Pargas

Stam-Pargas

På Pargas kärnområde (Pargas kommun före kommunsammanslagningen 2009) konkurrensutsätter och tecknar invånarna ett hushållsspecifikt tömningsavtal med en valfri avfallstransportör. Avfallstransportören fakturerar kunden för sin service enligt sin prislista. Vi rekommenderar att man ber flera transportföretag om offerter. En lista över transportföretag finns längre ner på sidan.

Förutom att skaffa ett avfallskärl till sin egen fastighet kan fastigheter som ligger intill varandra eller utmed samma väg kan enas om att använda ett gemensamt kärl, ett så kallat samkärl (även kallat kimppakärl). Samkärlet kan användas av fastigheter som befinner sig högst en kilometer från det gemensamma kärlet. Ifall fastigheterna är belägna längs med samma privata väg eller vägnätverk kan avståndet till avfallskärlet överskrida avståndsbegränsningen på en kilometer. För samkärlet behövs en kontaktperson som kommer överens om kärlets storlek och tömningar med transportören samt gör en anmälan om samkärlet till avfallshanteringsnämnden.

I avfallskärlet samlar man sorterat brännbart avfall, som används för att producera energi i avfallskraftverk. Återvinningsbart avfall kan tas till en allmän återvinningspunkt. Farligt avfall bör exempelvis föras till avfallscentralen eller sorteringsstationen.

Se lista på verksamhetsområdets transportentreprenörer

Anmälan om användning av samkärl till avfallshanteringsnämnden

Pargas skärgård

Sydvästra Finlands Avfallsservice har för invånarnas räkning konkurrensutsatt avfallstransporten inom hela Pargas skärgård och sköter organiseringen av avfallshanteringen samt kundservicen.

Fastigheterna på huvudöarna i Nagu, Korpo och Houtskär samlar sitt avfall i ett eget avfallskärl som töms av sopbilen. Fastighetsägarna på Iniö samt invånare och fritisdsboenden vid övriga öfastigheter för sitt avfall till de gemensamma avfallskärlen vid områdesinsamlingspunkterna. Området där områdesinsamling finns tillgängligt fastställs närmare i avfallshanteringsbestämmelsernas kartbilaga.

I avfallskärlet samlar man sorterat brännbart avfall, som används för att producera energi i avfallskraftverk. Återvinningsbart avfall kan tas till en allmän återvinningspunkt. Farligt avfall bör föras till exempel till avfallscentralen eller sorteringsstationen.

Anslut fastigheten till den fastighetsvisa avfallstransporten

Anslut dig som användare av en områdesinsamlingspunkt (endast fastigheter i skärgården)

Användning av samkärl

Fastigheter som ligger intill varandra eller utmed samma väg kan enas om att använda ett gemensamt kärl, ett så kallat samkärl. Samkärlet kan användas av fastigheter som befinner sig högst en kilometer från det gemensamma kärlet. Ifall fastigheterna är belägna längs med samma privata väg eller vägnätverk kan avståndet till avfallskärlet överskrida avståndsbegränsningen på en kilometer.

För samkärlet behövs en kontaktperson som samlar in uppgifter om fastigheterna som använder avfallskärlet för avtalet. Avtalet skickas till Sydvästra Finlands Avfallsservice. Förutom samkärlsavtalet ska varje användare av samkärlet anmäla sin fastighet till Sydvästra Finlands Avfallsservice.

Faktureringen av samkärlet baseras på kärlets volym och antalet tömningar. Fastigheterna kommer överens om användningen av kärlet med en procentandel, som används för att fördela kostnaderna för tömning av kärlet. Fastigheternas sammanräknade faktureringsandelar ska vara 100 %.

Fakturan skickas antingen till kontaktpersonen eller separat till varje fastighet som använder samkärlet, varmed användarna inte behöver bekymra sig om att fördela kostnaderna sinsemellan. För att dela en faktura debiterar Sydvästra Finlands Avfallsservice en serviceavgift på 5,25 €/delägare/år.

Gör anmälan om ett samkärl (kimppakärl)

Att ansluta sig till ett samkärl på Iniö och övriga öar

Invånare i fastigheter på områden med områdesinsamling kan ansluta sig till användare av ett samkärl ifall samkärlet är beläget mindre än en kilometer ifrån den hamnplats man använder för att ta sig till den fasta bostaden eller fritidsbostaden. I dessa fall använder man inte områdesinsamlingspunkterna, utan det brännbara avfallet förs till samkärlet.

Kontakta vår kundtjänst och fråga mera om anslutningen till ett samkärl, tfn 0200 47470 eller kundtjanst@lsjh.fi.

Avfallsavgifter i Pargas skärgård

Avfallshanteringsmyndigheten har fastställt kärlspecifika avfallsavgifter i avfallstaxan. Sydvästra Finlands Avfallsservice fakturerar fastigheten enligt avtalade tömningar av avfallskärlen. Avfall som lämnas intill avfallskärlet samt andra specialtjänster debiteras enligt tabellen för tilläggsavgifter.

Prislista Pargas skärgård

Avfallsavgifterna faktureras vanligen var tredje månad. Användare av områdesinsamlingspunkterna får fakturan en gång om året. Avfallsfakturan kan fås som e-faktura. E-fakturan används via den egna internetbanken.

Anskaffning och placering av avfallskärl

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att skaffa avfallskärl som passar insamlingssystemet. Kärlet ska ha ett lock och hjul. Den vanligaste kärlstorleken är 240 l, vilket är lämpligt för till exempel en familj med fyra personer. Via vår kundtjänst får du råd om lämpliga kärl. Avfallskärl kan köpas till exempel i järnhandeln.

Bekanta dig med vår kärltjänst

Placera avfallskärlet så att sopbilen kan köra fram till ett avstånd av minst tio meter. En bra plats att placera kärlet på är ofta anslutningen till vägen som leder till fastigheten. Vägen ska vara tillräcklig bärig eftersom sopbilen kan väga över 20 ton. Man ska också reservera tillräckligt med utrymme för bilen att vända. Kärlet ska märkas med namn eller husnummer.

Avfallsservicens grundavgift

Förutom avfallskärlets tömningspris samlas det i Pargas in en grundavgift för avfallsservice. Sydvästra Finlands Avfallsservice fakturerar avfallsservicens grundavgift årligen från alla permanenta bostäder samt användningsdugliga fritidsbostäder.

Läs mer om grundavgiften

Tömning av avfallskärl

Kärl för brännbart avfall ska tömmas med minst fyra veckors mellanrum. Om matavfall komposteras i en kompostbehållare som skyddas från smådjur kan avfallskärlets tömningsintervall vara åtta eller till och med tolv veckor. Fritidsfastigheter ska omfattas av avfallstransport åtminstone från maj till början av oktober.

Man försöker alltid tömma avfallskärlen samma veckodag, men tömningsdagen kan variera med +/- 1 vardag.