Avfall från företagsverksamhet

Mottagningen av avfall som uppkommer vid företagsverksamhet fastställs utgående från avfallets typ. Kommunen är alltid ansvarig för att ordna mottagning för avfall som uppkommer i samband med boende.

Näringsverksamhetens övriga avfall än avfall från boende är i i första hand på det företagets ansvar som ger upphov till avfallet.

Ansvaret för avfall som berörs av producentansvaret, såsom elapparater, förpackningar och returpapper, ligger däremot på tillverkarna, importörerna och förpackarna av de ifrågavarande produkterna.

Avfall från boende förs till mottagningsplatser som fastställs av LSJH

Till det avfall som kommunen ansvarar för räknas avfall som uppkommer i samband med boende, samt kommunalt avfall som uppkommer i kommunens förvaltnings- och serviceverksamhet.

Avfall som uppkommer i samband med boende är till exempel:

  • Hushållsavfall som uppkommer i samband med boende, såsom brännbart avfall och bioavfall
  • Diverse avfall som uppkommer i samband med boende såsom trasiga möbler, mattor, madrasser och övrigt lösöre
  • Hemmets farliga avfall
  • Slam från boendets slamavskiljare och slutna tankar
  • Bygg- och rivningsavfall som uppkommer när de boende själva gör småskaliga renoveringar
  • Avfall från gårds- och trädgårdsarbete på bostadsfastigheter och avfall som uppkommer i samband med annat underhåll av bostadsfastigheten, såsom räfsavfall, kvistar och sandningssand

Dessa avfall ska alltid föras till de mottagningsplatser som LSJH har utsett. Mottagningsplatserna har fastställts i avfallshanteringsföreskrifterna.

Privata företag inom avfallsbranschen ansvarar för mottagningen av övrigt avfall som uppkommer vid näringsverksamhet

Avfall som uppkommer då näringsverksamhet idkas hanteras i huvudsak utanför den kommunala avfallshanteringen. Företagen, affärerna, den privata serviceverksamheten och industri- och produktionsanläggningarna ansvarar för sin egen avfallshantering och skaffar de tjänster de behöver av privata företag inom avfallsbranschen.

Om inget företag inom avfallsbranschen kan erbjuda en rimligt tillgänglig mottagningstjänst, kan företaget på grund av bristande utbud av andra tjänster be LSJH om tjänsten inom ramen för kommunens skyldighet att ordna avfallshantering i andra hand (avfallslagen 33 §). Begäran görs via Materialtorget som underhålls av Motiva.

Information om hur man använder Materialtorget finns här.

Producenterna fastställer mottagningsplatser för avfall under producentansvar

Ansvaret för avfallshanteringen och de kostnader som uppstår då elapparater, skrotdäck, skrotfordon, ackumulatorer och batterier, returpapper samt förpackningar tas ur bruk hör till produkternas tillverkare, importörer och förpackare. Detta kallas producentansvar.

När det gäller dessa avfall är det producenterna som fastställer mottagningsplatserna för avfallet. Mottagningsplatserna kan vara olika för företag och konsumenter.