Enligt invånarna bör avfallsservicen ordnas som en helhet

90 procent av dem som deltog i Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) invånarundersökning anser att avfallsservicen är en basservice som ska ordnas som en helhet. Gällande många andra frågor, såsom sorteringsvillighet, informationsbehov och de mest tilltalande kommunikationskanalerna gick åsikterna mera isär. LSJH undersökte invånarnas synpunkter och vanor gällande avfallsservicen inom sina ägarkommuners område i december 2020 och januari 2021. I undersökningen som genomfördes av Innolink deltog sammanlagt 1 337 personer i olika åldrar från alla kommuner i området.

Enligt invånarundersökningen som Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) lät göra anser allt fler att avfallsservicen är en kommunal basservice som bör planeras och ordnas som en helhet.

– I den föregående undersökningen år 2019 var 84 % av dem som svarade av denna åsikt, nu är andelen redan 90 %. Invånarnas synsätt stöder den synpunkt som arbetsgruppen som förberedde Finlands avfallslag hade: en splittrat ordnad avfallsservice blir dyrare för fastigheterna och möjliggör inte utveckling av den cirkulära ekonomin och effektivering av återvinningen av kommunalt avfall i enlighet med målsättningarna, berättar Miia Jylhä forsknings- och utvecklingsansvarig på LSJH.

Undersökningen berättar att invånarna enligt flera parametrar är nöjdare än tidigare med den avfallsservice som LSJH erbjuder och med dagens avfallsservice allmänt taget. Det allra viktigaste för invånarna är att hemmets avfallskärl töms smidigt, återvinningen fungerar och priset är rätt. I undersökningen som genomfördes i december–januari 2020–2021 deltog sammanlagt 1 337 personer i olika åldrar från alla kommuner i området. Av dem som svarade berättade 42 % att de sorterar avfall ivrigare än förut.

– Det framkom att den ökade miljömedvetenheten och viljan att påverka klimatkrisen är faktorer som uppmuntrar till sortering. I många kommentarer framkom även att maken/makan eller barnen ökade sorteringsivern. Endast 4 % av deltagarna svarade att lusten att sortera avfall har minskat, säger Jylhä.

En vanlig orsak till ändrad sorteringsvillighet var en förändring i de närliggande sorteringstjänsterna, till exempel i och med nya insamlingskärl eller flytt till ett nytt hem. Den viktigaste motivationsfaktorn var hur lätt eller svårt det är att sortera avfall. Avståndet till insamlingspunkterna hade inverkan och även utrymmenas olämplighet i hemmet upplevdes minska på viljan att sortera avfall.

Sorteringsaktiviteten behöver ett uppsving

Även om det finns intresse och vilja att sortera har det dock inte skett en önskad, positiv utveckling i invånarnas sorteringsaktivitet. Sorteringsaktiviteten ökade tydligt mellan de två tidigare undersökningsperioderna då allt flera av dem som svarade meddelade att de alltid sorterar sitt avfall eller för det mesta gör det. Mest aktivt sorterades då plastförpackningar, vars insamling inleddes vid många fastigheter och Rinki-ekopunkter. År 2020 verkar dock invånarnas sorteringsaktivitet ha stabiliserats.

– Speciellt oroande är att utvecklingen gällande sortering av bioavfall har stannat: endast 50 % av dem som svarade berättar att de alltid sorterar bioavfall. Samtidigt har 63 % enligt egen anmälan endera en kompostbehållare eller ett insamlingskärl för bioavfall på gården. För att uppnå återvinningsmålen behövs en spurt både när det gäller sorteringsaktivitet och omfattningen av insamlingen på fastigheterna, konstaterar Jylhä.

LSJH genomför invånarenkäten regelbundet med cirka två års mellanrum så att det erhålls uppföljningsinformation om förändringar i invånarnas attityder och vanor över ett långt tidsintervall. Undersökningen ger LSJH arbetsredskap att planera avfallsservicen så att den ännu bättre motsvarar invånarnas behov. Innolink ansvarar för att genomföra undersökningen.

– Vi arbetar till exempel aktivt för att öka mängden separat insamlat bioavfall. I början av året gjordes en betydande sänkning i priset på bioavfall vilket vi hoppas uppmuntrar till sortering. Bioavfallet är i år även kommunikativt på tapeten, berättar Jylhä.