädätteen joukossa pellolle, se kompostoituu, eikä siitä ole haittaa ympäristölle. 

Kuinka usein biojätepussit tulisi viedä pihalle roska-astiaan? 

Voit välttää biojätepussin vuotoriskin ja hajuhaitat viemällä pussin biojäteastiaan riittävän usein, käytöstä riippuen muutaman päivän välein tai vähintään kerran viikossa. Älä täytä biojätepussia aivan täyteen, jotta saat taiteltua pussin kiinni. 

Mitä biojätteelle tapahtuu lajittelun jälkeen?

LSJH:n alueelta erilliskerätty biojäte päätyy Uuteenkaupunkiin, Biolinja Oy:n biokaasulaitokseen. Biokaasulaitoksessa siitä tuotetaan biokaasua ja lannoitteita, joten energian lisäksi myös biojätteen sisältämät arvokkaat ravinteet saadaan takaisin kiertoon.  

Kompostorin ilmoittaminen rekisteriin

Miksi kompostorista täytyy tehdä ilmoitus kunnan jätehuoltoviranomaiselle?

Vuoden 2023 alussa voimaan astuu biojätteen omatoimista käsittelyä koskeva säädös, joka velvoittaa jätehuoltoviranomaisen merkitsemään tiedot tätä varten perustettavaan rekisteriin. 

Taustalla on EU-tasoinen tavoite jätteen kierrätysasteen nostamiseksi paljon nykyistä korkeammalle ja biojätteen hyödyntämisessä on suurin nostopotentiaali. Tästä syystä jätteen haltijoiden tehtävä on ilmoittaa kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen omatoimisesta käsittelystä. Pelkästä puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta. 

Mihin rekisterissä olevaa tietoa käytetään?

Rekisterissä olevaa tilastotietoa käytetään esimerkiksi suunnittelun ja seurannan apuna kierrätysasteen nostamiseksi Suomessa. Ilmoittamalla voit myös pidentää polttokelpoisen jätteen astian tyhjennysväliä tai saada alennusta polttokelpoisen jätteen aluekeräyksen vuosimaksuun, kunhan muistat ilmoittaa asiasta myös jätteenkuljettajalle tai Lounais-Suomen Jätehuollolle. Ilmoitusten avulla pyritään myös varmistamaan, ettei puutteellisesta kompostoinnista aiheudu esimerkiksi rottaongelmia. 

Miksi ilmoitus kannattaa tehdä sähköisesti?

Sähköisellä ilmoituksella säästämme sekä asukkaan että työntekijöiden aikaa paperi-ilmoitukseen verrattuna. Tästä pääset tekemään kompostointi-ilmoituksen (vaatii kirjautumisen)

Olen jo aiemmin ilmoittanut kompostoristani, onko kyseinen ilmoitus vielä tallessa?

Valitettavasti aikaisemmin ilmoitettuja tietoja ei voi siirtää rekisteriin. Kyseessä on uusi rekisteri, jonne merkitään biojätteen käsittelyä koskevat tiedot. Uudella ilmoituksella varmistetaan, että kiinteistöä koskevat tiedot ovat varmasti ajan tasalla.