Saostus- ja umpikaivojen lietteitä voi hyödyntää maataloudessa – edellytyksenä oikea käsittely ja viranomaisilmoitus

Tiedote 15.9.2020
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

Asuinrakennusten jätevesijärjestelmiin kertyvän lietteen käytöstä maataloudessa on epätietoisuutta. Pienimuotoinen käyttö on mahdollista, jos toimitaan säädösten ja määräysten mukaisesti. Saostus- tai umpikaivon tyhjentämisestä ja lietteen käsittelystä tulee ilmoittaa etukäteen kirjallisesti kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Lounais-Suomessa 17 kunnan alueella ilmoitukset vastaanottaa Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta.

– Ilmoituksessa pitää kuvailla tarkemmin, miten liete käsitellään ja minne se levitetään. Tähän löytyy valmis lomake jätehuoltolautakunnan kotisivuilta. Toimitamme ilmoituksen myös kyseisen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka valvoo, että toiminnasta ei aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle, kertoo jätehuoltoasiamies Satu Ojala Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnasta.

Ennen kuin liete levitetään peltoon se pitää hygienisoida esimerkiksi kalkkistabiloimalla. Näin saadaan vähennettyä taudinaiheuttajia. Oman kiinteistön lietteiden lisäksi voi ottaa käsiteltäväkseen lähinaapurien lietteet.

Laura Ahtiainen on neuvonut lietteen omatoimisessa käsittelyssä niin maatalouden yrittäjiä kuin kotitalouksiakin. Hän toimii ympäristösihteerinä Mynämäen, Maskun, Nousiaisten ja Ruskon kuntien alueella.

– Tässä työssä minua on yllättänyt, että vallalla on edelleen luulo, ettei asumislietteitä saisi laittaa peltoon. Siksi ilmoituksia lietteen omatoimisesta käsittelystä ei ole tullut ympäristönsuojeluviranomaiselle tarkastettavaksi montaakaan vuodessa, Laura Ahtiainen kertoo.

Haja-asutusalueella asuinrakennuksissa on yleensä oma jätevesijärjestelmä, johon kuuluu esimerkiksi saostuskaivoja, umpisäiliö tai pienpuhdistamo. Näissä syntyvä jätevesiliete on kunnan vastuulla olevaa jätettä, jolle kunta on velvollinen järjestämään käsittelypaikan. Säiliöiden tyhjentämistä ja jätteenkuljetuksia seuraa kunnan jätehuoltoviranomainen.

– Ilmoitus saostus- ja umpikaivojen omatoimisesta tyhjentämisestä ja lietteen hyödyntämisestä lannoitteena pellolla tarvitaan seurantaa ja valvontaa varten. Tiedot siitä merkitään jätehuoltoviranomaisen rekisteriin. Samoin jätteenkuljetusyritykset antavat meille tiedot, mistä kiinteistöistä ovat tyhjentäneet kiinteät jätteet ja lietteet ja mihin ne on toimitettu. Ilmoituksen siis tekee se joka kaivoja tyhjentää ja käsittelee lietteen, kertoo jätehuoltoasiamies Satu Ojala Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnasta.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta toimii kunnan jätehuoltoviranomaisena Aurassa, Kaarinassa, Kemiönsaarella, Liedossa, Marttilassa, Maskussa, Mynämäellä, Naantalissa, Nousiaisissa, Paimiossa, Paraisilla, Pöytyällä, Raisiossa, Ruskolla, Salossa, Sauvossa ja Turussa.

Lue alkuperäinen tiedote Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan sivuilta.

Ilmoita jätevesilietteen hyödyntämisestä maataloudessa.