Avfallsservicen förtjänar ärliga diskussionsöppningar

Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) ställningstagande till Salon Yrittäjät rf:s och några Saloföretagares påståenden i pressen.

Avfallsservicebolaget Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH), som ägs av Salo och 16 andra kommuner, har under den senaste veckan blivit föremål för offentliga utgjutelser. Bolaget har kritiserats och svartmålats mycket kraftigt i media av Salon Yrittäjätrf och några Saloföretagare. Artiklar skrivna ur Saloföretagarnas synvinkel har publicerats åtminstone i Kauppalehti (28.5.2020), Yles regionala nyheter för sydvästra Finland (28.5.2020) samt Salon SeudunSanomat (28.5.2020) och Turun Sanomat (29.5.2020). Dessutom har Salon Yrittäjät publicerat en tidningsannons i Salon SeudunSanomat som stöder de skrivna artiklarna. 

Som huvudbudskap i det till synes systematiska utflödet har man föreslagit att Salo stad borde bryta sig loss från det kommunalt ägda avfallsservicebolaget. Att uttrycka sina åsikter är en del av var och ens yttrandefrihet, men det berättigar inte en att sprida grundlös information. LSJH vill rätta till Salon Yrittäjäts felaktiga anklagelser mot bolaget. Påståendena om bland annat kraftiga förhöjningar av LSJH:s kundpriser under de senaste åren, stöld av privata avfallshanteringsföretags affärsverksamhet och bromsning av återvinningen stämmer inte.  

Det är bra att göra diskussionsöppningar, men LSJH önskar ett sakligt agerande av företagarna: intressebevakning bör baseras på fakta, inte på falska och obefogade påståenden. Huvudsyftet med att sprida fel information lär vara att undergräva förtroendet för avfallsservicen som de kommunala avfallsanläggningarna arrangerar i en tid då beslut håller på att fattas om avfallslagen och områdets transportsystem.  

Förslaget till avfallslag stödjer en övergång till en av kommunen konkurrensutsatt modell

För närvarande finns det två olika transportsystem i Sydvästra Finlands Avfallsservices verksamhetsområde: transport som konkurrensutsätts av kommunen för invånarnas räkning och transport som konkurrensutsätts av fastighetsinnehavaren själv. Splittringen av avfallsservicefältet som detta dubbelsystem orsakar har uppmärksammats på EU-nivå. Det konstaterades skada återvinningen, och Finland fick en anmärkning om saken. I avfallslagsreformen har man mycket välgrundat föreslagit en övergång till ett av kommunen konkurrensutsatt transportsystem i hela Finland.   

Kommunal konkurrensutsättning gynnar såväl invånarna och företagen som miljön. Öppen konkurrensutsättning skapar äkta konkurrens och skonar invånarnas plånböcker. Entreprenadområdena kan byggas upp så att företag av alla storlekar, även små familjeföretag, kan delta i konkurrensutsättningarna. Insamlingsnätverket och körsträckorna optimeras och görs så vettiga som möjligt, vilket sparar pengar och minskar avfallsservicens miljöeffekter.  

Behandlingsavgifterna för avfall har sjunkit i och med LSJH

År 2015 fusionerades Salos, Pemars, Kimitoöns och Sagus avfallshanteringsbolag Rouskis Oy och Åbos och närkommunernas Åbonejdens Avfallservice Ab till Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab. Påståendena som Salon Yrittäjät under den senaste tiden har framfört i media om en kraftig höjning av priserna för hantering av det avfall som samlas in från hushållen är grundlösa. Behandlingsavgiften för brännbart avfall från hushåll har sjunkit med 9 procent i före detta Rouskis kommuner jämfört med tiden före fusionen och behandlingsavgiften för bioavfall med hela 27 procent.  

Ekokraftverket som håller på att byggas i Korvenmäki i Salo kommer att stå klart i slutet av det här året. LSJH har under flera år betalat inhemska och utländska förbränningsanläggningar för hanteringen av invånarnas brännbara avfall. I och med ibruktagandet av ekokraftverket i Korvenmäki kommer behandlingsavgiften för brännbart avfall att sänkas märkbart, vilket syns i form av besparingar i totalkostnaderna för ordnandet av avfallsservicen. En del av besparingarna styrs direkt till kundpriserna, en del används för att utveckla återvinningen. Redan i byggnadsskedet har ekokraftverket skapat arbetsplatser i Egentliga Finland samt genom utvecklingsprojekt affärsmöjligheter för företag.  

I och med fusionen har man i avfallsservicebolaget flera år i rad uppnått märkbara kostnadsbesparingar bland annat genom att avveckla överlappande funktioner, lyckas i konkurrensutsättningar och förenhetliga lagstadgade investeringar. Dessa besparingar har använts för att utveckla avfallsservicetjänsterna till exempel vid avfallscentralerna och på stationerna. Avfallsservicens rådgivningstjänster har kunnat bjudas ut mer vidsträckt och mångsidigare än tidigare. Man har öppnat en möjlighet för invånarna att uträtta sina ärenden elektroniskt och har dessutom även lanserat helt nya tjänster, såsom besökscentret Kahmari, som fungerar både som en inlärningsmiljö och ett utställningsutrymme för miljörådgivningen, som siktar på att förebygga uppkomsten av avfall. Samtidigt har man deltagit i många för den cirkulära ekonomin viktiga utvecklingsprojekt, i vilka ett viktigt mål är att skapa nya verksamhetsmöjligheter för lokala företagare.   

Cirkulär ekonomi genom samarbete mellan kommuner och företag

LSJH söker ständigt nya återvinningslösningar för olika avfallsmaterial. Redan nu samlas det på sorteringsstationerna in över 30 olika avfallsmaterial. Det senaste exemplet är avlagda textilier, vars insamling och utnyttjande LSJH har utvecklat i ett spetsprojekt. LSJH var den första avfallsanläggningen i Finland som började samla in invånarnas avlagda textilier år 2016 och har varit med och drivit projekt med hjälp av vilka exploaterbara textilier fås bort från det brännbara avfallet. År 2021 byggs pilotstadiet för LSJH:s hanteringslinje i Pemar och där kommer de av invånarna insamlade avlagda textilierna att förädlas till returfiber som företag kan använda. 

Cirka 60 procent av LSJH:s alla kostnader, det vill säga cirka 16 miljoner euro, är anskaffningar som gjorts från företag. Antalet samarbetsparter är cirka 700. Avfallsservicens omfattande uppgiftshelhet kan endast utföras i nära samarbete med andra aktörer. Till skillnad från vad företagarna signalerat via media har LSJH inget intresse av att stjäla privata avfallshanteringsföretags affärsverksamhet. Bolaget har till exempel ingen egen transportutrustning, varför man samarbetar nära med lokala företag. Som offentlig upphandlingsenhet konkurrensutsätter LSJH årligen flera transport- och hanteringsentreprenader. Entreprenaderna planeras så att även små företag har möjlighet att delta i konkurrensutsättningarna och dessutom lyckas i dem.  

Flera företag verkar på bolagets avfallscentralsområden, en del av företagen under LSJH:s och en del under Lounavoimas miljötillstånd. Som en redan förverkligad ny affärsverksamhet sköter Salon Hyötykäyttö om byggplatsavfallen från Lounavoimas ekokraftverk och Salon Imuautot producerar pumpnings- och sköljningstjänster. Till skillnad från vad de misstänker i tidningsartiklarna innebär införskaffande av miljötillstånd till en ny verksamhet inte att LSJH skulle förverkliga verksamheten själv, utan det skulle endast möjliggöra förverkligandet av nya funktioner.  

LSJH:s mål är att trygga och utveckla avfallsservicen

Kommunerna har grundat LSJH för att sköta den lagstadgade uppgiften att organisera avfallshanteringen. LSJH:s uppgift är att trygga områdets avfallsservice, ordna betjänande mottagningsplatser för avfall och anordna avfallsrådgivning åt invånarna samt utveckla hela verksamhetsområdets avfallsservice. Dessa uppgifter sköter LSJH med stolthet och yrkeskunskap.   

Det kommunägda bolagets mål är inte att maximera den ekonomiska nyttan, utan att ordna service enligt avfallslagen på det mest ekonomiskt vettiga sättet utan att det skadar hälsan eller miljön. Som ett tecken på bolagets primära mål att skapa samhälleliga värden har Förbundet för Finländskt Arbete beviljat LSJH märket Ett samhälleligt företag.  

Det kommer förståeligt nog att finnas inlägg i media om avfallsservicen och dess ansvar fram till hösten: fram till att de slutliga besluten fattats om den nya avfallslagen. Man måste kunna diskutera avfallsservicen och dess framtid, men låt oss göra det schyst och ärligt! Avfallsservicen är en samhällelig basservice som ska fungera hela tiden och i alla situationer. Det förverkligas bäst när det görs i samarbete mellan kommunaktörer och företag.