Vuoden 2023 jätetaksa on tulossa Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan käsittelyyn

Tiedote 4.11.2022

Jätetaksan luonnos vuodelle 2023 sisältää rakenteellisia muutoksia jätehuollon perusmaksuun. Lisäksi kierrätettävien jätteiden kiinteistöittäiselle keräykselle asetetaan maksut niille kiinteistöille, joilla kyseisten jätteiden erilliskeräys ensi vuonna alkaa. Muita muutoksia ovat maksujen tarkistukset mm. polttoaineiden hinnan ja yleisen kustannustason muutosten mukaan. Taksaluonnoksesta voi esittää Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle kirjallisia mielipiteitä 21.11.2022 asti.

Jätehuollon perusmaksun maksuluokkiin ehdotetaan muutosta, joka huomioi uudet jäteasetuksen mukaiset kiinteistöittäiset erilliskeräysvelvoitteet. Aiempi rakenne perustui jätehuoltomääräysten erilliskeräysvelvoitteisiin, jotka jätelain muutoksen myötä tulee uusia. Lisäksi perusmaksua ehdotetaan korotettavan siten, että perusmaksutulo kattaa kokonaisuudessaan tuotetut lakisääteiset palvelut. Aiemmin näiden palveluiden tuottamiseen jouduttiin käyttämään myös polttokelpoisesta jätteestä kerättyjä jätemaksuja. Jätehuollon perusmaksu on asuntokohtainen vuosimaksu, jolla katetaan kotitalouksille asiointihetkellä maksuttomia jätehuoltopalveluja ja jätehuollon viranomaistoimintaa.

Kierrättäville jätteille yhtenäiset tyhjennysmaksut koko alueella

Taksaluonnoksessa ehdotetaan otettavaksi käyttöön koko alueella yhtenäiset kierrätettävien jätteiden erilliskeräystä koskevat maksut, kun keräysvelvoite tulee voimaan ja kunnan järjestämä kiinteistöittäinen kuljetus alkaa vuosien 2023–2024 aikana. Kierrätettävien jätteiden, eli lasi-, muovi-, kartonki- ja metallipakkausten ja pienmetallin sekä biojätteen, erilliskeräysvelvoitteet koskevat taajamissa sijaitsevia vähintään viiden asunnon kiinteistöjä. Kierrätettävien jätteiden kiinteistöittäisistä erilliskeräysvelvoitteista ja näiden kiinteistöittäisen kuljetuksen siirtymisestä kunnan järjestämäksi palveluksi säädetään jätelaissa ja -asetuksessa.

Kustannusten nousua pyritään hillitsemään

Jätehuollon järjestämisen kokonaiskustannukset nousevat polttoaineiden, sähkön ja eri materiaalien hinnan korotusten vuoksi. Indeksikorotukset näkyvät taksaehdotuksen kuljetusmaksuissa 0–14 prosentin korotuksina. Pakkausjätteiden kuljetusmaksuja ei tarvinnut nostaa onnistuneiden kilpailutusten ansiosta. Saostus- ja umpisäiliölietteiden vastaanottomaksuihin on tullut korotuksia jätevedenpuhdistamoiden kohonneiden kustannusten sekä eräiden alueen pienempien jätevedenpuhdistamoiden sulkemisesta aiheutuvien kuljetuskustannusten vuoksi. Jätehuollon kustannusten nousua pystytään kuitenkin hillitsemään edullisella jätteen käsittelyllä Lounavoiman jätevoimalassa, voimalan tuottaman sähkön myyntituotoilla ja onnistuneilla kilpailutuksilla.

Mahdollisuus esittää mielipide

Ehdotettuihin taksamuutoksiin on yleinen vaikutusmahdollisuus 4.–21.11.2022, jolloin taksaluonnoksesta voi jättää kirjallisia mielipiteitä Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle. Taksaluonnos on nähtävillä osoitteessa www.turku.fi/kuulutukset.

 

Lisätietoja

jätehuoltoasiamies Satu Ojala, satu.ma.ojala@turku.fi, puh. 044 727 6827 tai

jätehuoltoasiamies Veli-Matti Suhonen, veli-matti.suhonen@turku.fi, puh. 040 180 7657