Insamling av slam

I Kimitoön, Masku, Nousis, Pargas, Reso, Rusko och Virmo kommer man överens om tömningen av slambrunnarna med Sydvästra Finlands Avfallsservice. Invånarna i Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens,  Nådendal, Pemar, Pöytyä, Salo, Sagu och Åbo kommer tillsvidare överens om tömningarna med en företagare som de själva väljer.

Slaminsamlingen i Kimitoöns kommun
Slaminsamlingen i Pargas
Slaminsamlingen i Masku, Nousis, Reso, Rusko och Virmo
Slaminsamlingen i områdets övriga kommuner

Regelbundna tömningar i alla kommuner

Fasta bostäder som ligger utanför avloppsnätverket och fritidsbostäder med vattentoalett bör tömma slamavskiljaren minst en gång om året. Ifall det vid fritidsbostaden finns endast ett avträde (d.v.s. torrklosett) töms slamavskiljarna minst vartannat år. Slutna tankar töms alltid vid behov.

Kommunens avfallshanteringsföreskrifter definierar slambrunnarnas tömningsintervall. Oberoende av om slamtransporten anordnas kommunalt eller fastighetsvis, gäller föreskrifternas tömningsintervall på hela LSJH:s verksamhetsområde. När slambrunnarna töms och slammet behandlas på ett sakligt sätt, minskar den miljöbelastning de medför avsevärt.

Samma pris för hantering av slam på hela området

Avfallshanteringsnämnden lade till priset för slamhanteringen i avfallstaxan från och med mars 2020. Detta innebär, att varje invånare på LSJH:s område betalar lika mycket för slamhanteringen oberoende av i vilken kommun man bor. Tidigare har hanteringsavgiften varit olika stor på de olika reningsverken.

Transportföretagaren fakturerar kunderna även för tjänsten, d.v.s. transporten, enligt sin egen prislista. Det lönar sig att be om offert av flera olika transportföretag.

Se lista på verksamhetsområdets transportentreprenörer

Insamling av slam kommer att skötas av Sydvästra Finlands Avfallsservice

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd har beslutat att hela verksamhetsområdets slaminsamling kommer att bli kommunalt anordnad. I Aura, S:t Karins, Lundo, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Pargas, Pöytyä, Reso, Rusko, Salo, Sagu och Åbo kommer man att övergå till slamtömningar anordnade av LSJH ett område i taget under åren 2021–2026. Detta innebär att LSJH kommer att konkurrensutsätta slamtömningarna och -transporterna även i dessa kommuner.