Insamlingen av slam i Sydvästra Finlands Avfallsservices övriga kommuner

Invånarna i Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Pargas (med undantag av Nagu, Korpo och Houtskär huvudöarna), Pöytyä, Reso, Rusko, Salo, Sagu och Åbo kommer överens om tömningarna med en företagare som de väljer. Transportföretagaren fakturerar kunderna för tjänsten enligt sin egen prislista. Det lönar sig att be om offert av flera olika transportföretag.

Se lista på verksamhetsområdets transportentreprenörer

Insamlingen av slam kommer att skötas av LSJH på hela verksamhetsområdet

I Aura, S:t Karins, Lundo, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Pargas, Pöytyä, Reso, Rusko, Salo, Sagu och Åbo kommer man att övergå till slamtömningar anordnade av LSJH ett område i taget under åren 2021–2026. Detta innebär att LSJH kommer att konkurrensutsätta slamtömningarna och -transporterna även i dessa kommuner.

Övergången baserar sig på Sydvästra Finlands avfallsnämnds beslut från hösten 2018.

Bostadsfastigheternas avloppsslam samlas upp från slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar från alla fastigheter, som inte hör till kommunens eller något andelslags avloppsnätverk. När transporterna av avloppsslam blivit kommunalt anordnade, beställs tömningarna inte mera av företagarna, utan invånarna kommer överens om tömningarna med LSJH.

Meddela uppgifter om ditt avloppsvattensystem

Meddela uppgifter om ditt avloppsvattensystem via e-tjänst

För att vi på bästa möjliga sätt ska kunna konkurrensutsätta insamlingen och transporten av avloppsslam kartlägger vi nu fastigheternas slambrunnar och deras volym.

LSJH kontaktar alla invånare, som befinner sig utanför avloppsnätverket, med en förfrågan. Med denna förfrågan utreds fastigheternas slambrunnar och deras volym, samt tömningsbehov.

Förfrågan kommer att skickas till alla LSJH:s verksamhetsområdes kommuner, som berörs av förändringen, innan utgången av 2021. Förfrågan kommer därmed att nå fastigheter utanför avloppsnätverket i Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Masku, Nousis, Virmo, Nådendal, Pemar, Pargas, Pöytyä, Reso, Rusko, Salo, Sagu och Åbo.

Med hjälp av utredningen kan vi säkra fungerande och optimala slamtömningar, samtidigt som vi får ett så konkurrenskraftigt pris som möjligt för uppsamling och transport av avloppsslam. Efter anbudsförfrågningen fastställer avfallsnämnden priset för uppsamling och transport av avloppsslam i avfallstaxan.

Du kan meddela oss uppgifterna om ditt avloppsvattensystem via vår E-tjänst. Kom ihåg att fylla i anmälan för varje fastighet som har ett avloppssystem.