”Det finns inte någonting, som skulle minska på min vilja att sortera”

Det faktum att de regionala insamlingspunkterna för förpackningsavfall minskat i antal, verkar inte ha minskat på invånarnas sorteringsiver, framgår av kundnöjdhetsundersökningen som Innolink Research har gjort för Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH).  

Invånarna berättade sina åsikter om avfallshanteringen i en undersökning i slutet av år 2017. I undersökningen, som genomfördes av Innolink Research för LSJH, frågades bland annat vad som skulle minska på invånarnas vilja att sortera. Lång väg till insamlingsplatserna samt problem i samband med transporten angavs av många som orsaker. Det vanligaste svaret var dock, att det inte finns faktorer som minskar på viljan, utan att avfallen sorteras till och med ivrigare än tidigare. Invånarna meddelade att speciellt ökad kunskap, ökad medvetenhet om miljökonsekvenser samt förbättrade sorteringsmöjligheter är faktorer som ökar sorteringsivern.

Plastförpackningar och textilier skulle gärna sorteras mera, om det skulle finnas insamlingspunkter närmare. Höghusinvånarna upplevde att hemmets trånga utrymmen försvårar sorteringen. Några berättade att de upplever sorteringen besvärlig. Som orsak nämndes särskilt rengöringen av mjölk- och plastförpackningar. Några av dem som svarade medgav att orsaken var lättja. Av utvecklingsidéerna framgår, att invånarna är förargade över att antalet insamlingspunkter för förpackningsavfall minskat i och med att insamlingsansvaret övergått till producenterna. Som negativt upplevdes även den nedskräpning som förekommer på vissa insamlingsplatser eller för långa tömningsintervall. Däremot prisades smidiga tömningar av avfallskärl, utvecklingen av återvinningen samt LSJH:s goda och vänliga kundbetjäning. Största delen kom inte på några förbättringsförslag, utan konstaterade att avfallshanteringen fungerar bra. Regionens invånare är i snitt nöjdare över avfallshanteringens kundbetjäning och tillgången till information än invånare i referensområdena.

Över hälften av dem som svarade på enkäten får tillräckligt med information om avfallshanteringen. Många önskar dock ännu mera information. I tydlig minoritet är de, som inte alls är intresserade av avfallshanteringsrelaterad information. Mest önskas information om sorteringsstationernas tjänster och farligt avfall. De viktigaste informationskanalerna anses vara LSJH:s webbsidor och kundtidningen För morgondagen, som delas ut till hemmen. Även dagstidningar och tidskrifter anses vara bra kanaler. I undersökningen framstod däremot den sociala median inte som en speciellt relevant informationskälla.

LSJH samlade med hjälp av undersökningen in information, som stöd för utvecklingen av sina tjänster. I undersökningen deltog elektroniskt eller via telefonintervju 1347 invånare från regionens 17 kommuner. Man fick mångsidigt synpunkter från olika åldersgrupper och boendeformer.

Till många av kundernas utvecklingsönskemål lovas förbättringar redan inom kort. I och med förändringarna i avfallshanteringsbestämmelserna kommer insamlingskärl för bioavfall och plastförpackningar i allt flera invånares användning i husbolagens avfallsutrymmen. Med LSJH:s Pop up -sorteringsstation för farligt avfall, elskrot och avlagda textilier kommer mottagningstjänsterna närmare invånarna, då stationen i år besöker många av områdets skolor, köpcentra och marknader. Avhämtningstjänsten för skrymmande avfall utvecklas för att lösa transportproblem.

Utvecklingsåtgärdernas framgång uppföljs genom att upprepa kundnöjdhetsundersökningen regelbundet. LSJH samlar även in kundernas synpunkter och idéer från invånarpanelen, som inledde sitt jobb på hösten, samt kontinuerligt i samband med rådgivningsevenemang och via kundkontakter. En miljövänlig, smidig och betjänande avfallshantering planeras i samarbete med invånarna.