Yritykset ideoivat ilmastotekoja Topinpuistossa uudessa hankkeessa

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on mukana huhtikuussa alkaneessa Turun, Tampereen ja Vantaan kaupunkiseutujen yhteisessä 6Aika: ILPO-hankkeessa, jossa selvitetään, miten yritysalueiden ilmastopäästöjä voitaisiin vähentää. Topinpuiston kiertotalouskeskus Turussa on yksi kolmesta hankkeessa kehitettävästä yritysalueesta. Työ käynnistyi kokoamalla alueen yritysten näkemyksiä päästölähteistä ja mahdollisista kehityskohteista.

6Aika: ILPO – ilmastopositiiviset yritysalueet -hankkeen aikana on tarkoitus arvioida Topinpuiston alueella toimivien yritysten käsittelemien jätteiden elinkaaren aikana syntyneitä päästöjä ja sitä, miten erilaiset käsittely- ja kierrätystavat niihin vaikuttavat. Tavoitteena on selvittää, miten päästöjä voitaisiin vähentää uuden teknologian, kokeilujen ja yritysyhteistyön kautta.

Topinpuiston lisäksi kehityskohteina toimivat teollisuusyritykset Tampereen seudulla ja jätevoimalaitoksen ympärille rakentuva kiertotalousalue Vantaalla. Hankekumppaneina ovat Turun kaupunki, Business Tampere, Tampereen yliopisto ja Vantaan kaupunki.

– Topinpuiston kiertotalouskeskuksessa toimivat yritykset ovat merkittäviä jätemateriaalien vastaanottajia, käsittelijöitä ja kierrättäjiä Turun kaupunkiseudulla. Yritysalueen toiminnassa ja sen arvoketjuissa syntyy päästöjä, joiden lähteitä lähdetään tunnistamaan ja niiden vähentämiseen etsitään rohkeasti ratkaisuja, LSJH:n viestintäasiantuntija Tuomas Alijoki toteaa.

Yksi mahdollinen varteenotettava teknologia jätevirtojen päästöjen vähentämiseen on niin sanottu hydroterminen nesteytys, eli HTL. Kyseisellä menetelmällä tähän saakka vaikeasti käsiteltävistä jätteistä voidaan valmistaa biodieseliä, jolla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita.

– Etsimme soveltuvia jätemateriaaleja hydrotermisen nesteytyksen kokeiluja varten. Tampereen yliopiston aikaisempien tutkimusten perusteella HTL on lupaava biopolttonesteen valmistusmenetelmä, jossa käsiteltävä massa nesteytetään paineistetussa ja kuumassa vedessä, Alijoki jatkaa.

Tampereen yliopiston pilottikoon HTL-laitoksen on tarkoitus aloittaa kokeilut valikoiduilla materiaaleilla Topinpuistossa vuoden 2021 keväällä.

Tavoitteena ilmastopositiivinen yritysalue

Hankkeen aikana yritysalueilla kokeillaan uusia teknologioita ja toimintamalleja päästöjen vähentämiseksi ja hiilinielujen rakentamiseksi. Tavoitteena on koostaa hyväksi havaitut menetelmät yhteen ja luoda niistä ilmastopositiivisen yritysalueen malli.

– Malliin sisällytetään hankkeen aikana mukana oleville yritysalueille tehdyt hiilitiekartat, joihin kirjataan muun muassa päästötavoitteita ja toimenpidesuosituksia näiden saavuttamiseksi, kertoo erityisasiantuntija Outi Laikko Turun kaupungilta.

6Aika: ILPO Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut-hanke jatkuu vuoden 2021 loppuun asti. Hankkeella tuetaan kuutoskaupunkien ilmastotyötä ja jatketaan Suomen kiertotalouskeskusten yhteisen Circhubs-verkoston työtä yritysalueiden ja kiertotalouskeskusten kehittämiseksi.