Avfallslagen förnyades – vad innebär det i praktiken?

Den nya avfallslagen har trätt i kraft i juli 2021. Förändringarna i insamlingen av avfall och avfallstransporter genomförs stegvis under övergångstiden. På den här sidan sammanfattar vi de praktiska följderna av den reformerade avfallslagen och besvarar ofta ställda frågor som berör den nya avfallslagen.

Övergångstider – en överblick

Klicka på bilden för att göra den större.

Varför reformerades avfallslagen?

Med hjälp av reformen har Finland som mål att uppnå flera avfallshanteringsmål och återvinningsmål som förutsätts i EU-direktiven. Man vill öka återvinningen av det kommunala avfallet från boende och service från ungefär 40 procent till rentav 65 procent under de kommande 15 åren. Speciellt återvinningen av bioavfall ska påskyndas.

Läs mer: Miljöministeriets pressmeddelande

Hur kommer det här att märkas i vardagen?

I tätorterna ska alla bostadsfastigheter med minst fem lägenheter senast i juli 2022 inleda sortering av bioavfall, antingen genom att ansluta sig till fastighetsspecifik bioavfallstransport eller genom att kompostera bioavfallet själva.

Sorteringsmöjligheterna förbättras ytterligare inom den närmaste framtiden, när det senast i juli 2023 utöver insamling av metall också inleds insamling av glas-, kartong- och plastförpackningar vid fastigheter med minst fem lägenheter i tätorter. Insamlingen av metallförpackningar och småmetall kan fortsätta liksom tidigare, det vill säga gällande fastigheter där det finns fyra eller fler bostäder. Insamlingen av avlagda textiler utvidgas i början av år 2023 till hela landet. Insamlingen av bioavfall utvidgas senast i juli 2024 till att omfatta samtliga fastigheter i tätorter med över 10 000 invånare, antingen i form av insamling av bioavfall eller som kompostering. När det gäller ibruktagandet av bägge former erbjuder vi omfattande rådgivning och stöd.

Läs mer: Vanliga frågor om separat insamling av avfall från fastigheter – Miljöministeriet

Man ska inte förlora nattsömnen på grund av den nya avfallslagen och alla förändringar. För de flesta invånare på vårt område kommer reformen inte att kräva några som helst särskilda åtgärder. Det viktigaste är att sorteringen är en del av vardagsrutinerna. Vi informerar aktivt invånarna och andra intressentgrupper om sådant som berör förändringarna. Skynda långsamt: om du under den närmaste framtiden planerar förändringar i exempelvis ett husbolags eller en kommunal fastighets avfallshantering, ring oss först så kan vi tillsammans fundera ut vilket sätt som är bäst att gå vidare på så att förändringarna i avfallslagen beaktas.

Vilken är LSJH:s roll?

I och med den nya avfallslagen överförs transportansvaret för separat insamlat avfall till LSJH inom ramen för övergångstiderna i förordningen. Målet är att de företagare som LSJH konkurrensutsatt ska samla in och transportera allt förpackningsavfall och bioavfall från fastigheterna i alla våra delägarkommuner när övergångstiden gått ut. Dessutom ska insamling och transport av brännbart avfall konkurrensutsättas i de delägarkommuner där kommunen ansvarar för avfallstransporten.

Närmare information om transportansvar och övergångstider för separat insamlat avfall: Miljöministeriets sammandrag

Vi sköter alltså i fortsättningen om konkurrensutsättningen av tömningen av avfallskärlen för kundernas del, vilket innebär att alla kunder får priser som konkurrensutsätts regelbundet. LSJH:s kundrådgivare kommer i framtiden att också ansvara för den kundkontakt som gäller avfallstransporterna. Vårt främsta mål är att säkerställa goda avfallshanteringstjänster.