Förändringar i avfallshanteringen vid årsskiftet

Den nuvarande avfallshanteringslagen trädde i kraft i juli 2021. Förändringarna som den medför träder i kraft stegvis. Förändringarna som införs vid årsskiftet 2022/23 beror förutom på lagstiftningen även på Avfallshanteringsnämnden för Sydvästra Finlands beslut om bland annat taxor. Här har vi samlat de viktigaste förändringarna som träder i kraft i början av januari.

Förändringar i insamlingen av avfall

I Pargas skärgård i Nagu-, Korpo- och Houtskär-områdena kan rationaliseringen av rutter medföra förändringar i insamlingsdagarna för brännbart avfall.

Insamlingen av förpackningsavfall från husbolag och återvinningspunkter förnyas. I Reso, Nådendal, Masku, Rusko, Virmo, Nousis, Nagu, Korpo och Kimitoön kan den tidigare insamlingsdagen för förpackningsavfall förändras.

I Houtskär upphör insamlingen av glas- och metallavfallskärl som baklastas (140–600 l) vid årsskiftet. De insamlade avfallsmängderna har blivit så små att de inte har räckt till för att kompensera utsläppen från insamlingen.

Om förändringarna i insamlingstidtabellerna orsakar alltför långa tömningsintervall får kunderna automatiskt en avgiftsfri extra tömning. Man kan kontrollera tömningen av sitt eget avfallskärl via LSJH:s chatt från och med 1.1.2023.

2.1.2023 öppnar LSJH:s nya sorteringsstation på Orinkuja 1 för Nystadsborna. Stationen är öppen må kl. 10–18 och ti-fr kl. 8–16. Efter att den har öppnat finns mer information om den nya stationen här: Nystads sorteringsstation – Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab – LSJH.

Förändringar i avfallshanteringstaxor

Den s.k. grundavgiften som debiteras fastighetsägarna används för att täcka underhållet av LSJH:s 13 sorteringsstationer samt kostnaderna för insamling och hantering av farligt avfall samt läkemedelsavfall från apotek. Avfallsrådgivningen för områdets invånare ingår också i grundavgiften. 2023 sker det små förändringar i grundavgifterna, men årsavgiften för egnahemsfastigheter förblir densamma, 23,85 euro. I Nystad kommer övergången till en gemensam grundavgiftstaxa att sänka egnahemsinvånarens avgift med 29 % jämfört med 2022.

Transportavgifterna för tömning av kärl med brännbart avfall och bioavfall stiger i och med indexförhöjningarna. Eftersom tömningspriset består av transport och avfallshanteringsavgift har den höjda transportavgiften en proportionerligt större effekt på tömningspriset för små avfallskärl. Som mest kan höjningen vara 13,5 %.

Priserna för förpackningsavfall förblir oförändrade, men i Kimitoön-, Nagu- och Korpo-områdena sänker övergången till en plantaxa avgifterna med 50–72 %.

Förändringarna i slamtömningar gäller främst slamtransport- och hanteringsavgifterna. Förändringarna beror förutom på indexförhöjningar även på Avfallshanteringsnämnden för Sydvästra Finlands beslut om en plantaxa för transport av slam, som garanterar kunderna (med undantag för Kimitoön)  samma tömningspris oberoende av slambrunnens placering. Det kommer att ske årliga förändringar i transportpriserna även i fortsättningen, tills ansvaret för att ordna slamtransporter har övergått till kommunerna i slutet av 2026 och plantaxan kan beräknas täcka hela verksamhetsområdet.

I Kimitoön beror de höjda slamtransportpriserna helt och hållet på indexförhöjningarna. Transportpriset höjs till 92,05 euro (+14 %).

I Reso, Rusko, Masku, Virmo och Nousis baseras det nya slamtransportpriset 122,77 euro (+13 %) på indexförhöjningen samt på den plantaxa som tagits i bruk i Avfallshanteringsnämnden för Sydvästra Finlands kommuner.

I Pargas medför övergången till en plantaxa i sin tur att slamtransportavgiften sänks från 171,70 euro till 122,77 euro (-28 %).

Avgifterna för mottagning av slam från slamavskiljare och slutna tankar höjs på grund av ökade kostnader för avloppsreningsverken samt längre och därmed dyrare transporter till följd av nedstängningen av vissa mindre avloppsreningsverk i vårt verksamhetsområde. Nystad omfattas från och med årsskiftet av plantaxan, så där är förändringen större än i andra områden.

Från och med 2023 tar vi ut ett faktureringstillägg på 3,50 euro för pappersfakturor. Vi uppmuntrar våra kunder att byta till det enkla och ekologiska alternativet e-faktura: E står för ekologiskt: byt till e-faktura! – Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab – LSJH

Samtliga taxaförändringar finns att läsa i Avfallshanteringsnämnden för Sydvästra Finlands beslut om avfallstaxa: Avfallstaxa i Sydvästra Finland fr.o.m. 1.1.2023 (turku.fi)

Kärlhyrestjänsten blir en kärltjänst

I kommuner där LSJH konkurrensutsätter avfallstransporterna blir hyrestjänsten för små avfallskärl med hjul en kärltjänst. Alla nuvarande hyreskärl överförs automatiskt till den nya kärltjänsten, som erbjuder ännu bättre service. Förändringen påverkar inte priset på tjänsten. Kunderna får närmare information om förändringarna under de kommande veckorna.