Kimitoön

Sydvästra Finlands Avfallsservice har för invånarnas räkning konkurrensutsatt avfallstransporten inom hela kommunområdet och sköter organiseringen av avfallshanteringen samt kundservicen.

Förutom att skaffa ett avfallskärl till sin egen fastighet kan man enas med sina grannar eller personer som är bosatta utmed samma väg om att använda ett gemensamt avfallskärl, ett så kallat samkärl (även kallat kimppakärl). Invånarna på Rosala-Hitis, Högsåra och andra öar ska däremot ta sitt avfall till gemensamma avfallskärl vid områdesinsamlingspunkterna.

I avfallskärlet samlar man sorterat brännbart avfall, som används för att producera energi i avfallskraftverk. Återvinningsbart avfall kan tas till en allmän återvinningspunkt. Farligt avfall bör föras till exempel till avfallscentralen eller sorteringsstationen.

Anslut dig till avfallstransporten genom att fylla i den elektroniska anslutningsblanketten, genom att ringa vårt servicenummer 0200 47470 eller skicka e-post till kundtjanst@lsjh.fi.

Anslut dig till den fastighetsvisa avfallstransporten
Anslut dig som användare av en områdesinsamlingspunkt (endast skärgårdsfastigheter)
Gör en anmälan om samkärl (kimppakärl)

Anskaffning och placering av avfallskärl

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att skaffa avfallskärl som passar insamlingssystemet. Kärlet ska ha ett lock och hjul. Den vanligaste kärlstorleken är 240 l, vilket är lämpligt för till exempel en familj med fyra personer. Vår kundservice hjälper dig välja ett lämpligt kärl. Avfallskärl kan köpas genom vår kundtjänst eller till exempel i järnhandlar. Sydvästra Finlands Avfallsservice hyr också ut kärl.

Placera avfallskärlet så att sopbilen kan köra fram till ett avstånd av minst tio meter. En bra plats att placera kärlet på är ofta anslutningen till vägen som leder till fastigheten. Vägen ska vara tillräcklig bärig eftersom sopbilen kan väga över 20 ton. Man ska också reservera tillräckligt med utrymme för bilen att vända. Kärlet ska helst märkas med namn eller husnummer, speciellt i glesbygdsområden.

Försäljnings- och hyrespriser för kärl

Tömning av avfallskärl

Kärl för brännbart avfall ska tömmas med minst fyra veckors mellanrum. Om matavfall komposteras i en kompostbehållare som skyddas från smådjur kan avfallskärlets tömningsintervall vara åtta eller till och med tolv veckor. Fritidsfastigheter ska omfattas av avfallstransport åtminstone från maj till början av oktober.

Man försöker alltid tömma avfallskärlen samma veckodag, men tömningsdagen kan variera med +/- 1 vardag.

Avfallsavgifter i Kimitoöns kommuns område från och med 1.1.2021

Avfallsavgifterna faktureras vanligen var tredje månad. Användare av områdesinsamlingspunkterna får fakturan en gång om året. Avfallsfakturan kan fås som e-faktura. E-fakturan används via den egna internetbanken.

Kimitoöns huvudö och Lövö-Kasnäslandet

Avfallshanteringsmyndigheten har fastställt kärlspecifika avfallsavgifter i avfallstaxan. Sydvästra Finlands Avfallsservice fakturerar fastigheten enligt avtalade tömningar av avfallskärlen. Avfall som lämnas intill avfallskärlet samt andra specialtjänster debiteras enligt tabellen för tilläggsavgifter.

Brännbart avfall 
Avfallskärlets storlek (liter)Tömningspris (€/tömning)
1206,24
1406,57
1506,75
1907,42
2007,59
2207,92
2408,26
3009,28
3309,78
3409,94
36010,29
37010,45
38010,63
60014,33
66015,35
TilläggsavgifterAvgift
Extra avfall bredvid avfallskärlet (t.ex. en extra sopsäck eller låda)Extra brännbart avfall: tömningspriset för ett 200 liters kärl. Andra avfallsslag: se priset för tömningen per kärl.
Separat beställd tömning av avfallskärlOm den extra tömningen avviker från den dagliga körrutten, debiteras tömningen enligt timpriset 111,60 €/h. I annat fall sker tömningen enligt normalpris.*
Onödig avhämtningFör onödig avhämtning uppbärs ingen hanteringsavgift, bara transportavgiften.**
Avfallskärlets flyttningsavgift (då avfallskärlet måste flyttas för hand över 10 m)1,30 € / sträckor över 10 m för varje påbörjad 10 m
Sopbilens backningsavgift1,30 € / sträckor över 50 m för varje påbörjad 50 m
Serviceavgift för uppdelning av faktura för t.ex. samkärl (kimppakärl)5,25 €/år/delägare
Tvätt av avfallskärl (120-660 l)30,00 €/st
Tvätt av avfallskärl (frontlast/ front-/ snabbcontainer)165,00 €/st
Tvätt av avfallskärl (djupinsamlingskärl)165,00 €/st

* Noggrannare prisuppgifter får du från vår kundtjänst på kundtjanst@lsjh.fi eller tfn 0200 47470.

** I avfallskärlets tömningspris ingår behandlingsavgift och transportavgift. En specifikation över andelarna ingår i avfallstaxan.

Rosala-Hitis, Högsåra och övriga öar

Områdesinsamlingens avfallsavgift är en årsavgift som betalas för varje bostadsfastighet eller fritidsbostad som befinner sig utanför området för den fastighetsvisa avfallstransporten.  Ifall fastigheten byter ägare betalas avfallsavgiften för det löpande året av den som ägde fastigheten den 1 januari.

Kompostering av matavfall sänker årsavgiften. Årsavgiften för fasta bostäder är också beroende på antalet invånare.

Brännbart avfall 
Bostadsfastighetens användningBostadens avfallsavgift
(€/bostad/år)
Fast bostad med två eller fler invånare, komposterar ej livsmedelsavfall222,60
Fast bostad med 2 eller fler invånare, komposterar livsmedelsavfall173,90
Fast bostad med en invånare, komposterar ej livsmedelsavfall139,50
Fast bostad med en invånare, komposterar livsmedelsavfall91,90
Fritidsbostad, komposterar ej livsmedelsavfall161,90
Fritidsbostad, komposterar livsmedelsavfall112,60

Kompostera och spara

Genom att kompostera matavfall på ett korrekt sätt får du en nedsatt årsavgift för områdesinsamlingen. Livsmedelsavfall får endast komposteras i en kompostor som skadedjur till exempel gnagare inte kan komma in i. Kompostkärlet bör således ha botten, väggar och lock samt en tillräcklig luftcirkulation.

Vår kundtjänst hjälper gärna med frågor gällande kompostering. Gör en skriftlig anmälan om kompostering till vår kundtjänst senast 31.3. Då kan vi beakta komposteringsrabatten ännu vid samma års fakturering. Observera att komposteringsrabatten inte beviljas i efterskott efter att faktureringen redan har skett. Efter att rabatten har beviljats är den i kraft tills vidare. Om man slutar kompostera bör man meddela även om detta till vår kundtjänst.

Meddela om kompostering

Avfallsservicens grundavgift

Förutom avfallskärlets tömningspris samlas det i Kimitoön in en grundavgift för avfallsservice. Sydvästra Finlands Avfallsservice fakturerar avfallsservicens grundavgift årligen från alla permanenta bostäder samt användningsdugliga fritidsbostäder.

Läs mer om grundavgiften

Användning av samkärl

Fastigheter som ligger intill varandra eller utmed samma väg kan enas om att använda ett gemensamt kärl, ett så kallat samkärl. Samkärlet kan användas av fastigheter som befinner sig högst en kilometer från det gemensamma kärlet. Ifall fastigheterna är belägna längs med samma privata väg eller vägnätverk kan avståndet till avfallskärlet överskrida avståndsbegränsningen på en kilometer.

För samkärlet behövs en kontaktperson som samlar in uppgifter om fastigheterna som använder avfallskärlet för avtalet. Avtalet skickas till Sydvästra Finlands Avfallsservice. Förutom samkärlsavtalet ska varje användare av samkärlet anmäla sin fastighet till Sydvästra Finlands Avfallsservice.

Faktureringen av samkärlet baseras på kärlets volym och antalet tömningar. Fastigheterna kommer överens om användningen av kärlet med en procentandel, som används för att fördela kostnaderna för tömning av kärlet. Fastigheternas sammanräknade faktureringsandelar ska vara 100 %.

Fakturan skickas antingen till kontaktpersonen eller separat till varje fastighet som använder samkärlet, varmed användarna inte behöver bekymra sig om att fördela kostnaderna sinsemellan. För att dela en faktura debiterar Sydvästra Finlands Avfallsservice en serviceavgift på 5,25 €/delägare/år.

Gör en anmälan om samkärl (kimppa-kärl)

Att ansluta sig till ett samkärl i Rosala-Hitis, Högsåra och på övriga öar

Invånare i fastigheter på områden med områdesinsamling kan ansluta sig till användare av ett samkärl ifall samkärlet är beläget mindre än en kilometer ifrån den hamnplats man använder för att ta sig till den fasta bostaden eller fritidsbostaden. I dessa fall använder man inte områdesinsamlingspunkterna, utan det brännbara avfallet förs till samkärlet.

Kontakta vår kundtjänst och fråga mera om anslutningen till ett samkärl, tfn 0200 47470 eller kundtjanst@lsjh.fi.