Förslaget till reform av upphandlingslagen hotar bastjänsterna och avfallshanteringen

De begränsningar i kommunägda avfallsbolags tjänsteutbud som föreslås i upphandlingslagen skulle ha direkta effekter på utvecklingen av samhällsavfallshanteringen. De föreslagna ändringarna skulle orsaka extrakostnader för kommuner, kommuninvånare, företag och lantbrukare.  Inom Sydvästra Finlands Avfallsservice verksamhetsområde skulle ändringen sätta avfallscentralernas cirkulära ekonomi och företagssamarbete som tillväxtplattformar på spel.  Avfallshanteringskostnaderna för framför allt företag i skärgården skulle också riskera att öka betydligt.

Kommunerna ansvarar för avfallshanteringen av samhällsavfall som uppstår från boende och offentliga tjänster. Kommunägda avfallsanläggningar har inom lagens gränser dessutom kunnat erbjuda avfallshanteringstjänster för företag. I det nya EU-direktivet har man satt 20 procent av omsättningen som gräns.

Istället för att upphäva normerna har man i Finland nu föreslagit en reglering av upphandlingslagen som är strängare än EU-direktivet och en sänkning av företagstjänsternas gräns till noll. Om upphandlingslagen skulle göras strängare än i andra EU-länder skulle det begränsa tjänsteutbudet och ställa finländska aktörer i EU i en ojämlik ställning.

Många landsortsföretag och lantbrukare använder kommunernas avfallshanteringstjänster i stor omfattning, då det inte finns något annat tjänsteutbud på många orter. På logistiskt svåra områden, som i skärgården, skulle små och medelstora företags tillgång till avfallshanteringstjänster försvåras och kostnadsnivån skulle stiga.

På landet finns det också många privata avfallshanteringstransportföretag som saknar egen möjlighet att hantera t.ex. bioavfall eller blandavfall. Om man sänker gränsen för att verka på marknaden kan de kommunägda avfallsanläggningarna inte längre erbjuda tjänster till företag, och den kostnadseffektiva infrastrukturen skulle utnyttjas i mycket låg grad.

Författningar som är strängare än i övriga EU skulle begränsa tjänsterna för små och medelstora företag och invånare och förhindra Private-Public-Partnership-verksamheten.

–         Sydvästra Finlands Avfallsservice har inlett projekt för utveckling av den cirkulära ekonomin, som t.ex. projekten Toppark och Kasserade textilier 2.0. Tanken är att samarbeta med företag och skapa möjligheter för en ny verksamhet för små och medelstora företag. Om den nya upphandlingslagen skulle begränsa ett företags närvaro på marknaden skulle det samtidigt förhindra företagssamarbetet och möjligheten att verka som tillväxtplattform för cirkulär ekonomi. En resurseffektiv stängning av avstjälpningsplatser som tar emot samhällsavfall och som ska tas ut bruk skulle också sättas på spel, konstaterar verkställande direktör Jukka Heikkilä.

Kommunerna har enligt avfallslagen ett andrahandsansvar för företagsavfall, vilket i praktiken innebär att kommunen måste ta emot avfall som ingen annan vill sköta. För företag som numera utnyttjar de kommunägda avfallsanläggningarna skulle ändringarna som föreslås i upphandlingslagen innebära att de i fortsättningen skulle behöva skaffa tjänsterna från privata avfallshanteringsföretag. På många orter saknas det helt privata avfallshanteringstjänster eller så finns det bara en aktör, som då skulle få bestämma prisnivån i området.

–  Finlands nya upphandlingslag bör inte avvika från kärnprinciperna i EU:s rättssystem och praxis i andra EU-länder. Den nya upphandlingslagen bör inte begränsa konkurrensen, samarbetet eller ett kostnadseffektivt anordnande av offentliga tjänster, betonar Heikkilä.

Tilläggsuppgifter:

Jukka Heikkilä
verkställande direktör

tfn 020 728 2101 eller jukka.heikkila(at)lsjh.fi