Slaminsamling i Kimitoön

På Kimitoön sköter Sydvästra Finlands Avfallsservice om insamlingen och transporten av slam från slamavskiljare och slutna tankar, precis som tömningen av avfallskärlen. Den lokala företagare Östermalm Trading Ab har hand om tömningen av slambrunnarna.

Insamlingsområdet

Slambrunnarna töms kommunalt ordnat på Kimitoöns huvudö, Lövö-Kasnäslandet, Rosala-Hitis och Högsåra. På andra områden beställer fastighetsinnehavaren tömningen av en valfri företagare.

Slaminsamling utanför området

Om din fastighet inte hör till området med kommunalt ordnad insamling, kan du beställa tömning av slambrunnen av en valfri entreprenör. I Kimitoöns skärgård töms slambrunnarna av bl.a.

Saariston Merikuljetus Oy Meripojat
• Transport Sundman Ab Oy, tfn 0400 323 174
• Rannikon Rakennus ja Kuljetus, Ahonen Pekka, tfn 040 012 5228
Ab Sjöbloms byggtjänst Oy, Skärgårdstjänster, tfn 0400 781 409

Anslutning till slaminsamlingen

Anslut dig till slaminsamlingen och meddela uppgifterna om din fastighets avloppsvattensystem genom att fylla i den elektroniska anslutningsblanketten eller genom att kontakta vår kundtjänst tfn 0200 47470 eller kundtjanst@lsjh.fi.

Meddela uppgifterna om din fastighets avloppsvattensystem

Tömning av slambrunnarna regelbundet eller på beställning

Fasta bostäder och fritidsbostäder med vattentoalett bör tömma slamavskiljaren minst en gång om året. Ifall det vid fritidsbostaden finns endast ett avträde (d.v.s. torrklosett) töms slamavskiljarna minst vartannat år. Om det uppstår behov av att tömma slambrunnen före den överenskomna tiden, bör tömning beställas i god tid från vår kundtjänst.

Slutna tankar kan tömmas regelbundet enligt en överenskommen rytm eller endast på beställning av kunden. Man bör komma överens med Sydvästra Finlands Avfallsservice om eventuella ändringar.

Tömningarna utförs under vardagar. Vid hård köld (temperatur under -15 °C) kan slambrunnarna inte tömmas och av den orsaken flyttas tömningarna framåt.

Beställning av tömning

Beställ tömningen minst två veckor i förväg. På detta sätt kan körrutterna planeras i tid och slambrunnarna tömmas på ett systematiskt sätt.

Om tömningen beställs separat på så sätt, att slambrunnen måste tömmas inom tre vardagar, debiteras en snabbtransportavgift för tömningen.

Beställ tömning av en slambrunn från vår kundservice tfn 0200 47470 eller kundtjanst@lsjh.fi.

Annullering av tömning

Om det under ett år inte samlats slam, som kan tömmas, i slamavskiljaren, kan tömningen innevarande år annulleras genom att man fyller i den elektroniska blanketten. En pappersblankett kan beställas från vår kundtjänst.

Tömningen kan annulleras tidigast tre månader före den planerade tömningen. Annulleringen bör dock göras senast en månad innan tömningen. Om orsaken till annulleringen inte är godtagbar, meddelas detta till dig. I detta fall sker tömningen enligt den planerade tidtabellen.

Annulleringen av tömningen gäller endast det innevarande året. Följande tömning sker enligt den normala tömningsrytmen.

Annullera tömning av slamavskiljare

Avgifterna för slaminsamlingen fr.o.m. 1.3.2021

Avfallshanteringsmyndigheten har i avfallstaxan fastställt avgifterna för slaminsamlingen. Slambrunnarnas tömningspris består av priset för transporten och priset för behandlingen. Utöver detta debiteras vid behov tilläggsavgifter för extra arbete som utförts.

Slaminsamlingens avgifter 
Transportavgift, slam under 5 m³Avgift (€/tömning)
Transportavgift75,93
Behandlingsavgift Avgift (€/m³)
Slambrunn, slamavskiljare eller minireningsverk20,59
Sluten tank16,83
TilläggsavgifterAvgift
Tilläggsavgift för transport, 5-14 m³ slam22,78 €/tömning
Avgift för flytt av transportutrustningen 37,20 €/tömning
Avgift för särskilt arbete (minimidebitering 0,5 h)80,76 €/h
Onödig avhämtning37,97 €/tömning
Snabbtransportavgift150,62 €/tömning
Transportavgift, avvikelser227,79 €/tömning

Läs förklaringarna till avgifterna

Slamtömning under avvikande tider

Vår kundtjänst betjänar dig i slamtömningsärenden under normal kontorstid (vardagar kl. 9-15). Ifall slambehållare blir överfull på ett sätt som äventyrar de boendes hälsa, miljön eller fastigheten till exempel på grund av att toaletten inte går att dra eller för att det strömmar in avloppsvatten i fastigheten, kan tömningen beställas utanför kontorstiden direkt från chauffören:

  • Östermalm Trading Ab, tfn 040 0790 412

För en tömning som beställts under avvikande tid debiteras en avvikelseavgift
enligt taxan.