Enkät om slambehållare till Virmoborna i början av augusti

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) förbereder sig för kommunalt konkurrensutsatt transport av avloppsslam på hela LSJH:s verksamhetsområde senast år 2026. Utredningen av slambrunnar på fastigheter som ligger utanför avloppsnätverket inleddes på våren i Nousis. Nästa steg är att samla in slambrunnsuppgifter från fastigheter som ligger utanför avloppsnätverket i Virmo.

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd beslöt på hösten 2018 att överföra ordnandet av transporten av avloppsslam till det kommunalt ägda avfallshanteringsbolaget Sydvästra Finlands Avfallsservice. Övergången ska ske i etapper under åren 2021–2026. Uppgifter om slambrunnarna på områdets fastigheter som ligger utanför avloppsnätverket utreds för att den gemensamma konkurrensutsättningen av transporterna ska lyckas och för att garantera slamhanteringstjänsterna för invånarna.

Nästa steg är att samla in uppgifter från fastigheter i Virmo. Enkäten om slambehållarna skickas till de bostadsfastigheter som inte är anslutna till avloppsnätverket i Virmo. Med enkäten kartläggs vilka typers slambehållare som används på fastigheterna samt dessas volymer och slamtömningsbehov.

Det är viktigt att svara på enkäten

LSJH:s serviceförman Sanna Rajala berättar att man med enkäten utreder hur många slambrunnar det finns och den totala mängden slam.
– Det är mycket viktigt att alla fastigheter svarar på enkäten. Ju noggrannare vi i detta skede kan fastställa antalet slambehållare och mängden slam, desto bättre lyckas konkurrensutsättningen och då kan vi garantera att invånarna får en kostnadseffektiv tjänst av hög kvalitet även i fortsättningen. I Nousis fick vi in många svar, men vi hoppas fortfarande på flera. Även om tiden för att svara på enkäten gått ut för Nousisborna, tar vi fortfarande gärna emot uppgifter, säger Rajala.

Man kan svara på enkäten som LSJH skickar till fastigheterna endera via LSJH:s e-tjänster på adressen www.lsjh.fi eller på pappersblanketten som skickas per post. Information om hur man ska fylla i enkäten hittar man i guiden som skickas med brevet. Man får även hjälp från LSJH:s kundtjänst tfn 0200 47 470 (mån.–fre. 9–15) eller kundtjanst@lsjh.fi.

LSJH:s kundtjänst besöker Laurin markkinat i Virmo den 10 augusti kl. 9–16. Servicerådgivarna hjälper vid anmälan av slambrunnsuppgifter och svarar på frågor om slamtransporter. Vid behov går det att i samråd med servicerådgivarna göra ändringar i den egna fastighetens avfallshanteringstjänster som till exempel en ändring av tömningsintervallen för kärlet för brännbart avfall.

Tömningarna som tidigare

Invånarna beställer tillsvidare tömningen av slambehållarna själva direkt av transportföretagarna så som hittills. LSJH informerar invånarna fastighetsvis i god tid före övergången till det nya transportsystemet. Det är meningen att inleda den centraliserat konkurrensutsatta insamlingen och transporten av avloppsslam i Virmo tidigast under år 2021 och i alla kommuner på LSJH:s verksamhetsområde efter övergångstiden 2021–2026.

– Vi har fått en del frågor om ifall det i fortsättningen även är möjligt att behandla slammet på egen hand. Självständig behandling av avloppsslam exempelvis genom kompostering eller genom utnyttjande i lantbruket är trots ändringen fortfarande tillåten i enlighet med de villkor som nämns i avfallshanteringsbestämmelserna. Så som hittills bör en skriftlig anmälan göras till avfallsservicenämnden när det gäller självständig behandling, preciserar Rajala.

Även om ändringen av transporten av avloppsslam är liten för den enskilda invånaren, är förändringen som berör verksamhetsområdets 16 kommuner stor för avfallshanteringsorganisatören.  Därför har förberedelserna för konkurrensutsättningen av transporterna inletts trots att avfallshanteringsnämndens beslut överklagats till Åbo förvaltningsdomstol. Enkäten om slambehållare skickas före slutet av år 2020 i etapper, en kommun i taget, till alla fastigheter som berörs av förändringen på LSJH:s verksamhetsområde. Enkäten kommer i fortsättningen alltså att skickas till motsvarande fastigheter i Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Masku, Nådendal, Pemar, Pargas, Pöytyä, Reso, Rusko, Salo, Sagu och Åbo.