Avfallshanteringsnämnden beslöt om avfallstaxan för år 2018 i Sydvästra Finland

Pressmeddelande: Sydvästra Finlands Avfallshanteringsnämnd

Sydvästra Finlands Avfallshanteringsnämnd beslöt under sitt möte den 30 november 2017 om avfallstaxan, som gäller i 17 kommuner och städer. Den nya taxan träder i kraft från och med början av nästa år.

Avfallshanteringsnämnden tog beslut i enlighet med föredragningen om att hanteringsavgiften för brännbart avfall höjs från det nuvarande 150 €/ton till 160 €/ton (moms 0 %). Den främsta orsaken till förhöjningen är att det saknas en lokal avfallshanteringslösning för brännbart avfall. Under ytterligare tre år måste det brännbara avfallet transporteras till andra orter i Finland eller utomlands för energiutvinning. De långa transportavstånden samt de höga mottagningsavgifterna förhöjer hanteringskostnaderna för det brännbara avfallet, varför hanteringsavgiften för brännbart avfall måste höjas. Transportavgifterna justerades enligt transportkostnadernas indexförhöjning.

I den kommunalt anordnade avfallstransporten betyder förhöjningen av hanteringsavgiften och transportavgiften att avfallskärlets tömningsavgift stiger med 4–7 % beroende på kärlets storlek. Till exempel i Reso stiger tömningsavgiften för ett 240 l avfallskärl med 0,33 euro per tömning och tömningsavgiften för ett 660 l avfallskärl med 0,77 euro per tömning. I avfallstransporten som ordnas av fastighetsinnehavaren överförs förhöjningen till invånarna enligt transportörens faktureringspraktik. Hanteringsavgifterna för det brännbara avfallet förväntas hållas på den nuvarande nivån ända tills det till Salo planera ekokraftverket har byggts och tagits i bruk.

På grund av de förhöjda transportkostnaderna stiger avfallsavgifterna för nyttoavfall, bioavfall och slamtransporter med 1–2 % i den kommunalt anordnade avfallstransporten.

Avfallshanteringsnämnden ändrade inte på avfallshanteringens grundavgift, som togs i bruk i år, men den utvidgade avgiften att gälla även obebodda egnahems- och småhus, eftersom det finns en skyldighet att oavbrutet anordna och underhålla alla de tjänster som man finansierar med grundavgiften för alla användningsdugliga och tillfälligt obebodda bostadshus. Dessutom används många hus som är ämnade för permanent boende för fritidsboende, fastän huset är tomt enligt fastighetsregistret. Fastighetsregistret används som grund för avfallsavgifterna. I fortsättningen gäller fritidsbostadens grundavgift, 15 €/bostad/år, för de obebodda egnahems- och småhusen. Det är möjligt att också ödehus i dåligt skick förekommer i faktureringen, men fastighetsinnehavare kan då ansöka om ändring av avfallsavgiften hos avfallshanteringsnämnden.

Beslutet gällande avfallstaxan finns till påseende i kommunernas och städernas byråer från och med 8.12.2017 i 30 dagar.

Till Sydvästra Finlands Avfallshanteringsnämndens verksamhetsområde hör Aura, S:t Karins, Kimitoön, Lundo, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Pargas, Pöytyä, Reso, Rusko, Salo, Sagu och Åbo.