Avfallshanteringens fusionsutredningar framskrider i Sydvästra Finland

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH)
Euraåminne kommun
Raumo stad
Nystad
Vemo kommun

Utredningarna för utvidgandet av avfallshanteringssamarbetet framskrider i den sydvästra delen av Finland. Euraåminne, Raumo, Nystad, Vemo och Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH) bearbetar för närvarande bakgrundsutredningar för kommunala förhandlingar. I förhandlingar mellan kommunerna kommer man redan innan sommaren att avtala om anslutningsvillkor. Beslutsfattandet angående anslutningen lämnas till hösten och aktieemissionen riktad till LSJH:s nya delägare till det kommande året. Som det nu ser ut kan LSJH:s ägarkommuner växa i antal från de nuvarande 17 tidigast i början av år 2021.

Euraåminne, Raumo, Nystad, Vemo och Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab utreder tillsammans hur och på vilka villkor kommunerna kunde bli delägare i avfallsservicebolaget. De funktionella, ekonomiska och juridiska utredningarna pågår och målet är att delägarkommunerna ska kunna förhandla om villkoren för anslutningen i juni. Utredningarna binder inte kommunerna till någonting, utan varje kommun fattar självständigt beslut om anslutningen på hösten.

I den funktionella utredningen presenteras nuläget för de avfallsservicetjänster som erbjuds kommuninvånarna. På basen av detta gör LSJH en preliminär plan över hur tjänsterna kunde utvecklas om kommunen blir delägare i avfallshanteringsbolaget.

Den juridiska och ekonomiska utredningen klargör på vilka villkor var och en av kommunerna kunde bli delägare i LSJH. Med hjälp av sakkunnigorganisationen KPMG fastställer man ett förslag på nuvärdet för en aktie i LSJH och antalet aktier som berättigar till delägarskap i bolaget. Dessutom utreder man vilka förändringar det behövs när det gäller ärenden som berör avfallshanteringsmyndigheten.

Målet är att de kommuners/städers fullmäktige som överväger delägarskap och LSJH:s bolagsstämma på hösten var och en för sin del fattar beslut om de nya delägarskapen. I början av år 2020, efter att besluten gjorts, riktar LSJH en aktieemission till de kommuner som fattat beslut att bli delägare i avfallshanteringsbolaget.

Målet är att garantera högklassiga avfallshanteringstjänster för kommuninvånarna

Alla kommuner som deltar i sammanslutningsutredningen vill ordna mångsidiga avfallshanteringstjänster för sina invånare på ett miljövänligt och effektivt sätt. Bland annat Nystad stads målsättning är att organisera och ordna stadens avfallsserviceuppgifter så konstadseffektivt som möjligt och samtidigt beakta miljöansvarssynpunkterna samt de uppgifter som kommunen ansvarar för i enlighet med 34 § i avfallslagen.
– Målsättningen anknyter till vår strävan att minska mängden avfall och att fungera som ett exempel i projektet Kolneutrala kommuner, beskriver Nystads tekniska direktör Jari Nikkari stadens målsättningar.

Raumo stad eftersträvar en långsiktig lösningsmodell för samhällsavfallshanteringen. Omfattande och kostnadseffektivt producerade avfallsservicetjänster, gedigen kunskap i området och en vilja att ta sig an de kommande utmaningarna inom avfallshanteringen, är saker som Raumo stad anser viktiga.
– Diskussionerna och förhandsriktlinjerna är lovande och uppmuntrande. Jag tror att vi i samarbetsförhandlingarna kommer fram till ett slutresultat som tillfredsställer raumoborna, konstaterar Rauman Seudun Jätehuoltolaitos direktör Seppo Heikintalo.

LSJH är ett avfallsservicebolag som i sin helhet ägs av kommuner. Dess uppgift är att ordna avfallsservicetjänster för kommuninvånarna för kommunernas del.
– Jag tror att kommunerna i samband med utredningarna som nu görs, inser det kommunala samarbetets betydande fördelar beträffande avfallshanteringsarrangemangen. År 2021 växer våra förutsättningar till en kostnadseffektiv verksamhet, när ekokraftverket i Korvenmäki i Salo står färdigt säger LSJH:s servicedirektör Jaana Turpeinen.