Topinojan alueen hajutarkkailu jatkuu asukashavainnoinnilla

Topinojan alueella käynnistyi syksyllä 2016 hajutarkkailu, johon osallistuivat alueen toimijoista Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH), Gasum Turun biokaasulaitos sekä Ekopartnerit. LSJH:n osalta merkittävimmiksi hajunpäästölähteiksi osoittautuivat kaatopaikan pintarakennetyömaa, biojätteen siirtokuormaushalli sekä polttokelpoisen jätteen käsittely ja varastointi. Hajutarkkailu jatkuu asukashavainnoinnilla tammikuuhun 2018 asti.

Topinojan alueella alkoi vuoden 2016 syksyllä hajupäästöjen yhteistarkkailu, jonka tavoitteena oli selvittää hajujen esiintyminen, voimakkuus sekä hajun aiheuttajat alueella. Lisäksi tavoitteena oli tiedon tuottaminen mahdollisten korjaavien toimenpiteiden kohdentamiseksi mahdollisimman tehokkaasti.

LSJH:n osalta merkittävimmiksi hajunpäästölähteiksi osoittautuivat kaatopaikan pintarakennetyömaa, biojätteen siirtokuormaushalli sekä polttokelpoisen jätteen käsittely ja varastointi. Suurimmat pitoisuudet mitattiin pintarakennetyömaan tihkuvuodoista, joissa päästömittaustuloksissa havaittiin kaatopaikoille tyypillisiä pelkistettyjä rikkiyhdisteitä, kuten rikkivetyä, dimetyylisulfidia ja metyylimerkaptaania. Pelkistyneiden rikkiyhdisteiden hajujen häiritsevyyttä voidaan pitää suurena, jolloin pienikin pitoisuus aiheuttaa häiritsevää hajuhaittaa. Leviämismallinnuksen mukaan LSJH:n toiminnasta aiheutuvaa häiritsevää hajuhaittaa saattaa esiintyä kesäolosuhteissa Haagassa, Metsämäessä, Orikedolla, Räntämäessä, Halisissa ja Kauselassa.

Hajupäästöt vähenivät jo tarkkailun aikana. Esimerkiksi verrattuna kesän 2016 tilanteeseen, haitta väheni jo kevääseen 2017 mennessä ja on laskenut merkittävästi kaasunkeräysputken osittaisen käyttöönoton jälkeen. Kaasunkeräysurakan valmistuttua on alueen hajutilanne parantunut LSJH:n osalta merkittävästi.  Tulevaisuudessa LSJH:n aiheuttamia hajuja hillitsevät uudet kaatopaikan pintarakenteet kaasunkeräyksineen sekä vuonna 2018 Topinojan jätekeskuksessa valmistuva polttokelpoisen jätteen kalliovarasto. Kun jätettä ei tarvitse enää varastoida avoimella kentällä, myös hajut vähenevät. Polttokelpoisen jätteen varastokierto nopeutuu uusien kilpailutusten myötä vuodesta 2018. Varastointiongelmaa helpottaa myös Salon Korvenmäkeen rakennettava ekovoimalaitos, joka valmistuessaan lyhentää jätteiden varastointiaikaa.

Hajutarkkailun toteutti konsulttiyritys Ramboll Finland Oy, ja tarkkailuohjelman hyväksyi Varsinais-Suomen ELY-keskus. Yhdeksi hajuhaittojen vähentämistoimenpiteeksi ehdotettiin kotona tapahtuvan lajittelun eli syntypaikkalajittelun tehostamista. LSJH:n neuvonnan päätavoitteita ovat jätteen synnyn ehkäisy ja lajittelun tehostaminen. Vuonna 2018 neuvonnalla tähdätään syntypaikkalajittelun tehostamiseen etenkin biojätteen ja muovipakkausten osalta. Syntypaikkalajittelu tehostuu uusien jätehuoltomääräysten myötä, kun biojätettä aletaan vuonna 2018 kerätä yhä useammasta taloyhtiöstä, ja muovipakkausten keräys aloitetaan uutena taloyhtiöissä.

Tarkkailun yhtenä osana oleva asukashavainnointi jatkuu edelleen. Tuloksista tiedotetaan asukashavainnoinnin päätyttyä tammikuussa 2018.

 

Lisätietoja:

Ann-Marie Teräntö, ympäristöasiantuntija

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

puh. 020 728 2186, ann-marie.teranto(at)lsjh.fi