Mottagningsplatser för kommunalt avfall för entreprenörer

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH) upprätthåller för sina andelskommuners räkning allmänna mottagningsplatser för avfall samt anvisar mottagningsplatser för olika avfallsslag. Allt avfall vars hantering kommunen ansvarar för ska enligt avfallslagen föras till en mottagnings- eller behandlingsplats som kommunen anvisar. LSJH tar också emot avfall från näringslivet som hör till kommunens andrahandsansvar.

Avfall som kommunen ansvarar för är avfall från boende samt kommunalt avfall från kommunens förvaltnings- och serviceverksamhet.

Konsumenternas förpackningsavfall förs oberoende av transportsystem till de mottagningsplatser som producenterna anvisat för kommunens, dvs. i praktiken för Sydvästra Finlands Avfallsservices, räkning.

Avfall för fastighetsspecifik avfallstransport

Brännbart avfall kan föras endera till Toppå avfallscentral eller till Korvenmäki avfallscentral oberoende av avfallets insamlingsområde. Vid mottagningen av avfallet ska man meddela från vilka kommuner som avfallet samlats in.

Avfallsslag Leveransställe
Brännbart avfall
  • Toppå avfallscentral, Åbo
  • Korvenmäki avfallscentral, Salo
  • Munaistenmetsä materialhanteringscentral, Nystad

OBS! Vid avfallsmottagningen ska man meddela från vilka kommuner avfallet har samlats in.

Slutavfall/Grovavfall
  • Toppå avfallscentral, Åbo
  • Korvenmäki avfallscentral, Salo
Bioavfall
  • Toppå avfallscentral, Åbo
  • Korvenmäki avfallscentral, Salo
  • Munaistenmetsä materialhanteringscentral, Nystad

OBS! Vid avfallsmottagningen ska man meddela från vilka kommuner avfallet har samlats in.

Plastförpackningar
Glasförpackningar
Metall
Kartongförpackningar

* Transportföretaget ska vid inlämning av avfallspartiet ange Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab som avfallsinnehavare och dessutom meddela i procent från vilken kommun/vilka kommuner avfallet har samlats in. Om lasten innehåller avfall från företag ska andelarna från företagen anges i procent.

Förteckningen med olika avfallsslag i tabellen ovan är inte uttömmande.