Slaminsamling i Pargas

I stam-Pargas, på Nagu, Korpo och Houtskärs huvudöar samt på Norrskata sköts transporten av slam från slamavskiljare och slutna tankar kommunalt anordnat. Efter Sydvästra Finlands Avfallsservices konkurrensutsättning sköts tömningarna i Pargas av L&T, i Nagu av Gräv & Transport Saarinen Oy Ab, i Korpo och Norrskata av Eerola-yhtiöt Oy och i Houtskär av Lindqvist Trans.

Insamlingsområdet

Slambehållarna töms kommunalt anordnat i stam-Pargas, på Nagu, Korpo och Houtskärs huvudöar samt på Norrskata. På övriga områden beställer invånaren själv tömning av valfri entreprenör.

Anslutning till slaminsamlingen

För att kunna ansluta dig till slaminsamlingen behöver vi uppgifter om ditt avloppsvattensystem. Du kan meddela uppgifterna i vår e-tjänst eller skriva ut pappersblanketten och skicka blanketten till vår kundtjänst. Du kan även skanna in den ifyllda blanketten och skicka den per e-post till vår kundtjänst slam@lsjh.fi.

Meddela uppgifterna om ditt avloppsvattensystem

Tömning av slambrunnarna regelbundet eller på beställning

Fasta bostäder och fritidsbostäder med vattentoalett bör tömma slamavskiljare och minireningsverk minst en gång om året. Ifall det vid fritidsbostaden endast finns en torrklosett, töms slamavskiljarna minst vartannat år.

Slutna tankar kan tömmas endera regelbundet enligt en överenskommen rytm eller vid behov endast på beställning. Håll koll på nivån i den slutna tanken t.ex. med hjälp av ett nivålarm, så att du kan tömma beställningen i tid från vår kundservice.

Tömningarna utförs under vardagar. Vid hård köld (temperatur under
-15 °C) kan slambehållarna inte tömmas och därmed flyttas tömningarna framåt.

Beställning av tömning

Slamtömning kan beställas från vår kundtjänst eller via vår e-tjänst.
Beställningen är bra att göra i god tid innan den önskade tömningstidpunkten. En beställd tömning utförs inom 5 vardagar från beställning.

Om beställningen görs på så sätt att slambehållaren måste tömmas under samma dag debiteras en transportavgift för snabbtömning.

Obs! På Norrskata utförs tömningar alltid på udda veckor. Beställningen bör således vara inne hos LSJH:s kundtjänst senast den föregående jämna veckans torsdag.

Annullering av regelbunden tömning

Om det i slamavskiljaren under ett år inte samlats slam som kan tömmas, kan tömningen för det pågående året annulleras genom att fylla i annulleringsblanketten och leverera den till avfallshanteringsnämnden.

Annulleringen bör göras senast 4 veckor innan planerad tömning. Om orsaken till annulleringen inte är tillräcklig, meddelar avfallshanteringsnämnden dig om detta. Annulleringen av tömningen gäller endast det pågående året.

Annullera tömning av slamavskiljare

Om slamavskiljaren eller minireningsverket redan tömts under 2022, kan man meddela om detta direkt till LSJH:s kundtjänst. Från och med början av 2023 ska annulleringen ansökas om från avfallshanteringsnämnden.

Avgifterna för slaminsamlingen fr.o.m. 1.5.2022

Slambehållarnas tömningspris består av avgifterna för transport och behandling. Utöver detta debiteras vid behov tilläggsavgifter för extra arbete som utförts. Fakturan för slamtömningarna skickas separat efter tömningen.

Slaminsamlingens avgifter 
TransportavgiftAvgift (€/tömning)
Transportavgift171,70
Behandlingsavgift Avgift (€/m³)
Slamavskiljare eller minireningsverk22,32
Sluten tank18,09

Transportavgift

Transportavgiften täcker kostnaderna för uppsamling och transport av slam från ett avloppsvattensystem under ett tömningsbesök. Med ett avloppsvattensystem menas slambehållaren för en fast- eller fritidsbostad samt slambehållaren för byggnader som på väsentligt sätt hör till bostaden och befinner sig på samma plats, till exempel gårdsbastuns slambehållare.

Under ett tömningsbesök kan högst 10 m³ slam tömmas i Pargas, Nagu och Korpo medan mängden i Houtskär och Norrskata är högst 6 m³.

Behandlingsavgift

Behandlingsavgiften debiteras enligt hur många kubik slam som tömts från slambehållaren. Med behandlingsavgiften täcker man det kommunala reningsverkets avgifter samt förvaltningskostnaderna.

Extra avgifter 
Avgift för flytt av transportutrustningen37,20 €/tömning
Avgift för särskilt arbete (minimidebitering 0,5 h)93,62 €/h
Onödig avhämtning85,85 €/st.

Avgift för flytt av transportutrustningen

Om slambilen måste flyttas mellan samma avloppsvattensystems slambehållare och flyttsträckan är högst 300 meter debiteras en avgift för flytt av transportutrustningen.

Om slambilen måste flyttas mera än 300 meter för att tömma en annan slambehållare debiteras en till transportavgift i stället för en avgift för flytt av transportutrustningen.

Avgift för särskilt arbete

Om slambehållarens läge eller skick kräver särskilda åtgärder under tömningen utökas tömningsavgiften med en avgift för särskilt arbete enligt utförda arbetstimmar.

Exempel på särskilt arbete är att avlägsna jordmaterial eller is, användning av en över 45 meter lång slang eller en höjdskillnad mellan slambehållaren och tömningsbilen som gör att tömningen tar längre tid.

Avgift för onödig avhämtning

En avgift för onödig avhämtning debiteras om

  • slambehållaren inte hittas med givna anvisningar eller dess plats inte märkts ut,
  • slambehållaren innehåller otillbörligt material, vilket gör att den inte kan tömmas,
  • slambehållaren eller dess lock är i sådant skick att den inte kan tömmas eller att arbetarskyddet äventyras vid tömningen,
  • något slags lås hindrar tömningen,
  • vägen till slambehållaren inte är i framkomligt skick eller
  • slambehållaren är tom.

Vid debitering av onödig hämtning debiteras inga övriga avgifter.

Övriga transportavgifter *Avgift (€/tömning)
Transportavgift, precisionstömning vardag257,55
Transportavgift, precisionstömning lördag **578,65
Transportavgift, precisionstömning söndag **828,75
Transportavgift, snabbtömning vardag343,41

* Övriga transportavgifter gäller ej på Norrskata.
** Precisionstömning under veckoslutet finns att beställa endast på Nagu, Korpo och Houtskärs huvudöar.

Transportavgift för precisionstömning (ej tillgänglig på Norrskata)

En transportavgift för precisionstömning debiteras när tömningen beställs till en specifikt avtalad tidpunkt.

Om en precisionstömning beställs till en specifik vardag bör beställningen göras senast två vardagar före tömningen. På Nagu, Korpo och Houtskärs huvudöar kan precisionstömning beställas på en förbestämd lördag, söndag eller söckenhelg. Då bör beställningen göras fyra dagar innan den avtalade precisionstömningen.

Transportavgift för snabbtömning (ej tillgänglig på Norrskata)

Om slamtömningen måste göras under samma dag som beställningen görs, debiteras en transportavgift för snabbtömning.

Beställning av snabbtömning

Under vardagar kl. 9–15 kan du vara i kontakt med vår kundtjänst per telefon. I mycket brådskande fall kan tömningen beställas utanför kundtjänstens öppethållningstider via journumret 020 728 2004.

Journumret betjänar under vardagar kl. 15–22. Beställningen bör göras innan klockan 18.00 om du vill ha tömningen samma dag. Snabbtömningar utförs endast på vardagar.

För en brådskande tömning som beställs via journumret debiteras en transportavgift för snabbtömning enligt taxan.

Egenhändig behandling av slam

Egenhändig behandling av avloppsvattenslam är tillåtet på vissa villkor. Man bör alltid göra en skriftlig anmälan till avfallshanteringsmyndigheten om egenhändig behandling, t.ex. kompostering eller utnyttjande av avloppsslam inom lantbruk. Utnyttjande av avloppsslam inom lantbruk förutsätter att slammet kalkstabiliseras eller behandlas med någon annan metod, som godkänts av Livsmedelsverket (tidigare Evira) eller miljöskyddsmyndigheten. Slam eller avloppsvatten får inte spridas ut i skogen eller annanstans i naturen, och inte heller obehandlat på åkrarna.

Mera information om egenhändig behandling av avloppsslam får du från Pargas stads miljövårdsbyrå och från Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd.

Gör en anmälan om egenhändig behandling av slam

Frågor?

Läs svaren på vanliga frågor om insamling av slam.

Vanliga frågor om insamling av slam

Vår kundtjänst hjälper även gärna med alla frågor som berör slamservicen i Pargas.
0200 47470 (vardagar må-fre kl. 9-15) och slam@lsjh.fi.