Biolinja producerar biogas och växtnäring av bioavfallet

Insamlingen av bioavfall utvidgas till Åbonejdens höghus vid årsskiftet. Sydvästra Finlands Avfallsservice och Biolinja Oy har avtalat om hur bioavfallet från Åbo- och Salonejdens storkök och hushåll ska nyttoanvändas från och med början av 2016. Det källsorterade bioavfallet hanteras i Biolinjas biogasanläggning i Nystad. Anläggningen producerar biogas och naturenlig växtnäring. Insamlingen av bioavfall inleds vid årsskiftet i Åbonejdens städer och större tätorter i fastigheter med minst 20 lägenheter. Mängden källsorterat bioavfall från hushåll och storkök väntas under de närmsta åren uppgå till hela 10 000 ton.

Biolinja Oy:s anbud vann anbudsförfrågningen gällande nyttoanvändningen av bioavfallet. Fem företag som hanterar bioavfall deltog i anbudsförfarandet. Sydvästra Finlands Avfallsservice och Biolinja Oy har avtalat om nyttoanvändningen av bioavfallet från början av 2016. Avtalet löper över två år med option om tilläggsår. Bioavfallet från fastigheterna tas emot vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler och levereras som storpartier till Nystad. I och med anbudsförfarandet sjönk priset på hanteringen av bioavfallet märkbart jämfört med nuvarande nyttoanvändningsavtal och är cirka 40 % förmånligare än hanteringspriset för det avfall som nu levereras till energinyttoanvändning. Hanteringsavtalet möjliggör nyttoanvändning av 9 000 ton bioavfall.

För tillfället tar Sydvästra Finlands Avfallsservice emot bioavfall främst från storkök och i Salonejden från bostadsfastigheter med minst 5 bostäder. Den årliga mängden är cirka 4 000 ton. Mängden bioavfall kommer att öka märkbart efter årsskiftet då insamlingen av bioavfall vid bostadsfastigheter inleds också i Åbo stadsregion. Bioavfall insamlas vid fastigheter med minst 20 bostäder i S:t Karins, Lundo, Reso, Åbo, samt centrala Masku, centrala Nådendal och centrala Pargas. Cirka 51 % av invånarna i Åbo stadsregion har insamlingsplikt. Också mindre fastigheter i nämnda områden kan skaffa ett bioavfallskärl och gå med i insamlingen. Gränsen för insamlingsplikten av bioavfall har bestämts utgående från en livscykelanalys av växthusgaseffekterna. I undersökningen konstaterades att utsläppen av växthusgaser från transporterna hålls på en måttlig nivå då insamlingen av bioavfall koncentreras till tätorter och större fastigheter.

Bioavfallsinsamlingen ökar en del på bostadsaktiebolagets avfallskostnader.  Insamlingen av deponiavfall tar slut i slutet av året vilket ändå jämnar ut den totala kostnadsökningen något. Det är möjligt att minska på kostnaderna och insamlingskapaciteten för brännbart avfall om invånarna sorterar bioavfallet effektivt. En noggrann sortering gynnar således både miljön och ger lägre avfallsavgifter.

Bioavfallet utnyttjas i primärproduktionen av livsmedel

Vid Biolinja förbehandlas och krossas bioavfallet och hygieniseras med hjälp av värme. I biogasreaktorn producerar bakterierna biogas av bioavfallet och kvar blir rötrester. Rötresterna innehåller vatten och små mängder fasta substanser. Vattnet innehåller kväve och det används som växtnäring på de närliggande åkrarna. Den fasta substansen, som innehåller fosfor, används som växtnäring på åkrarna samt för grönbygge. Av biogasen som produceras i reaktorn produceras el och värme som används av det närliggande växthuset och vid fiskodlingsanläggningen. På så sätt fås bioavfallet genom ett slutet kretslopp tillbaka till primärproduktionen av livsmedel.

Rådgivning och material

Sydvästra Finlands Avfallsservice hjälper och ger råd åt bostadsaktiebolag och hushåll i alla frågor som gäller sorteringen av bioavfall. I tidningen För morgondagen som delas ut till alla hushåll finns uppgifter om insamlingen och sorteringen. Bostadsaktiebolag kan skriva ut informationsmaterial från bolagets hemsida och beställa bioavfallsguider, sorteringsdekaler för insamlingskärlen samt en sorteringstavla för avfallsutrymmet. Sydvästra Finlands Avfallsservice erbjuder också en ”Uppdateringsservice för avfallsutrymmet” vilket betyder att bolaget byter ut deponiavfallskärlet mot ett bioavfallskärl och samtidigt förnyar alla informationsmaterial så att de är uppdaterade.

Tilläggsuppgifter ges av

Anbudsförfarandet: verkställande direktör Jukka Heikkilä, tfn 020 728 2101 (anträffbar idag 15.10 fram till klockan 11.30), jukka.heikkila(at)lsjh.fi

Biolinja Oy:s anläggning: verkställande direktör Rami Salminen, tfn 0440 122 095, rami.salminen(at)sybimar.fi

Rådgivning och rådgivningsmaterial: rådgivare Miia Jylhä, tfn 020 728 2114, miia.jylha(at)lsjh.fi