Slam som enligt avfallslagen hör till kommunens ansvar

Slam från slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar hör till kommunens ansvar om det uppstår vid boende eller i kommunens förvaltnings- och serviceverksamhet.

Till kommunens ansvar hör slam som uppkommer vid

  • stadigvarande bostäder
  • fritidsbostäder (t.ex. sommarstuga, hyrstuga eller semesteraktier)
  • semesterbyar som erbjuder icke-hotelliknande tjänster
  • internat (t.ex. elevhem, internatskola, studenthem eller arbetstagarnas boende, pensionat) och annat boende
  • kommunens förvaltnings- och serviceverksamhet (t.ex. ämbetsverk, grundskola, utemotionsplatser)

Till kommunens ansvar hör inte

  • slam som uppkommer i näringslivet
  • slam som inte uppkommer vid boende (t.ex. hamnar, servicestationer, campingplatser, förbindelsebåtar, båtar, husbilar, husvagnar) eller
  • övrigt slam (t.ex. slam från sand-, olje- och fettavskiljningsbrunnar)

Frågor?

Om du behöver hjälp med att avgöra om slammet du transporterar har uppstått vid boende kan du kontakta oss endera via e-post på lietevastaanotto@lsjh.fi eller genom att ringa vår kundtjänst på numret 0200 47470.