Den riksomfattande insamlingen av avlagda textilier utvidgas – processlinje byggs som pilotprojekt i Pemar

Pressmeddelande 5.3.2020  
Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH)
Helsingforsregionens miljötjänster HRM
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy
Pirkanmaan Jätehuolto Oy
Rauman seudun jätehuoltolaitos

Fem avfallsverk i södra Finland har inlett ett samarbete kring insamling av avlagda textilier. Samarbetet är startskottet för den riksomfattande insamlingen av avlagda textilier, som utvidgas områdesvis till att omfatta hela Finland. Avlagda textilier, som samlats in från hushåll, förädlas till returfiber i en pilotanläggning som inrättas i Pemar. Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) förbereder samtidigt byggandet av en fullskalig förädlingsanläggning för avlagda textilier från hela Finland i Topinpuisto i Åbo. 

Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Pirkanmaan Jätehuolto och Rauman seudun jätehuoltolaitos har slutit ett samarbetsavtal med Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) om ett pilotanläggningsprojekt för behandling av avlagda textilier.

Genom samarbetet förbereder sig avfallsverken för att ordna insamlingen av hushållens avlagda textilier senast år 2025 i enlighet med EU-direktivet eller redan år 2023 i enlighet med den proposition till avfallslag som är under beredning i Finland. Målsättningen är att alla kommunägda avfallsverk stegvis deltar i pilotanläggningsprojektet. Insamlingsnätverket för avlagda textilier utvidgas till att bli riksomfattande under åren 2020–2022.

Insamling och försortering på avfallsverkens områden

De avfallsverk som är med i samarbetet ordnar insamlingen och försorteringen av hushållens avlagda textilier på sina egna områden. På LSJH:s område har avlagda textilier samlats in sedan år 2016 och i Raumoregionen från och med 2017. HRM inledde ett försök att samla in avlagda textilier vid sina Sortti-stationer hösten 2019.

– Försöket mottogs väldigt bra i huvudstadsregionen, eftersom det önskats redan länge. Det fördes rikligt med textilier till Sortti-stationerna, rentav över 35 000 kilo under det tre månader långa insamlingsförsöket, berättar HRM:s driftschef Marjut Mäntynen.

Pirkanmaan Jätehuolto och Loimi-Hämeen Jätehuolto inleder insamlingen senare i år.

– I Tammerfors görs ett pilotförsök på insamling och sortering av avlagda textilier i samarbete med återvinningsaktörer. Samarbetet kommer att inledas före hösten. Med hjälp av pilotförsöket förbereder vi oss på att utvidga insamlingen av avlagda textilier under de kommande åren, berättar Pirkanmaan Jätehuoltos ledningssystemsspecialist Saana Ojala.

– Vi vill vara med och utveckla den riksomfattande insamlingen och förädlingen av avlagda textilier samt få erfarenhet av att organisera avfallshanteringskedjan för avlagda textilier lokalt. Enligt den preliminära planen inleds insamlingen under sommaren 2020, säger Loimi-Hämeen Jätehuoltos miljörådgivare Mirva Naatula.

Sorterade textilier blir fibrer i Pemar

De avlagda textilierna som avfallsverken försorterat levereras till LSJH:s sorteringshall i Åbo för fortsatt sortering. I samband med den fortsatta sorteringen delas de avlagda textilierna in i olika fiberklasser med hjälp av en optisk igenkänningsteknik. På detta sätt säkerställer man god kvalitet på de råvaror som kommer till processlinjen och fiberprodukter som tillverkas av dem.

Vid pilotfasens processlinje hos LSJH förädlas de sorterade avlagda textilierna till fibrer. I industrin kan fibrerna användas som råmaterial för returprodukter. Att behandla hushållens avlagda textilier och förädla dem till returfiber är nytt i Finland.

I Pemar hittades lämpliga hyresutrymmen för pilotlinjen. I samma byggnad fungerar i fortsättningen även Rester Oy, som hyr ut utrymmena åt LSJH. Företaget är i branschen för behandling av företagens avlagda textilier samt textilindustrins sidoströmmar. I bakgrunden för Rester Oy verkar företag och specialister i Telaketju-nätverket, som främjar återvinningen av textilier.

– Med pilotanläggningen insamlas erfarenheter och utökas kunnandet för planeringen av en fullskalig anläggning. Ett viktigt mål är även att bilda kompanjonskap och kundrelationer för utnyttjande av returfibrer, berättar LSJH:s verkställande direktör Jukka Heikkilä.

Fullskalig förädlingsanläggning i Åbo 

Att pilotfasens processlinje inrättas i Pemar möjliggör att den cirkulära ekonomin för avlagda textilier utvecklas långsiktigt. LSJH planerar samtidigt en förädlingsanläggning med stor kapacitet i Topinpuisto centrum för cirkulär ekonomi i Åbo. När anläggningen står färdig kommer den att hantera avlagda textilier som samlats in från konsumenter runtom i Finland och förädla dem till returfiber för industrins behov.

För att starta upp projekten som strävar till att starta en förädlingsanläggning för avlagda textilier har man fått finansiering från Arbets- och näringsministeriet (ANM), Miljöministeriet (MM), Business Finland, Egentliga Finlands förbund samt kommunernas avfallsverk.

Fakta: Vad är avlagda textilier?

Till avfallsverkens insamling av avlagda textilier mottas söndriga kläder och hemtextilier som tagits ur bruk såsom rockar, byxor, kjolar, skjortor, lakan, handdukar och bordsdukar. De avlagda textilierna levereras till insamlingsplatsen i slutna, täta plastpåsar eller sopsäckar.

Kläder som är i gott skick och som direkt lämpar sig för återanvändning lönar det sig, enligt tidigare kutym, att sälja eller donera till välgörenhetsorganisationernas insamlingar.

Avfallsverken ger noggrannare anvisningar till invåna angående insamlingarna.