Förädlingsanläggning för avlagda textilier fick finansiering

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH) har fått två finansieringsbeslut för uppstart av den första fasen av en förädlingsanläggning för avlagda textilier och för planering av senare faser. Projekten syftar till att grunda en inhemsk förädlingsanläggning för avlagda textilier och genomförs i Egentliga Finland i nära samarbete med nätverket Telaketju och företag som utnyttjar avlagda textilier.

Arbets- och näringsministeriet (ANM), Egentliga Finlands förbund och kommunala avfallsanläggningar finansierar LSJH:s projekt, som möjliggör en stegvis uppstart av en förädlingsanläggning för avlagda textilier. För förverkligandet av första fasen sökes nu utrymmen i Åbo. Stödet till projekten gör det möjligt att skaffa utrustning till Finland så att avlagda textilier kan behandlas och senare förädlas för företag i Finland och den internationella marknaden. Genom utvecklingsarbetet förbereder man sig samtidigt inför ändringen i EU:s avfallsdirektiv som rör avlagda textilier, enligt vilket separat insamling av textilavfall ska anordnas senast 2025.

ANM och avfallsanläggningarna finansierar anskaffningen av utrustning

Arbets- och näringsministeriet (ANM) har beviljat investerings- och utvecklingsunderstöd för cirkulär ekonomi för att starta LSJH:s projekt för en förädlingsanläggning för avlagda textilier. Projektets totala budget är 300 000 euro för investeringar och ytterligare 300 000 euro för utvecklingsarbete. De flesta finska kommunala avfallsanläggningar är också med och finansierar projektet, då förädlingsanläggningen är tänkt att i framtiden behandla avlagda textilier från alla finländare. Projektet inleds i augusti 2018 och varar i två år.

Projektet gör det möjligt att starta ett pilotprojekt för förädlingsanläggningen för avlagda textilier och planering av senare faser. Pilotprojektet genomförs i nära samarbete med inhemska företag som utnyttjar textilier.

Stöd för planering av verksamheten från Egentliga Finlands förbund

Egentliga Finlands förbunds AIKO-stöd till LSJH stöder utvecklingen av förädlingsanläggningen. AIKO-finansieringen gör det möjligt att kartlägga marknaden för förädlade avlagda textilier samt upprätta en affärsplan för anläggningen. Projektet stöder utvecklingen av kvalitativ sortering så att materialen som ska förädlas uppfyller behoven hos de företag som utnyttjar avlagda textilier så väl som möjligt. Den totala projektbudgeten är 73 000 euro och det ettåriga projektet inleds under maj 2018.

Förädlingsanläggningen utvecklas som en del av det riksomfattande nätverket Telaketju

Målet med Telaketju, återvinnings- och sorteringskedjan för textilier som drivs av LSJH, Åbo yrkeshögskola och VTT, är att skapa ett produktionsekosystem baserat på inhemska kunskaper, där man genom samarbete mellan olika branscher skapar en ny, stark industri och arbetsplatser kring textilier baserat på cirkulär ekonomi. Telaketju-samarbetet gör det möjligt att starta de aktuella förädlingsanläggningsprojekten.

I Åbo har en betydande samarbetspartner varit Turun Seudun TST ry, som har sorterat och hanterat största delen av alla de avlagda textilierna som samlats in från LSJH:s område. I tidigare Telaketju-projekt har man utvecklat insamlingen och sorteringen av avlagda textilier samt affärsmodeller som baseras på cirkulär ekonomi genom ett omfattande nationellt samarbete. Nästa steg är en förädlingsanläggning för avlagda textilier som erbjuder industrin inhemskt förädlade råvaror för utveckling av nya återvinningsprodukter.