Kehityshankkeet

LSJH KEHITTÄÄ KIERTOTALOUTTA OSANA VALTAKUNNALLISIA YHTEISTYÖVERKOSTOJA

Lounais-Suomen Jätehuolto toimii kiertotalousverkostojen veturina Turun ja Salon seudulla, ja rakentaa alustaa yksityisten ja julkisten toimijoiden uudenlaiselle innovatiiviselle yhteistyölle. LSJH:sta onkin kasvanut omaa perustehtäväänsä laajempi kiertotalouden mahdollistaja. Tällä hetkellä käynnissä olevat hankkeet liittyvät  muun muassa poistotekstiilien kierrätykseen, kiertotalouskeskuksiin sekä vähäpäästöisempään yritys- ja kaupunkitoimintaan. Yhteistyötä tehdään laajasti korkeakoulujen- ja ammattikorkeakoulujen, yritysten, kuntien, kehityslaitosten ja eri yhteisöjen kanssa. Kehitystyö luo myös uusia työpaikkoja ja mahdollisuuksia yritystoimintaan. Tutustu hankkeisiin alla olevista linkeistä ja kysy meiltä lisää!

Käynnissä olevat hankkeet

6Aika: Circhubs 2
6Aika: ILPO Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut
Telaketju-verkosto
Telaketju 2 BF

Päättyneet hankkeet

CircHubs – 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset
Telaketju TEM
Telaketju AIKO
Telaketju YM
Telaketju TEKES
Multaa ja mukuloita

6Aika: Circhubs 2

6Aika: CircHubs 2 –hankkeessa kehitetään konseptit Turkuun ja Ouluun perustettaville kiertotalousmyymälöille.

Kiertotalousmyymälän konsepti pitää sisällään sen toimintamallin, liiketoimintasuunnitelman ja potentiaaliset yhteistyökumppanit.

Tavoitteena on vauhdittaa kiertotalouden mukaisten palvelujen kehittämistä sekä tukea materiaalivirtojen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

Lounais-Suomen Jätehuolto osallistuu hankkeeseen kehittämällä Topinpuiston Kiertotalousverkostoa.

Tutustu Circhubs 2 –hankkeeseen: http://circhubs.fi/

6Aika: ILPO Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut

6Aika: ILPO Ilmastopositiivset yritysalueet ja arvoketjut -hanke tarjoaa yrityksille tukea vähäpäästöisemmän liiketoiminnan kehittämiseen Turussa, Vantaalla ja Tampereen seudulla.  

Hankkeessa kehitetään päästölaskentaa ja hiilitiekarttoja eri arvoketjuille, yritysalueille ja kiertotalouskeskuksille pilottialueilla Turun Topinpuistossa, Vantaalle rakentuvassa kiertotalousklusterissa ja Tampereen seudulla.  

Yrityksiä kutsutaan mukaan yhteistyöhön, joka voi sisältää sparrausta, tutkimuksia ja selvityksiä sekä innovaatioita tukevia kokeilupalveluhankintoja.

Työn tuloksista johdetaan ilmastopositiivisen yritysalueen malli, jonka oppeja jaetaan osana Suomen kiertotalouskeskusten yhteistä CircHubs-verkostoa.

Lounais-Suomen Jätehuolto osallistuu hankkeeseen kehittämällä Topinpuiston Kiertotalousverkostoa.

Tutustu ILPO –hankkeeseen: http://circhubs.fi/

 

Telaketju -verkosto

Poistotekstiilejä ei ole aiemmin juurikaan pystytty kierrättämään, koska on puuttunut tuotantolaitoksia, keräyksiä, markkinoita, tietoa, tuoteideoita, tekniikkaa ja lajiteltuja materiaaleja. Jotta tekstiilien materiaalikierrätystä saataisiin kehitettyä, mukaan tarvitaan kaikkia ketjun osia: kukaan toimija ei voi ratkaista haasteita yksin, joten avuksi koottiin Telaketju.

Telaketju syntyi jatkohankkeina Lounais-Suomen Jätehuollon ja Turun Ammattikorkeakoulun Tekstiili 2.0 –hankkeelle, jonka avulla yhteistyöverkosto kasvoi valtakunnalliseksi vuoden 2016 aikana. Nyt työ jatkuu lukuisten kumppanien ja usean osahankkeen tuella. Osahankkeet on erotettu toisistaan nimeämällä ne päärahoittajan mukaan.

Tutustu Telaketju -verkostoon osoitteessa: https://telaketju.turkuamk.fi/

Telaketju 2 BF

Telaketju 2 BF -hankkeen nimi on Liiketoimintaa tekstiilien kiertotaloudesta. Hanke sisältää niin materiaalitehokkuuteen ja tekstiilien elinkaaren pidentämiseen tähtäävät uudentyyppiset kiertotalouden liiketoimintamallit kuin kierrätysliiketoiminnan.

Hankkeessa tutkitaan uusia kiertotalouden mukaisia liiketoimintamalleja ja hankitaan työkaluja kiertotalousratkaisuista viestimiseen yrityksien arvoverkostoissa. Siinä selvitetään tuotesuunnittelun vaikutusta tuotteen ikään ja kierrätettävyyteen sekä tuotetiedon soveltamista kiertotaloudessa. Kierrätyksen osalta kehitystyötä tehdään keräyksen ja esilajittelun konseptoinnissa, tekstiilien tunnistamisessa ja lajittelussa ja lisäksi työstetään kierrätysmateriaalin luokittelua standardointia varten. Vastuullisuutta edistetään ympäristöllisten, sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten kannalta.

Telaketju 2 BF -hanke koostuu yrityksien kehitysprojekteista (yhteensä 5), sekä VTT:n, Turku AMK:n ja LAB-ammattikorkeakoulun suorittamasta julkisesta tutkimuksesta, jonka rahoittajina ovat Business Finland sekä yli 20 yritystä ja muuta organisaatiota. Telaketju 2 BF -hanke kestää toukokuusta 2019 huhtikuulle 2021.

Päättyneet hankkeet

CircHubs –  6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset

Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeessa kehitetään 6Aika-kaupunkien kiertotalouskeskuksia. Tavoitteena on löytää alueille uutta liiketoimintaa ja liiketoimintamalleja sekä uusia kumppanuuksia ja uudenlaista yhteistyötä. Lisäksi tavoitteena on tukea kiertotalouteen liittyvien innovaatioiden kaupallistamista.

Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteinen 6Aika-strategia kehittää avoimempia ja älykkäämpiä palveluita. Tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.

Lounais-Suomen Jätehuolto osallistuu hankkeeseen kehittämällä Topinpuiston Kiertotalousverkostoa.

Tutustu tulevaisuuden kiertotalouskeskukset –hankkeeseen: http://circhubs.fi/

Telaketju TEM

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on myöntänyt kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin suunnattua tukea Lounais-Suomen Jätehuollolle (LSJH) poistotekstiilin jalostuslaitoshankkeen käynnistämiseen. Laitoksen toteutus on tarkoitus käynnistää vaiheittain. Ensimmäisen vaiheen toteutusta varten hankkeessa etsitään tiloja Turusta. Hankkeen saamalla tuella on mahdollista hankkia Suomeen laitekantaa, jolla poistotekstiili saadaan käsiteltyä ja myöhemmin jalostettua yritysten tarpeisiin kotimaahan sekä kansainvälisille markkinoille. Hankkeen kokonaisbudjetti on investointien osalta 300 000 euroa ja kehittämistyön osalta toiset 300 000 euroa. TEM:n lisäksi rahoittajina hankkeella ovat lisäksi lähes kaikki Suomen kuntien jätelaitokset, sillä jalostuslaitoksessa on tarkoitus käsitellä tulevaisuudessa kaikkien suomalaisten poistotekstiilejä. Kehitystyöllä jätelaitokset valmistautuvat samalla poistotekstiiliä koskevaan EU:n jätedirektiivin muutokseen, jonka mukaan tekstiilijätteiden erilliskeräys on järjestettävä vuoteen 2025 mennessä.

Hanke alkaa elokuussa 2018 ja kestää kaksi vuotta. Hanke mahdollistaa poistotekstiilin jalostuslaitoksen pilotin käynnistämisen ja myöhempien vaiheiden suunnittelun. Hankkeen ohjausryhmän muodostavat Suomen Kiertovoima KIVO ja jäsenlaitokset, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Lahden ammattikorkeakoulu Oy ja Suomen Tekstiili & Muoti ry. 

Telaketju AIKO

Varsinais-Suomen Liiton Lounais-Suomen Jätehuollolle (LSJH) myöntämä AIKO-rahoitus tukee kotimaisen poistotekstiilin jalostuslaitoksen ensimmäisen vaiheen toteutusta Varsinais-Suomeen sekä myöhempien vaiheiden suunnittelua. Osahankkeessa laaditaan poistotekstiilijalosteiden markkinakartoitus sekä laitoksen liiketoimintasuunnitelma. Rahoituksesta saadaan tukea laadukkaan lajittelun kehittämiseen siten, että jalostettavat materiaalit saadaan mahdollisimman hyvin vastaamaan poistotekstiiliä hyödyntävien yritysten tarpeita.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 73 000 euroa. Vuoden mittainen hanke käynnistyi toukokuussa 2018. Ohjausryhmän muodostavat Suomen Kiertovoima KIVO ja jäsenlaitokset, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Lahden ammattikorkeakoulu Oy ja Suomen Tekstiili & Muoti ry.

Telaketju YM

LSJH koordinoi Telaketjun kokonaisuutta, jossa ratkaisuja etsitään poistotekstiilin keräykseen ja lajitteluun liittyviin haasteisiin. Hanke koostuu kolmesta kokeilusta, joissa tuotetaan tietoa kuluttajille, selkiytetään termejä ja lainsäädäntöä, testataan syntypaikkalajittelun mahdollisuuksia, kokeillaan erilaisia keräysvälineitä ja –tapoja, kartoitetaan materiaalikiertoon sopivaa poistotekstiilin määrää ja laatua sekä pilotoidaan tekstiililajittelijoiden koulutusta Telakoulussa.

Kokeiluhanketta rahoittavat Ympäristöministeriö, Suomen Kiertovoima KIVO, Lännen tekstiilihuolto, Turun kaupunki, Ekokem, Suomen Tekstiili & Muoti ry sekä kokeilujen osallistujat omarahoituksella.

Kokeiluhanke kestää vuoden 2018 loppuun, ja sen kaikki tulokset ovat julkisia.

Telaketju TEKES

Telaketjun Tekes-hankeosuus koostuu yritysten tutkimus- ja kehitysprojekteista sekä niitä tukemaan suunnitellusta julkisesta hankkeesta, jossa tutkimuspartnereina ovat VTT ja Turun ja Lahden ammattikorkeakoulut sekä työllä hankkeeseen osallistuvat yritykset, mukaan lukien LSJH. Tutkimuksissa selvitetään muun muassa tekstiilikierrätyksen riskejä ja mahdollisuuksia, eri materiaalijakeiden ympäristökuormitusta ja erilaisten tekniikoiden soveltuvuutta poistotekstiilimateriaaleille sekä mallinnetaan tekstiilikierrätyskokonaisuuden liiketaloudellisia mahdollisuuksia Suomessa. Painopisteinä ovat prosessien kehittäminen sekä uusien hyödyntäjien ja hyödyntämistapojen löytäminen erilaisille tekstiilijakeille.

Tekes-hanke kestää syyskuun 2018 loppuun.

Varhaiskasvatuksen kiertotaloushanke Multaa ja mukuloita

Multaa ja mukuloita -hankkeen pilotti-päiväkodeissa tutustutaan ruoan ja ravinteiden kiertoon kasvien pienimuotoisen viljelyn avulla. Ohjelmassa on myös kompostilieroja, sienten kasvatusta, lannoituskokeita sekä ruokalautasmalleja maailmalta ja tulevaisuudesta.

Hankkeen tavoitteena on ruoan arvostuksen lisääminen, ruokahävikin pienentäminen ja kierrätyksen tekeminen tutuksi eri kulttuuritaustoista tuleville lapsille ja perheille. Hanke alkoi syyskuussa 2017 ja se päättyy kesäkuussa 2019.

Sateenkaari Koto ry:n hanketta rahoittaa Opetushallitus ja koordinaattorina toimii Valonia. Lounais-Suomen Jätehuolto toimii yhteistyökumppanina Arkean ja Natur och Miljön kanssa. Hanke toteutetaan pilottina Sateenkaari Koto ry:n seitsemässä päiväkodissa, jonka jälkeen parhaiksi havaittuja toimintamalleja levitetään käyttöön laajasti.