De nya avfallshanteringsbestämmelserna träder i kraft i juni

Avfallshanteringsnämnden för Sydvästra Finland har tagit beslut om nya avfallshanteringsbestämmelser som gäller hela verksamhetsområdet. Bestämmelserna träder ikraft 1.6.2017 och gäller kommunerna och städerna Aura, S:t Karins, Kimitoön, Lundo, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Pargas, Pöytis, Reso, Rusko, Salo, Sagu och Åbo.

Skyldigheten att sortera nyttoavfall förändras efter en övergångsperiod fram till 1.6.2018. Då bör metallavfall från bostadsfastigheter i tätorter samlas in i egna kärl på fastigheter med minst fyra bostäder. Bioavfall och förpackningsglas bör samlas in separat ifall det finns minst 10 bostäder. Som ny fraktion kommer plastförpackningar att börja samlas in vid fastigheterna. Plastförpackningar, så väl som kartongförpackningar, bör samlas in separat ifall det finns minst 20 bostäder. Insamlingsskyldigheterna gäller enbart tätorter, eftersom målsättningen är att man med nyttoanvändningen av avfallsfraktionerna erhåller en situation där mängden växthusgaser som undviks är högre än mängden som resulteras av insamling och hantering.

I Saloregionen kommer avfallsfraktionen som tidigare kallades för blandavfall att framöver kallas för brännbart avfall, så som det heter i Åboregionen. Det längsta tömningsintervallet för kärlet med brännbart avfall förlängs från 8 veckor till 12 veckor då fastigheten komposterar eller samlar in bioavfall separat och nyttoavfallet förs till återvinningspunkten eller samlas in separat vid fastigheten. Tömningsintervallet har förlängts därför att det i hushåll som återvinner plastförpackningar samlas allt mindre brännbart avfall i det egna avfallskärlet.

I avfallshanteringsbestämmelserna ges bestämmelser även för tömning av slambrunnar och hantering av slam från boende. Alla fasta bostäder och fritidsbostäder med vattentoalett bör tömma slamavskiljare för avloppsvatten minst en gång om året. Ifall det vid fritidsbostaden uppstår enbart gråvatten, bör slamavskiljarna tömmas minst vartannat år.

Avfallshanteringsbestämmelserna harmoniserades också med avseende på andra delar, eftersom det tidigare varit i kraft två olika bestämmelser på området från tiden innan Rouskis Oy och Åbonejdens Avfallsservice fusionerades.