Enkät om slambehållare postas först till Nousis

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) har inlett förberedelser för övergång till kommunalt konkurrensutsatt transport av avloppsslam på hela LSJH:s verksamhetsområde, vilket ska ske senast år 2026. Först utreds vilka egenskaper slambrunnarna har på de bostadsfastigheter som ligger utanför avloppsnätverket i Nousis. LSJH skickar en enkät till dessa fastigheter inkommande vecka. Dessutom har områdets slamtransportsföretagare blivit inbjudna till ett möte, där de kommande förändringarna ska diskuteras.

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd beslöt hösten 2018 att överföra ordnandet av transporten av avloppsslam till det kommunalt ägda avfallshanteringsbolaget Sydvästra Finlands Avfallsservice. Övergången ska ske i etapper under åren 2021–2026. Målet är att planera och förverkliga en mera omfattande och miljövänligare slamhantering i området än för närvarande. Eftersom det är fråga om en stor förändring som berör 16 av verksamhetsområdets kommuner, har förberedelserna för konkurrensutsättningen av transporterna inletts trots att avfallshanteringsnämndens beslut överklagats till Åbo förvaltningsdomstol.

Inkommande vecka skickar LSJH ut en enkät till alla bostadsfastigheter, som inte är anslutna till avloppsnätverket, i Nousis. Med enkäten kartläggs vilka typers slambehållare som används på fastigheterna och dessas volymer samt slamtömningsbehov.

Motsvarande enkät skickas före slutet av år 2020 i etapper, en kommun i taget, till alla fastigheter som berörs av förändringen på LSJH:s verksamhetsområde. Enkäten kommer i fortsättningen alltså att skickas till motsvarande fastigheter i Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nådendal, Pemar, Pargas, Pöytyä, Reso, Rusko, Salo, Sagu och Åbo.

Det är viktigt att svara på enkäten

Uppgifterna om slambehållarna på fastigheterna behövs för att den gemensamma konkurrensutsättningen av transporterna ska lyckas och för att garantera slamhanteringstjänsterna för invånarna.
– Det är väldigt viktigt att alla fastigheter svarar på enkäten. Ju noggrannare vi i detta skede kan fastställa antalet slambehållare och mängden slam, desto bättre lyckas konkurrensutsättningen och då kan vi garantera att invånarna får en kostnadseffektiv tjänst av hög kvalitet även i fortsättningen, förtydligar Sanna Rajala, serviceförman på LSJH.

Man kan svara på enkäten som LSJH skickar till fastigheterna endera via LSJH:s webbsida, e-tjänster på adressen www.lsjh.fi eller på pappersblanketten som skickas per post. Information om hur man ska fylla i enkäten hittar man i guiden som skickas med brevet. Man får även hjälp från LSJH:s kundtjänst tfn 0200 47 470 (mån.–fre. 9–15) eller kundtjanst@lsjh.fi.

Tills vidare beställer invånarna tömningen av slambehållarna som förut

Invånarna beställer tillsvidare tömningen av slambehållarna själva direkt av transportföretagarna så som hittills. LSJH informerar invånarna fastighetsvis i god tid före övergången till det nya transportsystemet. Det är meningen att inleda den centraliserat konkurrensutsatta insamlingen och transporten av avloppsslam i Nousis tidigast under år 2021 och i alla kommuner på LSJH:s verksamhetsområde efter övergångstiden 2021–2026.

Områdets slamtransportsentreprenörer spelar en central roll när det gäller att smidigt genomföra förändringen på ett framgångsrikt sätt. LSJH ordnar den kommande veckan ett diskussions- och informationstillfälle för företagarna där man tillsammans funderar på de kommande förändringarna.