Nya avfallsavgifter från och med 1.1.2016

Avfallshanteringsnämnden för Sydvästra Finland har fattat beslut om avfallsavgifterna i verksamhetsområdet för Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab, som bildades i samband med en fusion. Verksamhetsområdet är kommunerna i Salo- och Åboregionen. Regionerna har för närvarande olika taxor med olika strukturer. Inga större förändringar har ännu gjorts i taxorna som träder i kraft i början av 2016. Avgiftsstrukturerna harmoniseras till taxor som träder i kraft 2017.

Grundavgiften sänker hanteringsavgiften för blandavfall i Saloregionen

Kostnaderna för anordnande av avfallshantering täcks inom Åboregionen (TSJ:s tidigare område) huvudsakligen med avfallshanterings- och mottagningsavgifter, av vilka de viktigaste är hanteringsavgifter för brännbart avfall. Inom Saloregionen (Rouskis tidigare område) täcks kostnaderna för anordnande av avfallshantering huvudsakligen med hanteringsavgifter för kommunalt blandavfall och med en årligen debiterad grundavgift. Brännbart avfall och kommunalt blandavfall är trots namnskillnaden likartat avfall som utnyttjassom energi.

Med grundavgiften täcker man mottagningen av farligt avfall, underhållet av återvinningspunkter och sorteringsstationer, kostnaderna för avfallsrådgivning och avfallshanteringsnämndens utgifter. På grund av grundavgiften är hanteringsavgiften för kommunalt blandavfall i Salo, Pemar, Kimitoöns och Sagu kommun förmånligare än motsvarande avgift för brännbart avfall i Åboregionen. Avgifterna har fastställts så att den totala kostnaden för avfallshantering som invånarna ska betala är lika stor inom Sydvästra Finlands Avfallsservices hela verksamhetsområde.

Hanteringsavgiften för brännbart avfall inom Åboregionen år 2016 är 181 €/ton (moms 0 %). Det är en ökning med 6,5 % från dagens nivå. Hanteringsavgiften för blandavfall inom Saloregionen är på grund av grundavgiftens inverkan 161 €/ton (moms 0 %), vilket är en sänkning med 8 % från dagens nivå. Grundavgiften förblir oförändrad (12,50–17,34 €/bostad/år (moms 0 %)).

Hanteringen av bioavfall blir billigare

Sydvästra Finlands Avfallsservice konkurrensutsatte nyttoanvändningen av bioavfall på hösten och kan därför sänka hanteringsavgiften med 27 % från dagens nivå. Hanteringsavgiften för bioavfall år 2016 är 80 €/ton (moms 0 %). Den sänkta hanteringsavgiften syns i områden med kommunalt anordnad avfallstransport i Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pargas skärgård, Reso och Vahto-området i Rusko i tömningsavgiften för bioavfallskärl med en prissänkning på i genomsnitt 6–7 %. Tömningsavgiften för de flesta kärlstorlekar på Kimitoön sjunker också från dagens nivå. För djupinsamlingskärl sänks priset nästa år med anledning av den större avfallsmängden, med 18 % i storkök och 16 % i husbolag, jämfört med nuvarande nivå.

Samma mottagningsavgifter på alla sorteringsstationer och avfallscentraler

Benämningar på olika avfallssorter och avgifterna för små avfallspartier har harmoniserats. Småkunder erbjuds i fortsättningen avfallsstationstjänster till samma avgifter på alla avfallscentraler och sorteringsstationer i regionen. På grund av harmoniseringen kommer det att ske förändringar i avfallsmottagningsavgifterna. En del av avgifterna höjs och en del sänks. För invånarna i f.d. TSJ:s kommuner sjunker avfallsmottagningsavgifterna för flera  småpartier.

Fastigheternas avfallskärlsspecifika avgifter

Avfallskärlets tömningsavgift består av en avfallshanteringsavgift, transportavgift, kundservice- och faktureringsutgifter och mervärdesskatt.

Avfallshanteringsnämnden fastställer tömningsavgiften för avfallskärl i avfallstaxan i kommuner med kommunalt anordnad avfallstransport (Kimitoön, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pargas skärgård, Reso och Vahto-området i Rusko). Sydvästra Finlands Avfallsservice konkurrensutsätter avfallstransporten för bostadsfastigheter och offentliga aktörer i dessa kommuner.

I Åboregionen ökar de kärlspecifika avfallsavgifterna för brännbart avfall i regioner med kommunalt anordnad avfallstransport på grund av den höjda hanteringsavgiften. Höjningen är i genomsnitt ca 4 % för 240 l avfallskärl och ca 5 % för 600 l avfallskärl. I Virmo är höjningen för 240 l kärl dock mindre än 2 % beroende på den sänkta transportavgiften man fått genom konkurrensutsättningen.

I de kommuner där avfallstransporten anordnas av fastighetsinnehavaren fastställer transportföretagen själva avfallskärlets tömningspris. Avfallshanteringens andel av tömningspriset är av samma storlek som hanteringsavgiftstaxan för brännbart avfall eller hanteringsavgiftstaxan för kommunalt blandavfall, beroende på i vilken kommun fastigheten ligger i.

Avfallstaxor (på finska)