Avtalsförhandlingarna om avfallskraftverket i Salo i motvind

Sydvästra Finlands Upphandlingsring förbereder rättsliga åtgärder mot
Ekokem (ägs idag av Fortum). Ekokem har i förhandlingar vägrat ingå
avtal enligt upphandlingsbeslutet om utnyttjande av kommunalt avfall i
sydvästra Finland. Enligt upphandlingsavtalet ska 110 000 ton
källsorterat blandat hushållsavfall utnyttjas i avfallskraftverket som
ska byggas i Korvenmäki i Salo samt 30 000 ton i Riihimäki.

Ekokem har vägrat ingå avtal eftersom de anser att anbudet som gäller
upphandlingen inte längre är giltigt. Upphandlingsringens ståndpunkt är
att Ekokems anbud godkänts under anbudets giltighetstid och därmed
förpliktar Ekokem och upphandlingsringens avfallsverk att ingå det avtal
som utgör föremål för upphandlingen om utnyttjande av samhällsavfall. Då
upphandlingsparterna har olika syn på saken förbereder
upphandlingsringen rättsliga åtgärder så att Ekokem förbinder sig att
förverkliga tjänsten om utnyttjande av avfall enligt
upphandlingsbeslutet.

Sydvästra Finlands Upphandlingsring konkurrensutsatte tjänsten om
utnyttjande av källsorterat samhällsavfall i 25 år (2018–2042) under
2014. Ekokem Oyj vann upphandlingen med sin lösning att bygga ett
avfallskraftverk som kan utnyttja 110 000 ton brännbart avfall på
avfallscentralen i Korvenmäki i Salo samt transportera 30 000 ton
samhällsavfall till Riihimäki. Salon Hyötykäyttö Oy överklagade
upphandlingsringens avfallsverks upphandlingsbeslut till
marknadsdomstolen, som godkände överklagan. Upphandlingsringen
överklagade marknadsdomstolens beslut till högsta förvaltningsdomstolen,
som avslog överklagan och återställde upphandlingsbeslutet genom sitt
beslut i slutet av mars. Domstolsavgörandet har försenat starten av
avfallskraftverksprojektet i Salo, varför upphandlingsringen har varit
tvungen att konkurrensutsätta tillfälliga lösningar för utnyttjande av
avfall. Avfallet från sydvästra Finlands transporteras för närvarande
till fyra avfallskraftverk i Finland och Sverige.

En ytterligare försening av byggandet av det nya avfallskraftverket
skulle innebära att man är avhängig tillfälliga lösningar också i
framtiden. De tillfälliga lösningarna höjer oundvikligen
hanteringsavgifterna för det brännbara avfallet och de överflödiga
transporterna ger upphov till miljöolägenheter. Med en lokal hantering
skulle nyttan tillfalla invånarna, både ekonomiskt och
arbetskraftspolitiskt.

Mer information:

Jukka Heikkilä, Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab, tfn 020 728 2101
Immo Sundholm, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, tfn 050 553 0709
Jussi Lehtonen, Porin Jätehuolto, tfn 044 701 2527
Seppo Heikintalo, Rauman Seudun Jätehuoltolaitos, tfn 044 534 4620

Sydvästra Finlands Upphandlingsring är ett samarbetsorgan som består av
Loimi-Hämeen Jätehuolto, Sydvästra Finlands Avfallsservice, Porin
Jätehuolto och Rauman Seudun Jätehuoltolaitos. Upphandlingsringen
Avtalsförhandlingarna om avfallskraftverket i Salo i motvind
grundades 2013 för upphandling av utnyttjande av kommunalt blandavfall.
Sydvästra Finlands Upphandlingsring har över 700 000 invånare i sitt
verksamhetsområde. Upphandlingsmeddelandet publicerades våren 2013.