Avfallshanteringsnämnden överförde ordnandet av slamtransporterna till kommunbolaget

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd beslöt på sitt möte den 25 oktober att överföra konkurrensutsättningen av slamtransporterna för slam som uppstår vid boende i alla delägarkommuner till det kommunala avfallsservicebolaget Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH). Av LSJH:s delägarkommuner har Kimitoön haft kommunalt konkurrensutsatt slamtransport sedan 2013. Det är meningen att den centraliserade slamtransporten startar i alla verksamhetsområdets kommuner efter en övergångsperiod stegvis under åren 2021–2026.

Ordnandet av slamtranporterna i sydvästra Finland överfördes till det av kommunerna ägda avfallsbolaget LSJH. För tillfället har kommunerna inte omfattande insamlade uppgifter om avloppsvattensystemen eller tömningsbehoven vid de fastigheter som ligger utanför det centraliserade avloppsnätverket. Den första uppgiften för LSJH är således att kartlägga fastigheternas avloppsvattensystem. Uppskattningsvis finns det ca. 45 000 fastigheter utanför det centraliserade avloppsnätverket.
– Som sitt första arbete kartlägger LSJH vilka fastigheter som inte är kopplade till det centraliserade avloppsnätverket. Under nästa år kommer vi att kontakta alla dessa fastigheter per brev. Det är viktigt att vi av alla får uppgifter om vilket avloppsvattensystem som används och hurdant behovet av slamtömning är, berättar LSJH:s invånarservicechef Cati Huhta.

Efter karteringen av helhetssituationen planeras transporterna på ett sådan sätt, att de entreprenadområden som bildas är optimala med tanke på tömningsrutterna och beaktar de behov företag av olika storlek har. Anbudsförfrågningen för det första entreprenadområdet publiceras sannolikt under sommaren 2020. Den kommunalt anordnade, det vill säga av LSJH konkurrensutsatta tömningen av invånarnas slambrunnar påbörjas ett område i taget under åren 2021–2026.

LSJH önskar att organiseringen och utvecklingsarbetet av slamtransporterna sker i brett samarbete med invånarna, transportföretagarna och hanterarna av slammet.
– Företagssamarbete har en central roll. LSJH har inga egna tömningsfordon med vilka tömningarna arrangeras, utan alla tömnings- och transporttjänster köps genom anbudsförfaranden av yrkeskunniga inom branschen. Vi tror att helhetsplaneringen av slamservicen skapar en betydelsefull ökning i arbetstillfällen för transportföretagarna, säger Huhta.

Då rutterna planeras är invånarnas tjänstebehov i nyckelroll. Tömningarna görs enligt invånarnas önskemål – med beaktande av avfallshanteringsföreskrifterna. Den kommunalt anordnade avfallstransporten av slam möjliggör att ny teknologi, som sparar både på miljön och på pengar, kan utvecklas och tas i bruk både vid insamling, transport och hantering av slammet.
– En av de största utmaningarna för slamservicen på vårt område är att mottagningsnätverket för slam är alltför glest. Avstånden från brunnarna till mottagningsplatserna är ofta långa. Vi tror att vi tillsammans med företagen i framtiden kan utveckla och ta i bruk nya, innovativa sätt att samla in och behandla slammet från bostädernas slamavskiljare och slutna tankar.