Rusko

Stam-Rusko

I Rusko (Rusko kommuns område före kommunsammanslagningen 2009) konkurrensutsätter och tecknar invånarna ett hushållsspecifikt tömningsavtal med en valfri avfallstransportör. Avfallstransportören fakturerar kunden för sin service enligt sin prislista. Vi rekommenderar att man ber flera transportföretag om offerter. En lista över transportföretagare finns längre ner på sidan.

Fastigheter som ligger intill varandra eller utmed samma väg kan enas om att använda ett gemensamt kärl, ett så kallat samkärl (även kallat kimppakärl). Samkärlet kan användas av fastigheter som befinner sig högst en kilometer från det gemensamma kärlet. Ifall fastigheterna är belägna längs med samma privata väg eller vägnätverk kan avståndet till avfallskärlet överskrida avståndsbegränsningen på en kilometer.

För samkärlet behövs en kontaktperson som samlar in uppgifter om fastigheterna som använder avfallskärlet för avtalet. Avtalet skickas till avfallshanteringsnämnden.

Se lista på verksamhetsområdets transportentreprenörer

Anmälan om användning av samkärl till avfallshanteringsnämnden

Vahto-området

På Vahto-området har Sydvästra Finlands Avfallsservice för invånarnas räkning konkurrensutsatt avfallstransporten och sköter organiseringen av avfallshanteringen samt kundservicen.

Anslut dig till avfallstransporten genom att fylla i den elektroniska anslutningsblanketten eller kontakta vår kundtjänst på tfn 0200 47470 eller kundtjanst@lsjh.fi.

Anslut dig till den fastighetsvisa avfallstransporten

Anskaffning och placering av avfallskärl

I hela Rusko samlar man i avfallskärlet sorterat brännbart avfall, som används för att producera energi i avfallskraftverk. Återvinningsbart avfall kan tas till en allmän återvinningspunkt. Farligt avfall bör föras till en avfallscentral eller bemannad sorteringsstation.

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att skaffa avfallskärl som passar insamlingssystemet. Kärlet ska ha ett lock och hjul. Den vanligaste kärlstorleken är 240 l, vilket är lämpligt för till exempel en familj med fyra personer. Via vår kundtjänst får du råd om lämpliga kärl. Avfallskärl kan köpas genom Sydvästra Finlands Avfallsservices kundtjänst eller i järnhandlar. Sydvästra Finlands Avfallsservice hyr också ut kärl.

Placera avfallskärlet så att sopbilen kan köra fram till ett avstånd av minst tio meter. En bra plats att placera kärlet på är ofta anslutningen till vägen som leder till fastigheten. Vägen ska vara tillräcklig bärig eftersom sopbilen kan väga över 20 ton. Man ska också reservera tillräckligt med utrymme för bilen att vända. Kärlet ska helst märkas med namn eller husnummer, speciellt i glesbygdsområden.

Försäljnings- och hyrespriser för kärl

Tömning av avfallskärl

Kärl för brännbart avfall ska tömmas med minst fyra veckors mellanrum. Om matavfall komposteras i en kompostbehållare som skyddas från smådjur kan avfallskärlets tömningsintervall vara åtta eller till och med tolv veckor. Fritidsfastigheter ska omfattas av avfallstransport åtminstone från maj till början av oktober.

Avfallsavgifter på Vahto-området från och med 1.1.2021

Avfallshanteringsmyndigheten har fastställt kärlspecifika avfallsavgifter i avfallstaxan. Sydvästra Finlands Avfallsservice fakturerar fastigheten enligt avtalade tömningar av avfallskärlen. Avfall som lämnas intill avfallskärlet samt andra specialtjänster debiteras enligt tabellen för tilläggsavgifter.

Avfallsavgifterna faktureras vanligen var tredje månad. Användare av områdesinsamlingspunkterna får fakturan en gång om året. Avfallsfakturan kan fås som e-faktura. E-fakturan används via den egna internetbanken.

Brännbart avfall 
Avfallskärlets storlek (liter)Tömningspris (€/tömning)
1206,27
1406,61
1506,78
1907,45
2007,63
2207,96
2408,30
3009,31
3309,82
3409,98
36010,33
37010,49
38010,66
60014,37
66015,39
TilläggsavgifterAvgift
Extra avfall bredvid avfallskärlet (t.ex. en extra sopsäck eller låda)Extra brännbart avfall: tömningspriset för ett 200 liters kärl. Andra avfallsslag: se priset för tömningen per kärl.
Separat beställd tömning av avfallskärlOm den extra tömningen avviker från den dagliga körrutten, debiteras tömningen enligt timpriset 111,60 €/h. I annat fall sker tömningen enligt normalpris.*
Onödig avhämtningFör onödig avhämtning uppbärs ingen hanteringsavgift, bara transportavgiften.**
Avfallskärlets flyttningsavgift (då avfallskärlet måste flyttas för hand över 10 m)1,30 € / sträckor över 10 m för varje påbörjad 10 m
Sopbilens backningsavgift1,30 € / sträckor över 50 m för varje påbörjad 50 m
Serviceavgift för uppdelning av faktura för t.ex. samkärl (kimppakärl)5,25 €/år/delägare
Tvätt av avfallskärl (120-660 l)30,00 €/st
Tvätt av avfallskärl (frontlast/ front-/ snabbcontainer)165,00 €/st
Tvätt av avfallskärl (djupinsamlingskärl)165,00 €/st

* Noggrannare prisuppgifter får du från vår kundtjänst på kundtjanst@lsjh.fi eller tfn 0200 47470.

** I avfallskärlets tömningspris ingår behandlingsavgift och transportavgift. En specifikation över andelarna ingår i avfallstaxan.

Användning av samkärl i Vahto

Förutom att skaffa ett avfallskärl till sin egen fastighet kan man enas med sina grannar eller personer som är bosatta utmed samma väg om att använda ett gemensamt avfallskärl, ett så kallat samkärl.  Samkärlet kan användas av fastigheter som befinner sig högst en kilometer från det gemensamma kärlet. Ifall fastigheterna är belägna längs med samma privata väg eller vägnätverk kan avståndet till avfallskärlet överskrida avståndsbegränsningen på en kilometer.

För samkärlet behövs en kontaktperson som samlar in uppgifter om fastigheterna som använder avfallskärlet för avtalet. Avtalet skickas till Sydvästra Finlands Avfallsservice. Förutom samkärlsavtalet ska varje användare av samkärlet anmäla sin fastighet till Sydvästra Finlands Avfallsservice.

Faktureringen av samkärlet baseras på kärlets volym och antalet tömningar. Fastigheterna kommer överens om användningen av kärlet med en procentandel, som används för att fördela kostnaderna för tömning av kärlet. Fastigheternas sammanräknade faktureringsandelar ska vara 100 %.

Fakturan skickas antingen till kontaktpersonen eller separat till varje fastighet som använder samkärlet, varmed användarna inte behöver bekymra sig om att fördela kostnaderna sinsemellan. För att dela en faktura debiterar Sydvästra Finlands Avfallsservice en serviceavgift på 5,25 €/delägare/år.

Gör en anmälan om samkärl (kimppakärl)

Avfallsservicens grundavgift

Förutom avfallskärlets tömningspris samlas det i hela Rusko in en grundavgift för avfallsservice. Sydvästra Finlands Avfallsservice fakturerar avfallsservicens grundavgift årligen från alla permanenta bostäder samt användningsdugliga fritidsbostäder.

Läs mer om grundavgiften