Avfallshanteringens fusionsutredningar framskrider till beslutsfattningsskedet

Pressmeddelande 10.9.2019
Euraåminne kommun
Nystad
Raumo stad
Salo stad
Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab
Vemo kommun
Åbo stad

Utredningarna för utvidgandet av avfallshanteringssamarbetet har framskridit till intentionsavtalsskedet i sydvästra Finland.  Euraåminnes, Raumos, Nystads och Vemos beslutsfattare ska nu överväga om kommunerna vill ansluta sig som delägare i Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH).

LSJH skickade i slutet av år 2018 ett brev till åtta kommuner i vilket man hörde sig för om kommunerna var intresserade av att utreda delägarskap i bolaget. Euraåminne, Raumo, Nystad och Vemo ville delta i utredningen. Letala, Pyhäranta, Gustavs och Tövsala deltog inte i utredningen.

Fusionsutredningarna har nu framskridit till intentionsavtalsskedet. De kommuner som överväger delägarskap i LSJH fattar beslut om godkännande av intentionsavtalet senast i början av oktober. Enligt arrangemanget skulle kommunen som ansluter sig teckna sig för aktier och överlåta skötseln av avfallshanteringsuppgifterna till bolaget. Samtidigt skulle kommunen även ansluta sig som medlem i den regionala avfallshanteringsnämnden.

Delägare tidigast i början av år 2021

Efter att intentionsavtalet godkänts inleder LSJH:s nuvarande delägarkommuner beslutsprocessen för godkännande av nya delägare i enlighet med bolagets aktieägaravtal. På samma gång fattas beslut om de förändringar som arrangemanget förutsätter i aktieägaravtalet och avtalet som berör avfallshanteringsnämnden. Efter detta fattar fullmäktige i de kommuner som vill bli delägare det slutliga beslutet före årsskiftet.

Om alla de kommuner som är med i utredningen ansluter sig blir de nya delägarnas sammanlagda del av LSJH:s aktiestock ca 12 procent. I aktieemissionen betalar kommunerna teckningspriset för aktierna i sin helhet genom det affärsvärde och de anläggningstillgångar som flyttas från kommunerna till bolaget. Aktiernas teckningspris baserar sig på den värdering som sakkunnigorganisationen KPMG har gjort.

I och med delägarskapet skulle Raumo få en egen medlem både i LSJH:s styrelse och i avfallshanteringsnämnden. Nystad, Euraåminne och Vemo skulle tillsammans med de övriga minoritetsdelägarna kunna utnämna två medlemmar till bolagets styrelse. Nystad, Euraåminne och Vemo kunde tillsammans utnämna en medlem till avfallshanteringsnämnden.

Om arrangemanget förverkligades skulle Euraåminne, Raumo och Vemo bli delägare i bolaget från och med början av år 2021. För Nystads del skulle fusionen bli möjlig först i början av år 2023 då det nuvarande tjänsteavtalet löper ut.

Enhetliga tjänster på ett ännu större område

Genom att utvidga ägarunderlaget kunde LSJH erbjuda fungerande och enhetliga avfallshanteringstjänster för fast bosatta och fritidsboende på ett mera vidsträckt område. Då enhetsstorleken växer förbättras även tjänsternas kostnadseffektivitet, vilket har positiv effekt på kundpriserna.

Anslutningstidpunkten för nya delägare i början av år 2021 är optimal eftersom ekokraftverket i Salo, som byggs för att användas av LSJH, då står färdigt. Sådant avfall som inte kan återvinnas, och som uppkommer på de potentiella nya delägarnas område, skulle förmånligt kunna utnyttjas som energi. Dessutom skulle dessa kommuner säkerställa ännu en regelbunden avfallsström till ekokraftverket.