Päättyneet hankkeet

Päättyneet hankkeet

Telaketju 2: Poistotekstiilin jalostuslaitos pilot 

Toteutusaika: 1.6.2019 – 30.6.2022 

Telaketju 2 Poistotekstiilin jalostuslaitos pilot -hankkeessa tavoitteena oli käynnistää ja kehittää poistotekstiilien pilot -jalostuslaitos Suomeen. Tavoitteena oli kehittää kierrätyskuidun laatu riittävälle tasolle siten, että kuitua voidaan hyödyntää seuraavissa jalostusasteissa. Kierrätyskuidun käyttökohteita olivat esimerkiksi langan, kuitukankaan tai komposiitin valmistajat. Laadun varmistamiseksi projektissa kehitettiin tekstiilimateriaalien tunnistusteknologiaa. 

Hanke oli Business Finlandin rahoittama Lounais-Suomen Jätehuollon oma hanke.

6Aika: CircHubs 2 

Toteutusaika: 1.6.2021 – 31.5.2022 

6Aika: CircHubs 2 –hankkeessa kehitettiin konseptit Turkuun ja Ouluun perustettaville kiertotalousmyymälöille. Kiertotalousmyymälän konsepti pitää sisällään sen toimintamallin, liiketoimintasuunnitelman ja potentiaaliset yhteistyökumppanit. 

Hankkeella vauhditettiin kiertotalouden mukaisten palvelujen kehittämistä sekä tukea materiaalivirtojen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. 

Lounais-Suomen Jätehuolto toimi hankkeen päätoteuttajana. 

Tutustu CircHubs 2 –hankkeessa tehtyyn kiertotalousmyymäläkonseptiin  

6Aika: ILPO 

Toteutusaika: 1.4.2020-31.3.2022 

6Aika: ILPO Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hanke tarjosi yrityksille tukea vähäpäästöisemmän liiketoiminnan kehittämiseen Turussa, Vantaalla ja Tampereen seudulla.   

Hankkeessa kehitettiin päästölaskentaa ja hiilitiekarttoja eri arvoketjuille, yritysalueille ja kiertotalouskeskuksille pilottialueilla Turun Topinpuistossa, Vantaalle rakentuvassa kiertotalousklusterissa ja Tampereen seudulla.   

Yrityksiä kutsuttiin mukaan yhteistyöhön, joka sisälsi sparrausta, tutkimuksia ja selvityksiä sekä innovaatioita tukevia kokeilupalveluhankintoja. 

Työn tuloksista johdettiin ilmastopositiivisen yritysalueen malli, jonka oppeja jaetaan osana Suomen kiertotalouskeskusten yhteistä CircHubs-verkostoa. 

Lounais-Suomen Jätehuolto osallistui hankkeeseen kehittämällä Topinpuiston Kiertotalousverkostoa. 

Tutustu ILPO –hankkeessa tehtyihin kokeiluihin 

TexRoad 

Toteutusaika: 1.6.2021 – 28.2.2022 

TexRoad-hankkeessa tehtiin kierrätyspilotti, jossa virolaiset toimijat Humana ja Uuskasutuskeskus lajittelivat poistotekstiiliä Lounais-Suomen Jätehuollon lajitteluohjeiden mukaisesti. Lajitellut poistotekstiilien laatu tarkastettiin LSJH:n toimesta ja ne avattiin kuiduksi Paimion poistotekstiililaitoksella. Avatut kuidut tutkittiin Tallinnan yliopistossa ja niille pyrittiin löytämään kierrätysratkaisut. 

Hankkeen koordinaattorina toimi REvolve Waste, ja muita järjestäjiä olivat Reverse Resources ja Kuraator. Yhteistyökumppaneina toimivat LSJH:n lisäksi Revaluate ja Vastum. 

Tekstiilivirrat Suomessa 

Toteutusaika: 5.11.2020 – 30.6.2021 

Hankkeessa päivitettiin vuoden 2012 tekstiilivirtatiedot. Tekstiilien tuotannon, tuonnin ja viennin arvioinnissa käytettiin tilastotietoja. Tekstiiliketjun toimijoilta koottiin kyselyillä ja haastatteluilla tietoa kuluttajien käytöstä poistamien tekstiilien keräysmääristä ja siitä, mitä tekstiileille keräyksen jälkeen tapahtuu. Myös kauppojen, pesuloiden, yritysten ja vastaavien tekstiilipoistot pyrittiin kartoittamaan.  

Ajankohtaisen tiedon tarve tekstiilivirroista korostuu tekstiilijärjestelmään kohdistuvien strategioiden ja politiikkaohjelmien myötä, joilla tekstiiliketjun toimintaa pyritään ohjaamaan kestävämmälle pohjalle.  

Toimenpiteitä tarvitaan koko tekstiilien arvoketjussa ja tällöin on tärkeää, että toimenpiteet suunnitellaan mahdollisimman ajantasaisen tiedon perusteella. EU:ssa on valmisteilla tekstiilistrategia, jonka jalkauttamiseksi suunniteltavien toimenpiteiden taustalle tarvitaan perustietoa tekstiilivirtojen nykyisistä volyymeistä, niiden jakautumisesta eri toimijoille ja erilaisiin käyttö- ja jätehuoltoratkaisuihin. Lisäksi tekstiilivirtojen kokonaiskuva auttaa arvioimaan kohtia joihin muutoksia tarvittaisiin. 

Hankkeen rahoittajia olivat Ympäristöministeriö, KIVO ry, Suomen Tekstiili ja Muoti ry, ETU ry ja SYKE. Hankkeeseen osallistui Lounais-Suomen Jätehuollon lisäksi Turku AMK ja SYKE. 

Tekstiilivirrat Suomessa -selvitys 

Telaketju 2: Liiketoimintaa tekstiilien kiertotaloudesta 

Toteutusaika: 1.5.2019 – 30.4.2021 

Telaketju 2 -hanke – Liiketoimintaa tekstiilien kiertotaloudesta sisälsi niin materiaalitehokkuuteen ja tekstiilien elinkaaren pidentämiseen tähtäävät uudentyyppiset kiertotalouden liiketoimintamallit kuin kierrätysliiketoiminnan. 

Hankkeessa tutkittiin uusia kiertotalouden mukaisia liiketoimintamalleja ja hankittiin työkaluja kiertotalousratkaisuista viestimiseen yrityksien arvoverkostoissa. Siinä selvitettiin tuotesuunnittelun vaikutusta tuotteen ikään ja kierrätettävyyteen sekä tuotetiedon soveltamista kiertotaloudessa. Kierrätyksen osalta kehitystyötä tehtiin keräyksen ja esilajittelun konseptoinnissa, tekstiilien tunnistamisessa ja lajittelussa ja lisäksi työstettiin kierrätysmateriaalin luokittelua standardointia varten. Vastuullisuutta edistettiin ympäristöllisten, sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten kannalta. 

Hankkeen osallistujat edustivat laajasti erilaisia toimijoita, jotka pystyivät yhteistyössä erilaisiin nopeisiin kiertotalouskokeiluihin sekä prosessointi- ja tuotedemoihin mahdollisimman laajasti mallintaen tulevia kierrätyksen arvoketjuja. Tekstiilien kiertotalousratkaisujen liiketoimintaedellytyksien olennaisena osana oli kuluttajien osallistaminen, mihin pyrittiin niin kuluttajatutkimuksen kuin kuluttajille suunnatun viestinnän avulla. Liiketoimintaedellytyksiä parannettiin tukemalla sekä ekosysteemin muodostumista että jatkotutkimustarpeita. 

Telaketju 2 BF -hanke koostui yrityksien kehitysprojekteista sekä VTT:n, Turku AMK:n ja LAB-ammattikorkeakoulun suorittamasta julkisesta tutkimuksesta, jonka rahoittajina olivat Business Finland sekä yli 20 yritystä ja muuta organisaatiota. Telaketju 2 BF -hanke alkoi toukokuussa 2019 ja päättyi huhtikuussa 2021. 

Lounais-Suomen Jätehuolto osallistui hankkeeseen rahoittajana, sekä omalla hankkeellaan Telaketju 2 Poistotekstiilin jalostuslaitos pilot. 

Telaketju 2 -hankkeen loppuraportti 

Kotimainen poistotekstiilin jalostuslaitos (Telaketju TEM) 

Toteutusaika: 1.8.2018 – 31.7.2020 

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) myönsi kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin suunnattua tukea Lounais-Suomen Jätehuollolle poistotekstiilin jalostuslaitoshankkeen käynnistämiseen. Laitoksen toteutus on tarkoitus käynnistää vaiheittain. Ensimmäisen vaiheen toteutusta varten hankkeessa etsittiin tiloja Turusta. Hankkeen saamalla tuella on mahdollista hankkia Suomeen laitekantaa, jolla poistotekstiili saadaan käsiteltyä ja myöhemmin jalostettua yritysten tarpeisiin kotimaahan sekä kansainvälisille markkinoille. Hankkeen kokonaisbudjetti on investointien osalta 300 000 euroa ja kehittämistyön osalta toiset 300 000 euroa. TEM:n lisäksi rahoittajina hankkeella ovat lisäksi lähes kaikki Suomen kuntien jätelaitokset, sillä jalostuslaitoksessa on tarkoitus käsitellä tulevaisuudessa kaikkien suomalaisten poistotekstiilejä. Kehitystyöllä jätelaitokset valmistautuivat samalla poistotekstiiliä koskevaan EU:n jätedirektiivin muutokseen, jonka mukaan tekstiilijätteiden erilliskeräys on järjestettävä vuoteen 2025 mennessä. 

Hanke mahdollisti poistotekstiilin jalostuslaitoksen pilotin käynnistämisen ja myöhempien vaiheiden suunnittelun. Hankkeen ohjausryhmän muodostivat Suomen Kiertovoima KIVO ja jäsenlaitokset, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Lahden ammattikorkeakoulu Oy ja Suomen Tekstiili & Muoti ry. 

Telaketju TEM -hankkeen loppuraportti 

6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset (CircHubs) 

Toteutusaika: 1.5.2017 – 30.9.2019 

Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeessa kehitettiin 6Aika-kaupunkien kiertotalouskeskuksia. Tavoitteena oli löytää alueille uutta liiketoimintaa ja liiketoimintamalleja sekä uusia kumppanuuksia ja uudenlaista yhteistyötä. Lisäksi tavoitteena oli tukea kiertotalouteen liittyvien innovaatioiden kaupallistamista. 

Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteinen 6Aika-strategia kehitti avoimempia ja älykkäämpiä palveluita. Tavoitteena oli synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. 

Lounais-Suomen Jätehuolto osallistui hankkeeseen kehittämällä Topinpuiston Kiertotalousverkostoa. 

Tutustu tulevaisuuden kiertotalouskeskukset –hankkeeseen 

Varsinais-Suomesta poistotekstiilin jalostuksen veturi (Telaketju AIKO) 

Toteutusaika: 1.5.2018 – 30.4.2019 

Varsinais-Suomen Liiton Lounais-Suomen Jätehuollolle myöntämä AIKO-rahoitus tuki kotimaisen poistotekstiilin jalostuslaitoksen ensimmäisen vaiheen toteutusta Varsinais-Suomeen sekä myöhempien vaiheiden suunnittelua. Osahankkeessa laadittiin poistotekstiilijalosteiden markkinakartoitus sekä laitoksen liiketoimintasuunnitelma. Rahoituksesta saatiin tukea laadukkaan lajittelun kehittämiseen siten, että jalostettavat materiaalit saadaan mahdollisimman hyvin vastaamaan poistotekstiiliä hyödyntävien yritysten tarpeita. 

Lisätietoa Telaketju AIKO -hankkeesta 

Telaketju TEKES 

Toteutusaika: 1.4.2017 – 31.1.2019 

Telaketjun Tekes-hankkeen painopisteenä ovat arvoketjun eri vaiheiden prosessien kehittäminen sekä uusien hyödyntäjien ja hyödyntämistapojen löytäminen erilaisille tekstiilijakeille. Osallistuvien yrityksien yhteisenä tavoitteena on edesauttaa tekstiilien kiertoa ja tuottaa samalla lisäarvoa omaan toimintaan sekä luoda uutta liiketoimintaa. 

Tavoitellut liiketoimintamahdollisuudet perustuvat pääasiassa tekstiilien materiaalikierrätyksen eri vaiheisiin ja kiertotalouden palveluliiketoimintakonsepteihin. Telaketjun Tekes-hanke koostuu yritysten tutkimus- ja kehitysprojekteista sekä niitä tukemaan suunnitellusta julkisesta hankkeesta, jossa tutkimuspartnereina ovat VTT ja Turun ja Lahden ammattikorkeakoulut sekä työllä hankkeeseen osallistuvat yritykset. Tutkimuksissa selvitetään muun muassa tekstiilikierrätyksen riskejä ja mahdollisuuksia, eri materiaalijakeiden ympäristökuormitusta ja erilaisten tekniikoiden soveltuvuutta poistotekstiilimateriaaleille sekä mallinnetaan tekstiilikierrätyskokonaisuuden liiketaloudellisia mahdollisuuksia Suomessa. 

Telaketju TEKES -hankkeen raportti 

Tekstiilien lajittelu- ja hyödyntämisketju (Telaketju YM) 

Toteutusaika: 1.2.2017 – 31.12.2018 

LSJH koordinoi Telaketjun kokonaisuutta, jossa ratkaisuja etsittiin poistotekstiilin keräykseen ja lajitteluun liittyviin haasteisiin. Hanke koostui kolmesta kokeilusta, joissa tuotettiin tietoa kuluttajille, selkiytettiin termejä ja lainsäädäntöä, testattiin syntypaikkalajittelun mahdollisuuksia, kokeiltiin erilaisia keräysvälineitä ja –tapoja, kartoitettiin materiaalikiertoon sopivaa poistotekstiilin määrää ja laatua sekä pilotoitiin tekstiililajittelijoiden koulutusta Telakoulussa. 

Kokeiluhanketta rahoittivat Ympäristöministeriö, Suomen Kiertovoima KIVO, Lännen tekstiilihuolto, Turun kaupunki, Ekokem, Suomen Tekstiili & Muoti ry sekä kokeilujen osallistujat omarahoituksella. 

Telaketju YM -hankkeen loppuraportti