En helhetsplan för slamservice som kommunalt samarbete är under beredning

På Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) område planerar de 17 delägarkommunerna ett omfattande samarbete som skulle skapa ett täckande nätverk för mottagning och hantering av slam från slamavskiljare och slutna tankar. Kapaciteten ska vara tillräcklig också för framtida behov, eftersom bostadsfastigheternas slam kommer att samlas in ännu mer systematiskt för ändamålsenlig hantering när avfallstransporten ordnas i kommunal regi. Arbetsgruppens arbete ska vara klart före sommaren, varefter planen ska presenteras för delägarkommunerna. Målsättningen är att eventuella investeringar ska göras stegvis före slutet av år 2026. Senast då ska också slamtransporterna i samtliga kommuner vara konkurrensutsatta av kommunen.

Det är första gången man överväger en helhetsmottagning och -behandling av slam som uppstår i bostädernas slamavskiljare och slutna tankar i Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) samtliga 17 delägarkommuner. I arbetsgruppen för slammottagnings- och hanteringsnätverket finns representanter från Aura, Kimitoön, Pargas, Pöytyä, Salo och Åbo samt NTM-centralen, Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd och Sydvästra Finlands Avfallsservice. Sweco fungerar som konsult. I arbetsgruppen ingår representanter från de kommuner som i dagsläget har slammottagning och -hantering samt Aura som i framtiden möjligtvis ska få en mottagningspunkt för slam. Också de övriga delägarkommunerna ska hållas uppdaterade om arbetets olika skeden.

– Vi beslutade oss för att sätta ihop en bred arbetsgrupp eftersom slamhantering är ett gemensamt ärende för kommunerna. Med tanke på invånarna och miljön uppnås det bästa resultatet när slamservicen hanteras som en helhet i samarbete med experter, berättar LSJH:s servicedirektör Jaana Turpeinen.

Det uppstod ett behov att säkerställa tillräcklig kapacitet för mottagning och hantering av slam från slamavskiljare och slutna tankar när LSJH började bereda övergången till kommunalt konkurrensutsatta slamtransporter i enlighet med transportsystembeslutet som fattats av Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd. Av erfarenhet vet man, att mängden slam som levereras för hantering ökar när tömningen av slambrunnarna på området blir ännu mer heltäckande vid en övergång till avfallstransporter i kommunal regi. Så gick det också i bland annat Kimitoön.

Arbetsgruppens färdiga plan för mottagnings- och hanteringsnätverket inkluderar ett förslag på vilka investeringar som behövs, med de mest brådskande först, och en tidtabell för genomförandet. Beslut om enskilda investeringar fattas när de projektvisa planerna preciserats. Målet är att investeringarna ska göras stegvis så att det nya mottagnings- och hanteringsnätverket är byggt och i användning före slutet av år 2026 på LSJH:s hela verksamhetsområde. I det skedet kommer också slamtransporterna att vara konkurrensutsatta i samtliga kommuner.

Utmaningar ska lösas tillsammans

I planeringsarbetet utgår man från att mottagning och hantering av slam från slamavskiljare och slutna tankar på LSJH:s verksamhetsområde i fortsättningen ska ske centraliserat på några platser. När arbetet framskrider klarnar det om tanken som helhet är genomförbar. I insamlingen skulle torkande transportbilar användas till tillämpbara delar. Slammottagningsplatserna, dit sopbilarna transporterar slammet, skulle finnas i Toppå i Åbo, i Aura (f.d. avloppsreningsverket), Salo (nuv. avloppsreningsverket eller Korvenmäki), Pargas (Korpo och Rauhala) och i Kimitoön (nuv. mottagningsplatserna i Kimito och Dalsbruk). En del av mottagningsplatserna skulle vara sådana som redan används, andra skulle vara nya. Alternativen till slamhantering kartläggs i ett senare skede av arbetet.

Av slammet från slamavskiljarna och de slutna tankarna separeras rejektvattnet och slammet i förbehandlingen vid mottagningspunkterna. Slammet transporteras till fortsatt behandling. Rejektvattnet leds till avloppsreningsverket antingen som sådant eller efter förbehandling.

Arbetsgruppen har ett utmanande arbete framför sig eftersom ingen har exakt kunskap om hur många slamavskiljare och slutna tankar det kommer att finnas på området. I dag tas drygt 70 000 m3 slam emot årligen, men den verkliga mängden uppskattas vara ungefär 100 000–150 000 m3 om året.

Vid de flesta av de nuvarande slammottagnings- och hanteringsplatserna kan man inte behandla ytterligare slam från brunnar utanför avloppssystemet. Reningsverken har dimensionerats för avloppsvattnet som kommer via avloppssystemet. Reningsverken behöver också renoveras och har andra eventuella investeringsbehov.

På en del ställen är problemet att man inte kan leda avloppsvatten som uppstår i hanteringen av slammet från slamavskiljare och slutna tankar till avloppslinjerna, eftersom de redan är fullt belastade av avloppsvattnet och dagvattnet från avloppsnätet.

 

FAKTA OM SLAM:

  • Kommunerna ska organisera rening av avloppsvattnet för fastigheter som är anslutna till avloppsnätet och fastigheter som har egna slambrunnar.
  • Avloppsvatten från fastigheter som är anslutna till avloppsnätet leds via rörnätet till avloppsreningsverket där det hanteras. Avloppsreningsverken är kommunalt ägda eller bolagiserade.
  • Slam från slamavskiljare och slutna tankar samt slam från minireningsverk samlas in från fastigheterna med slambilar. Kommunerna har genom ett delägaravtal överfört organiseringsansvaret av denna hantering till Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH). LSJH köper upp slamhanteringen av serviceproducenterna. För tillfället hanteras slammet vid kommunernas avloppsreningsverk och, upphandlat av LSJH, vid Gasums biogasanläggning i Åbo.
  • Enligt gällande avfallshanteringsföreskrifter måste slamavskiljare och minireningsverkens slamtankar i en bostads avloppssystem tömmas på slam minst en gång årligen, när bostaden används för permanent boende. Vid en fritidsbostad med vattentoalett bör slamavskiljare eller minireningsverkens slamtankar tömmas på slam minst en gång årligen. Ifall endast tvättvatten leds till en fritidsbostads avloppssystems slamavskiljare eller minireningsverk, bör slamavskiljaren eller minireningsverkets slambehållare tömmas vartannat år. Under vissa förutsättningar är det tillåtet att hantera slammet själv.
  • Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd har beslutat att man stegvis ska övergå till avfallstransporter av slam från slamavskiljare och slutna tankar i kommunal regi före slutet av år 2026. Transportsystembeslutet har inte ännu vunnit laga kraft på grund av besvär. Man kan anta att mängden insamlingsbart slam kommer att öka märkbart under de kommande åren. En tillräcklig mottagnings- och hanteringskapacitet bör säkerställas.
  • Kimitoön har haft kommunalt konkurrensutsatta (av LSJH) slamtransporter sedan år 2012. Det första nya området som ska konkurrensutsättas är huvudöarna Nagu, Korpo och Houtskär i Pargas. Det är meningen att transporterna där ska inledas i kommunal (LSJH:s) regi våren 2021.
  • Sedan våren 2020 har, förutom i Salo, en gemensam mottagnings- och hanteringstaxa för slam från slamavskiljare och slutna tankar använts inom Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnds område.