Slaminsamling i Kimitoön

På Kimitoön sköter Sydvästra Finlands Avfallsservice om insamlingen och transporten av slam från slamavskiljare och slutna tankar, precis som tömningen av avfallskärlen. Den lokala företagare Östermalm Trading Ab har hand om tömningen av slambrunnarna.

Insamlingsområdet

Slambrunnarna töms kommunalt ordnat på Kimitoöns huvudö, Lövö-Kasnäslandet, Rosala-Hitis och Högsåra. På andra områden beställer fastighetsinnehavaren tömningen av en valfri företagare.

Slaminsamling utanför området

Om din fastighet inte hör till området med kommunalt ordnad insamling, kan du beställa tömning av slambrunnen av en valfri entreprenör. I Kimitoöns skärgård töms slambrunnarna av bl.a.

Saariston Merikuljetus Oy Meripojat
• Rannikon Rakennus ja Kuljetus, Ahonen Pekka, tfn 040 012 5228

Anslutning till slaminsamlingen

Anslut dig till slaminsamlingen och meddela uppgifterna om din fastighets avloppsvattensystem genom att fylla i den elektroniska anslutningsblanketten eller genom att kontakta vår kundtjänst tfn 0200 47470 eller slam@lsjh.fi.

Meddela uppgifterna om din fastighets avloppsvattensystem

Tömning av slambrunnarna regelbundet eller på beställning

Fasta bostäder och fritidsbostäder med vattentoalett bör tömma slamavskiljaren minst en gång om året. Ifall det vid fritidsbostaden finns endast ett avträde (d.v.s. torrklosett) töms slamavskiljarna minst vartannat år. Om det uppstår behov av att tömma slambrunnen före den överenskomna tiden, bör tömning beställas i god tid från vår kundtjänst.

Slutna tankar kan tömmas regelbundet enligt en överenskommen rytm eller endast på beställning av kunden. Man bör komma överens med Sydvästra Finlands Avfallsservice om eventuella ändringar.

Tömningarna utförs under vardagar. Vid hård köld (temperatur under -15 °C) kan slambrunnarna inte tömmas och av den orsaken flyttas tömningarna framåt.

Beställning av tömning

Beställ tömningen minst två veckor i förväg. På detta sätt kan körrutterna planeras i tid och slambrunnarna tömmas på ett systematiskt sätt.

Om tömningen beställs separat på så sätt, att slambrunnen måste tömmas inom fyra vardagar, debiteras en beställningstömningsavgift för tömningen.

Beställ tömning av en slambrunn från vår kundservice tfn 0200 47470 eller slam@lsjh.fi.

Annullering av tömning

Om det under ett år inte samlats slam, som kan tömmas, i slamavskiljaren, kan tömningen innevarande år annulleras genom att man fyller i den elektroniska blanketten. En pappersblankett kan beställas från vår kundtjänst.

Tömningen kan annulleras tidigast tre månader före den planerade tömningen. Annulleringen bör dock göras senast en månad innan tömningen. Om orsaken till annulleringen inte är godtagbar, meddelas detta till dig. I detta fall sker tömningen enligt den planerade tidtabellen.

Annulleringen av tömningen gäller endast det innevarande året. Följande tömning sker enligt den normala tömningsrytmen.

Annullera tömning av slamavskiljare

Avgifterna för slaminsamlingen fr.o.m. 1.1.2022

Avfallshanteringsmyndigheten har i avfallstaxan fastställt avgifterna för slaminsamlingen. Beträffande behandlingsavgiften av slam gäller fortfarande taxan för år 2021. Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd behandlar behandlingsavgiften av slam i början av år 2022. Slambrunnarnas tömningspris består av priset för transporten och priset för behandlingen. Utöver detta debiteras vid behov tilläggsavgifter för extra arbete som utförts.

Slaminsamlingens avgifter 
Transportavgift, slam under 5 m³Avgift (€/tömning)
Transportavgift80,64
Behandlingsavgift Avgift (€/m³)
Slamavskiljare eller minireningsverk22,32
Sluten tank18,09

Transportavgift

Transportavgiften täcker kostnaderna för uppsamling och transport av slam från ett avloppsvattensystem under ett tömningsbesök. Med ett avloppsvattensystem menas slambehållaren för en fast- eller fritidsbostad samt slambehållaren för byggnader som på väsentligt sätt hör till bostaden och befinner sig på samma plats, till exempel gårdsbastuns slambehållare. Under ett tömningsbesök kan högst 5 m³ slam tömmas.

Behandlingsavgift

Behandlingsavgiften debiteras enligt hur många kubik slam som tömts från slambehållaren. Med behandlingsavgiften täcker man det kommunala reningsverkets avgifter samt förvaltningskostnaderna.

Tilläggsavgifter 
Tilläggsavgift för transport, 5-14 m³ slam24,19 €/tömning
Avgift för flytt av transportutrustningen 37,20 €/tömning
Avgift för särskilt arbete (minimidebitering 0,5 h)81,22 €/h
Onödig avhämtning40,32 €/tömning
Avgift för beställningstömning161,27 €/tömning
Transportavgift för snabbtömning, vardagar241,91 €/tömning

Tilläggsavgift för transport, 5-14 m³ slam

Om det finns 5-14 m³ slam, läggs en tilläggsavgift för transport till transportavgiften. Ifall det finns mer än 14 m³ slam i brunnen måste brunnen tömmas två gånger och för detta debiteras dubbel transportavgift.

Avgift för flytt av transportutrustningen

Om slambilen måste flyttas mellan samma avloppsvattensystems slambehållare och flyttsträckan är högst 300 meter debiteras en avgift för flytt av transportutrustningen.

Om slambilen måste flyttas mera än 300 meter för att tömma en annan slambehållare debiteras en till transportavgift i stället för en avgift för flytt av transportutrustningen.

Avgift för särskilt arbete

Om slambehållarens läge eller skick kräver särskilda åtgärder under tömningen utökas tömningsavgiften med en avgift för särskilt arbete enligt utförda arbetstimmar.

Exempel på särskilt arbete är att avlägsna jordmaterial eller is, användning av en över 45 meter lång slang eller en höjdskillnad mellan slambehållaren och tömningsbilen som gör att tömningen tar längre tid.

Avgift för onödig avhämtning

En avgift för onödig avhämtning debiteras om

  • slambehållaren inte hittas med givna anvisningar eller dess plats inte märkts ut,
  • slambehållaren innehåller otillbörligt material, vilket gör att den inte kan tömmas,
  • slambehållaren eller dess lock är i sådant skick att den inte kan tömmas eller att arbetarskyddet äventyras vid tömningen,
  • något slags lås hindrar tömningen,
  • vägen till slambehållaren inte är i framkomligt skick eller
  • slambehållaren är tom.

Vid debitering av onödig hämtning debiteras inga övriga avgifter.

Avgift för beställningstömning

Om slambehållaren vid enskild beställning måste tömmas inom fyra vardagar från beställningen debiteras en avgift för beställningstömning.

Transportavgift för snabbtömning

Om slamtömningen måste göras under samma dag som beställningen görs, debiteras en transportavgift för snabbtömning.

Beställning av snabbtömning

Du kan kontakta vår kundtjänst angående slamärenden på vardagar kl. 9–15. Vid brådskande tömningsbehov kan snabbtömning beställas utanför kundtjänstens öppettider på journumret 020 728 2004.

Journumret betjänar på vardagas kl. 15–22. Ifall du behöver tömning under samma dag som du beställer den, bör beställningen vara inne före kl. 18.00.

För snabbtömningar som beställs via journumret debiteras slamtömningen enligt transportavgift för snabbtömning enligt i kraft varande taxa, likaså för snabbtömningar som beställs för samma dag.