Företag spånar klimatgärningar i Topinpuistos nya projekt

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) deltar i Åbos, Tammerfors och Vandas stadsregioners gemensamma projekt 6Aika: ILPO – klimatpositiva företagsområden och värdekedjor, som startade i april och där man utreder hur man skulle kunna minska företagsområdenas klimatutsläpp. Topinpuisto centrum för cirkulär ekonomi i Åbo är ett av tre företagsområden som ska utvecklas i projektet. Arbetet startade med att man samlade in företagens syn på utsläppskällor och potentiella utvecklingsobjekt.

Under projektet 6Aika: ILPO – klimatpositiva företagsområden ska man utvärdera utsläppen som uppstår under livslängden för de avfall som företagen i Topinpuistos område hanterar och hur olika hanterings- och återvinningsmetoder påverkar dem. Målet är att utreda hur man skulle kunna minska utsläppen genom ny teknologi, försök och företagssamarbete.

Andra utvecklingsobjekt förutom Topinpuisto är industriföretag i Tammerforsregionen och området för cirkulär ekonomi som byggs upp runt avfallskraftverket i Vanda. Projektpartner är Åbo stad, Business Tampere, Tammerfors universitet och Vanda stad.

– Företagen i Topinpuistos centrum för cirkulär ekonomi är betydande mottagare, hanterare och återvinnare av avfallsmaterial i Åbo stadsregion. I företagsområdets verksamhet och dess värdekedja uppstår det avfall som man ska identifiera källorna till och hitta lösningar för att minimera dem, konstaterar Tuomas Alijoki, kommunikationsexpert vid LSJH.

En möjlig beaktansvärd teknologi för att minska utsläppen från avfallsflöden är så kallad hydrotermisk förvätskning, eller HTL. Med denna metod kan man använda avfall som hittills varit svåra att hantera för att tillverka biodiesel, som kan ersätta fossila bränslen.

– Vi letar efter lämpliga avfallsmaterial för att testa hydrotermisk förvätskning. Baserat på tidigare studier vid Tammerfors universitet är HTL en lovande tillverkningsmetod för biobränsle, där massan som ska behandlas förvätskas i trycksatt, hett vatten, fortsätter Alijoki.

Tammerfors universitets HTL-anläggning i pilotstorlek ska börja försöken med utvalda material i Topinpuisto våren 2021.

Målet är ett klimatpositivt företagsområde

Under projektet testar man nya teknologier och verksamhetsmodeller på företagsområdena för att minska utsläppen och bygga kolsänkor. Målet är att samla ihop beprövade metoder och använda dem för att skapa en modell för ett klimatpositivt område.

– Modellen kommer att inkludera kolkartor som skapats för företagsområdena som deltagit under projektets gång och i vilka man skriver in bland annat utsläppsmål och rekommenderade åtgärder för att uppnå dem, berättar specialsakkunnig Outi Laikko från Åbo stad.

Projektet 6Aika: ILPO – klimatpositiva företagsområden och värdekedjor fortsätter fram till slutet av 2021. Med projektet stöder man de sex största finska städernas klimatarbete och fortsätter arbetet som Finlands centrum för cirkulär ekonomis gemensamma nätverk Circhub gör för att utveckla företagsområdena och centrumen för cirkulär ekonomi.