Avfallstaxan uppdateras fr.o.m. 1.1.2020

Meddelande: Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd

En årlig uppdatering av områdets avfallstaxa pågår av Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd. Förändringar i nästa års avfallsavgifter beror främst på förändringar i transportkostnader. Avfallsmottagnings- och behandlingsavgifter förblir i stort sett oförändrade.

Avgifterna för mottagande och behandling av slam från slamavskiljare och slutna tankar framställs för uppdatering i utkast till avfallstaxa enligt de ändrade kostnaderna för mottagning och hantering. Ökningen är en dryg euro per kubikmeter slam från slamavskiljare och drygt två euro per kubikmeter slam från slutna tankar jämfört med de avgifter som godkänts för ett år sedan. För mottagning av slam har fastställts ett separat viktenhetspris (t) som motsvarar volymenhetenspris (m3).

Avfallsavgifterna för avfallsservice som kommunen ansvarar för i andra hand kommer att justeras på grund av ändring av avfallslagen i början av detta år. Det kommunala avfallsansvaret minskades med övergångsperioden och samtidigt ökade de administrativa uppgifterna relaterade till det sekundära avfallshanteringsansvaret. För avfallsservice som kommunen ansvarar för i andra hand har tidigare använts ett avgiftsintervall, som har tillämpats från fall till fall. Avgifter för avfallsservice som kommunen ansvarar för i andra hand finns nu i separata avgiftstabeller utöver avgiftsintervallet.

Andra ändringar under utarbetande avser tillägget till avgiftstabeller och definitioner som bifogas avfallstaxan, t.ex. gällande vissa mindre vanliga avfall och bortskaffande av främmande arter.

För förändringarna i taxan reserveras det en generell möjlighet att inverka under 4.– 18.11.2019, då man kan lämna åsikter eller kommentarer för Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd.

Se kungörelsen och utkastet till avfallstaxa här.